LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua · maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (2023)

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (1)

Costachi GHEORGHE. Principiile funda-mentale ale dreptului – garanții ale securității juridice în statul de drept ...............................

Artur AIRAPETEAN, Marina CORGOJA. Compensarea cheltuielilor judiciare suporta-te de stat pentru instrumentarea cauzelor pe-nale – corelarea normelor de drept procesual şi practica judiciară .......................................

Angelina TĂLĂMBUȚĂ. Particularitățile contractului de antrepriză în construcții .......

Vlada CALMÎC. Revocarea contractului de vânzare la distanță .........................................

Sanda ȚONCU. Condițiile și procedura de inițiere a judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. .......

Vadim ENICOV. Jurisprudența unor instanțe internaționale și naționale în apărarea securității juridice ..........................................

Igor SOROCEANU. Reflecții științifice pri-vind emigrația și imigrația în Republica Mol-dova ...............................................................

Natalia SCIUCHINA. The constitutional ri-ght to health protection and medical care: the problem of implementation ...........................

Александр СОСНА. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не зависящим от виновного поведения работника .....................................................

Александру БУРИАН. Рецензия на монографию Н.В. Щукиной «Социальные права человека и гражданина в Республике Молдова, Кишинэу, 2018 ............................

4

12

18

22

28

34

39

45

51

57

SUMARLEGEA ŞI VIAŢA

Publicaţie ştiinţifico-practicăISSN 1810-309X

Întreprindere de statFondator – Ministerul Justiţiei

al Republicii MoldovaCertificat de înregistrare

nr. 10202264 din 11.02.1993

Publicaţie acreditată de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei prin Hotărârea nr. 169 din 21.12.2017

Revista este inclusă în baza științifică internațională Index Copernicus International

(Republica Polonă)Tipul C

Asociaţi: Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Institutul de cercetări Juridice și Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI, Universitatea de Stat ,,B. P. Hasdeu” (Cahul), Universitatea Slavonă, Universitatea ,,Spiru Haret” (Constanţa), Universitatea ,,Petre Andrei” (Iaşi), Universitatea de Stat din Herson (Ucraina).

Se editează din ianuarie 1991

Nr. 9(321) 2018Redactor-şef L. Arsene,

dr. h. c. mult.Colegiul de redacţie:

Gh. Alecu, doctor în drept, profesor universitar (Constanța, România); T. Barzo, doctor hab. în drept, profesor, (Miskolc, Ungaria); Gh. Costachi, doctor hab.în drept, profesor univ.; V. Cușnir, doctor hab.în drept, profesor univ.; D. Garadjaev, doctor în drept, profesor, Judecător la Curtea Constituțională (Bacu, Azerba-idjan); E. Haritonov, doctor hab., profesor, membru cor. al AND (Odesa, Ucraina); E. Ișcenco, doctor hab. în drept, profesor (Moscova, FR); T. Kolomoeț, doctor hab. în drept, profesor (Zaporojie, Ucraina); J. Kovac, doctor hab. în drept, profesor, Universitatea Paneu-ropeană (Bratislava, Slovenia); A. Lonciacov, doctor hab. în drept, profesor (Habarovsk, FR); V. Strato-nov, doctor hab. în drept, profesor (Herson, Ucraina); V. Șepitico, doctor hab. în drept, profesor, membru cor. al AND (Harcov, Ucraina).

Adresa redacţiei:Casa presei, et. 5

str. Puşkin 22, mun. Chişinău, MD - 2012, Republica MoldovaTel.: 022-233 790;

022-234 132 (contabilitatea)E–mail: [emailprotected]

Index: RM 77030© Legea şi viaţa

Pagina web: www.legeazakon.mdwww.legeasiviata.in.ua

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (2)

4 SEPTEMBRIE 2018

Introducere. În studiile de specialitate, principiile

dreptului sunt considerate a fi ace-le idei generale, postulate călăuzi-toare sau precepte directoare care orientează elaborarea şi aplicarea normelor juridice într-o ramură de drept sau la nivelul întregului sis-tem de drept [7, p. 208]; prescrip-ţiile fundamentale care canalizea-ză crearea dreptului şi aplicarea sa [2, p. 541]; idei fundamentale, directoare ale procesului de for-mare, dezvoltare şi funcţionare a dreptului [23, p. 188] etc.

Succint se poate susţine că principiile de drept sunt acele idei conducătoare ale conţinutului tu-turor normelor juridice. Ele au atât un rol constructiv, cât şi un rol va-lorizator pentru sistemul de drept, ele cuprinzând cerinţele obiective ale societăţii, cerinţe cu manifes-

tări specifice în procesul de con-stituire a dreptului şi de realizare a acestuia [1, p. 91]. Mai mult, trebuie să recunoaștem că princi-piile de drept au o valoare deose-bită pentru asigurarea securității juridice în statul de drept.

Cele menţionate justifică ne-cesitatea şi actualitatea studierii principiilor dreptului, întrucât doar o bună cunoaştere permite aplicarea şi respectarea fidelă a principiilor de drept în procesul creării normelor juridice şi aplică-rii acestora, moment ce garantează eficienţa practică a acestora.

Scopul studiului rezidă în abor-darea teoretică a principiilor drep-tului în vederea elucidării esenţei, conţinutului şi rolului acestora în contextul asigurării securității ju-ridice în statul de drept.

Discuţii şi rezultate obţinute.

Pe parcursul timpului, originea şi natura principiilor dreptului au fost identificate în voinţa divină, raţiunea umană, conştiinţa colec-tivă sau realitatea socială. Temeiul explicativ al acestora, după cum susţine prof. N. Popa [18, p. 117-118], poate fi căutat în raţiunea de a fi a dreptului, în specificul aces-tuia de a fi un instrument norma-tiv, în valorile care ghidează drep-tul, în realităţile sociale, dar şi în conştiinţa juridică sau, în general, în conştiinţa umanităţii.

Prin esenţă, principiile dreptu-lui sunt rezultatul unei experienţe sociale şi o reflectare a unor ce-rinţe obiective ale evoluţiei soci-etăţii, ale convieţuirii sociale, ale asigurării acelui echilibru necesar între drepturile unora şi obligaţiile altora [2, p. 540]. În acelaşi timp, se consideră că acestea sintetizea-

CZU: 342.5:340.132.8(478)

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI – GARANȚII ALE SECURITĂȚII JURIDICE ÎN STATUL DE DREPT

Costachi GHEORGHE,doctor habilitat în drept, profesor universitar

REZUMATPrincipiile fundamentale ale dreptului sunt reguli de bază al căror conținut este foarte general și abstract, uneori, reductibil la o

maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar ca instrumente auxiliare. Ele constituie norme necesare pentru funcționarea sistemului și, ca atare, sunt aplicate de cei care au dreptul de a lua decizii juridice în procesul de aplicare a legii, în special, în sistemul judiciar. Ele constituie, de asemenea, instrumente de integrare a sistemului, deoarece sunt în măsură să acopere lacunele legale actuale sau potențiale.

În articolul de faţă se propune studierea principiilor fundamentale ale dreptului în vederea elucidării esenţei, conţinutului şi rolului acestora în garantarea securității juridice a persoanei.

Cuvinte-cheie: drept, principiile dreptului, legalitate, egalitate, echitate, justiţie, responsabilitate, securitate juridică.

THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF LAW - GUARANTEES OF LEGAL SECURITY IN THE ROLE OF LAW

Costachi GHEORGHE,Candidate of Legal Sciences, professor

SUMMARYGeneral principles of law are basic rules whose content is very general and abstract, sometimes reducible to a maxim or a simple con-

cept. They are considered to be part of positive law, even if they are only used as subsidiary tools. They constitute necessary rules for the very functioning of the system and, as such, are inducted from the legal reasoning of those entitled to take legal decisions in the process of applying the law, notably the judiciary. They also constitute integrative tools of the system as they fill actual or potential legal gaps.

In this article it is proposed to study the principles of law for elucidation the essence, content and their role in guaranteeing the legal security of the person.

Keywords: law, principles of law, legality, equality, equity, justice, responsibility, legal security.

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (3)

5SEPTEMBRIE 2018

ză experienţa evoluţiei generale a dreptului, experienţa civilizaţiei [29, p. 197].

Principiile dreptului au forţa şi semnificaţia unor norme superioa-re, generale ce pot fi formulate în textele actelor normative, de regu-lă, în Constituţii, sau dacă nu sunt formulate expres – sunt deduse în lumina valorilor sociale promova-te [1, p. 91-92].

Principiile fundamentale ale dreptului îmbrăţişează un număr mare de cazuri concrete, ele se pot prezenta sub diferite forme, dar, în special, ca o genealizare de fapte experimentale. Atunci când generalizarea acoperă o totalita-te a acestor fapte experimentale, suntem în prezenţa unui principiu general. Respectiv, existenţa unor principii directoare se impune ca necesară. Ideile directoare sunt pentru oameni ceea ce instinctele sunt pentru animale [1, p. 92].

În literatura de specialitate nu există o enumerare unică exhaus-tivă a principiilor dreptului, di-verşi autori plasându-se pe diferi-te poziţii. Cu toate acestea, destul de frecvent atestăm următoarele principii: principiul libertăţii, ega-lităţii, echităţii, justiţiei şi respon-sabilităţii. Mai nou, în rezultatul evoluției jurisprudenței Curții Eu-ropene a Drepturilor Omului, tot mai mult în ultimul timp, a fost re-cunoscută o valoare de principiu, cea a securității juridice.

Referindu-ne nemijlocit la acestea, notăm că libertatea ca principiu fundamental al dreptului presupune [14, p. 125]:

elaborarea unor asemenea •norme de drept care să garanteze tuturor oamenilor să se realizeze potrivit opţiunilor proprii în rela-ţiile cu ceilalţi membri ai colecti-vităţii;

aplicarea legii de către or-•ganele abilitate ale statului în aşa

fel încât să dea siguranţa necesa-ră fiecărui individ că este ocrotit în manifestările şi acţiunile sale libere, în măsura în care respectă libertatea celorlalţi.

E important în acest context că în procesul creator de drept şi în acela al realizării normelor juri-dice să fie corelată libertatea unui individ cu libertatea celorlalţi, având în vedere că în societatea umană coexistă libertăţile, iar această coexistenţă se realizează pe temeiul „unor legi drepte”, în sensul că prescripţiile lor facilitea-ză şi garantează manifestările şi acţiunile libere ale fiecăruia, într-o relaţie firească cu manifestările şi acţiunile libere ale celorlalţi.

La acest subiect, prof. N. Popa [18, p. 122] susţine că principiul general al libertăţii se difuzează în ramurile dreptului fie sub for-ma libertăţilor generale, fie sub forma libertăţilor individuale. Astfel, dreptul ca sistem normativ specific, se opune dezordinii şi a tot ceea ce este arbitrar în viaţa socială, asigurând, în acelaşi timp, coexistenţa libertăţilor.

Egalitatea ca principiu fun-damental al dreptului presupune tratarea tuturor oamenilor în mod egal, soluţionarea oricărei proble-me conflictuale (de natură juridi-că) fără nici o discriminare.

Cel mai important document internaţional care a consfinţit acest principiu este Declaraţia Univer-sală a Drepturilor Omului [8], care în art. 1 stipulează: „Toate fi-inţele umane se nasc libere şi ega-le în drepturi”. Deci, toţi oamenii au şanse egale şi nici o discrimina-re nu este admisă. Declaraţia situ-ează principiul egalităţii alături de cel al libertăţii, subliniind legătura indisolubilă dintre aceste principii de drept. Şi este firesc să fie aşa, pentru că „egalitatea se poate în-tâlni între oameni liberi, iar liber-

tatea îşi află expresia între oameni egali”[4, p. 9].

Un alt principiu fundamental al dreptului este echitatea, care pre-supune: cumpătare în prescrierea drepturilor şi obligaţiilor de către legiuitor în procesul elaborării normelor juridice; imparţialitate în distribuirea avantajelor şi deza-vantajelor în activitatea organelor de aplicare a dreptului.

Experienţa demonstrează că în societatea omenească nu există o egalitate absolută, ci una relativă. Între oameni apar unele diferenţi-eri, generate de poziţia socială pe care o dobândesc datorită califică-rii lor diferite, datorită contribuţiei mai mari sau mai reduse la obţine-rea unor rezultate economice ori ca urmare a modalităţilor neuniforme de acumulare a veniturilor.

Desigur, într-un stat de drept este evidentă necesitatea cunoaş-terii şi promovării exigenţelor principiului echităţii atât în pro-cesul legislativ, cât şi în activita-tea cotidiană de aplicare a legii. În temeiul acestui principiu sunt eliminate situaţiile favorizării prin unele reglementări ale anumitor indivizi şi defavorizării altora. În același timp, imparţialitatea şi nepărtinirea trebuie să reprezinte ideile călăuzitoare atât pentru le-giuitor, cât şi pentru judecător [6, p. 62].

În promovarea acestui princi-piu fundamental al dreptului tre-buie avute în vedere diversitatea şi multitudinea problemelor existen-te în diferite medii şi sfere ale vieţii sociale. Oamenii chemaţi „să facă legea” şi „să aplice legea” trebuie să cunoască şi să ia în considerare nevoile şi aşteptările oamenilor, ţinând seama de statutul lor real. Aplicarea mecanică a dispoziţiilor unor norme la toate categoriile so-ciale poate genera inechităţi grave, nepermise într-un stat de drept. De

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (4)

6 SEPTEMBRIE 2018

aceea, după cum susţine pe bună dreptate D. Mazilu, este absolut necesară garantarea obiectivităţii, imparţialităţii şi nepărtinirii, prin-tr-o repartizare echitabilă a drep-turilor şi obligaţiilor astfel încât principiul echităţii să nu rămână un deziderat abstract, ci să devină o realitate cotidiană în raporturile juridice [17, p. 136-137].

Justiţia ca principiu fundamen-tal al dreptului presupune opţiuni şi soluţii bazate pe exigenţele dreptăţii, moralităţii şi corectitu-dinii atât în procesul de elaborare a dreptului, cât şi în procesul de aplicare a normelor juridice[4, p. 5; 21, p. 153].

Ca principiu de drept, ideea de justiţie domină normele pozitive ale dreptului. Justiţia ca finalitate şi ca valoare socială, este o relu-are în conştiinţa modernă a noţi-unii binelui comun, dar cu care nu se confundă. Diferenţa dintre aceste două categorii este sesizată de către R.P. Vonica, care afirmă că ideea binelui comun ne propu-ne un ideal social şi în acest sens, norma de drept este concepută ca un ordin general. Ideea de justiţie, din contra, propune individului un ideal al atitudinilor sale sociale în relaţiile diferite în care se implică ca membru al comunităţii [22, p. 53-54].

Ideea de justiţie comportă un dublu aspect: ea constituie o sche-mă logică a juridicităţii, o con-formitate cu norma juridică şi, în acelaşi timp, o exigenţă practică de evaluare a acţiunilor umane. Principiul justiţiei include, potrivit lui M. Djuvara [10, p. 284]: egali-tatea părţilor, natura obiectivă şi logică a analizei cauzei, echitatea şi echilibrul, proporţionalitatea şi echivalenţa, iar, ca elemente, de fapt, presupune stabilitatea legilor şi aplicarea lor uniformă.

Enorma semnificaţie a justiţiei

rezidă în faptul că prin finalitatea sa constituie unul dintre principalii factori de consolidare a celor mai importante relaţii sociale, deoare-ce întruchipează idealul în ordinea socială, fiind menită să asigure ar-monia şi pacea socială.

Un alt principiu fundamental al dreptului este principiul legali-tăţii, apreciat fiind ca principalul mijloc de realizare şi promovare în cadrul statului a ordinii juridice, de menţinere a unor relaţii socia-le bazate pe lege. În esenţă, acest principiu presupune recunoaşterea supremaţiei legii în toate compo-nentele mecanismului social, în relaţiile cotidiene dintre membrii societăţii [16, p. 123].

În doctrina juridică, în cea mai mare parte, se consideră că noţiu-nea de legalitate presupune calita-tea de a fi în conformitate cu legea [5, p. 100]. Cu toate acestea, lega-litatea se proclamă şi, adesea, se consfinţeşte în legislaţie sub for-mă de principiu, ea se realizează ca metodă de activitate a tuturor subiecţilor ce dispun de drepturi şi obligaţii şi devine astfel un re-gim de viaţă socială al cărei esenţă constă în respectarea şi executa-rea dispoziţiilor dreptului de că-tre participanţii relaţiilor sociale. În esenţă, legalitatea reprezintă o idee, o cerinţă, un sistem (regim) de exprimare reală a dreptului în legile statului, în însăşi activitatea de legiferare şi de realizare a drep-tului [19, p. 21].

Sunt relevante în context şi de-finiţiile date legalităţii. Astfel, N.V. Vitruk notează că legalitatea este, din punct de vedere funcţional, un principiu de edificare şi funcţiona-re a statului de drept democratic, o cerinţă ce priveşte activitatea organelor de stat, a asociaţiilor obşteşti, a funcţionarilor publici, o metodă (mijloc) de exercitare a puterii de stat (politice), un regim

al vieţii sociale şi de stat [24, p. 516].

Potrivit lui V. N. Kudreavţev [28, p. 4], legalitatea presupune un anumit regim al vieţii socia-le, metodă a conducerii de stat ce constă în organizarea relaţiilor so-ciale prin intermediul edictării şi executării stricte a legilor şi a altor acte normative. Concomitent, le-galitatea este un principiu central al dreptului, de la care derivă toa-te celelalte principii. Într-un sens mai larg, autorul înţelege legali-tatea ca fiind principiul general al organizării statului democratic contemporan, baza asigurării şi protecţiei drepturilor persoanei şi menţinerii ordinii de drept în stat, temelia funcţionării normale a în-tregului sistem social.

Aşadar, legalitatea constituie un atribut indispensabil existenţei şi dezvoltării unei societăţi democrati-ce. Ea este necesară pentru asigura-rea libertăţii şi realizarea drepturilor cetăţenilor, pentru exercitarea de-mocraţiei, pentru formarea şi func-ţionarea societăţii civile, pentru or-ganizarea fundamentată ştiinţific şi funcţionarea raţională a aparatului de stat[4, p. 6].

În acest sens, prof. V. Guţuleac susţine că stabilirea democraţiei, realizarea reformelor politice şi economice sunt indispensabil le-gate de consolidarea legalităţii şi a disciplinei, crearea în societate a atmosferei de înaltă moralitate şi cultură juridică [11, p. 203].

Totodată, este important de precizat că legalitatea este obli-gatorie pentru toate elementele mecanismului de stat (organele şi organizaţiile de stat, funcţio-narii publici), ale societăţii civile (organizaţiile obşteşti, religioase, sursele de informare în masă in-dependente, asociaţiile neformale etc.) şi pentru toţi cetăţenii [26, p. 47].

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (5)

7SEPTEMBRIE 2018

În prezent, valoarea legalităţii a fost consolidată prin recunoaşte-rea acesteia ca fiind un principiu fundamental al activităţii statului, al cărui esenţă rezidă în obliga-ţia tuturor organelor statului şi a agenţilor acestuia să acţioneze în strictă corespundere cu cerinţele legii (inclusiv ale Constituţiei[25, p. 17]) [3, p. 168-171]. Cercetăto-rii susţin că doar datorită respec-tării principiului legalităţii este posibilă obţinerea unei activităţi coerente, organizate şi ordonate, adică disciplina la nivelul activi-tăţii statului [9, p. 250]. Totodată, este important că respectarea le-galităţii şi a disciplinei constitu-ie condiţia de bază a eficacităţii administrării publice, întrucât în-călcarea legalităţii şi a disciplinei aduce prejudicii considerabile sta-tului şi societăţii [12, p. 27].

În context, P. Railean afirmă că perioada contemporană marcată de afirmarea şi promovarea valo-rilor democratice a înregistrat un impact deosebit asupra conceptu-lui şi fenomenului legalităţii, ex-primat prin [20, p. 19-20; 21, p. 74-75]:

- extinderea acţiunii legalităţii ca principiu de la activitatea de re-alizare a dreptului (de respectare a legii) la cea de creare a dreptului (activitatea legislativă şi normati-vă);

- accentuarea calităţii legilor, a conţinutului de drept al acestora;

- completarea conţinutului nor-mativ al legalităţii (legea şi actele subordonate acesteia) cu normele juridice internaţionale (care fiind ratificate de Parlament devin parte a dreptului intern, având un rol pri-oritar faţă de legislaţia internă);

- fundamentarea regimului le-galităţii pe un nivel înalt de cultu-ră şi conştiinţă juridică;

- accentuarea obligativităţii asigurării şi protecţiei drepturilor

şi libertăţilor cetăţenilor de către organele de stat şi funcţionarii pu-blici.

Prin urmare, se poate susţine că în prezent, legalitatea ca principiu fundamental al dreptului are me-nirea de a asigura acţiunea eficien-tă a acestuia atât la nivelul mem-brilor societăţii, cât şi la nivelul aparatului de stat, ceea ce sporeşte considerabil valoarea dreptului ca ordonator/regulator al relaţiilor sociale.

Un alt principiu general al drep-tului este cel al responsabilităţii, care implică: promovarea valori-lor sociale şi umane prin normele juridice şi o acţiune conştientă de apărare a acestor valori în proce-sul realizării dreptului.

Ca fenomen social responsabi-litatea exprimă un act de angajare a individului care îşi asumă conse-cinţele acţiunii sale sociale şi care este apreciat în funcţie de gradul şi conţinutul procesului de trans-punere conştientă în practică a prevederilor normelor sociale [18, p. 120-130].

Multă vreme, responsabilităţii i s-a dat numai o dimensiune mo-rală, considerându-se că pe planul dreptului, poate fi vorba numai de răspundere juridică pentru faptele comise cu încălcarea normelor de drept sau ca urmare a neîndeplini-rii unor obligaţii juridice prescrise sau asumate.

Dimensiunea juridică a respon-sabilităţii s-a impus treptat, deve-nind, în zilele noastre, unul dintre principiile generale ale dreptului. El este deosebit de important pen-tru procesul elaborării dreptului, susţine D. Mazilu [17, p. 143], fapt ce presupune, mai întâi de toate, că cei care fac legile să cunoască cerinţele reale ale societăţii şi să selecteze regulile cele mai potri-vite, să asigure progresul social şi uman. Totodată, acest principiu se

regăseşte şi în procesul realizării dreptului. Este relevantă în acest sens intervenţia dreptului după să-vârşirea faptelor antisociale, prin aplicarea pedepselor prescrise de normele juridice.

Cu toate acestea, în ultimul timp, tot mai mult este accentuată o altă parte a responsabilităţii, şi anume, necesitatea fundamentării unei atitudini culturale a individu-lui faţă de lege, pentru a determina asumarea grijii, a preocupării sale pentru apărarea valorilor materiale şi spirituale legitime. În felul aces-ta individul nu mai priveşte legea doar ca o modalitate de sancţio-nare, ferindu-se de ea sau, uneori, ocolind-o, ci ca o necesitate, ca o dimensiune firească a sistemului social, a desfăşurării normale a relaţiilor între oameni, ca un fac-tor care apără valorile comune ale societăţii. Responsabilitatea devi-ne astfel o coordonată intrinsecă a comportamentului uman, având un rol hotărâtor în realizarea con-ştientă, liber consimţită, a dispozi-ţiilor normelor juridice şi în pre-venirea încălcărilor de lege [17, p. 143-144].

În acelaşi timp, trebuie men-ţionat că în noile condiţii demo-cratice principiul fundamental al responsabilităţii a fost reformu-lat în principiul responsabilităţii reciproce a statului şi persoanei [23, p. 198; 13, p. 152-168; 14, p. 141-150; 30, p. 6], fiind consacrat în multe state la nivel constituţi-onal. În lumina acestui principiu, se consideră că statul şi persoana sunt legaţi prin drepturi şi obliga-ţii reciproce, încălcarea sau neo-norarea acestora de către oricare dintre părţi urmând să se soldeze cu atragerea la răspundere juridică [23, p. 198].

Elementul central al princi-piului responsabilităţii reciproce a statului şi a persoanei constă

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (6)

8 SEPTEMBRIE 2018

în răspunderea juridică a statului, a autorităţilor sale şi a funcţio-narilor publici pentru încălcarea constituţiei, a legii şi pentru pre-judicierea morală sau materială a persoanei [13, p. 168; 14, p. 150]. Prin urmare, principiul în cauză este privit ca o necesitate a peri-oadei contemporane, o condiţie indispensabilă edificării şi conso-lidării statului de drept [3, p. 213-214; 23, p. 198].

Aşadar, principiile enunţate sunt considerate de o bună parte de cercetători ca fiind fundamen-tale pentru drept, precum și pentru ordinea de drept din societate.

În acelaşi timp, abordând pro-blematica principiilor dreptului, nu putem să nu ne referim şi la alte idei originale consemnate în doc-trina juridică, care într-o anumită măsură privesc subiectul dat din alt punct de vedere.

Este de remarcat în acest sens, viziunea autorului rus R. Z. Levşiţ [29, p. 196], care referindu-se la şirul principiilor dreptului enume-rate, de obicei, în literatura de spe-cialitate susţine că acestea au mai mult un caracter general ideologic şi nicidecum un caracter juridic (de drept), dat fiind faptul că ele au pătruns în mai multe sfere ale relaţiilor sociale nu numai în cea juridică. Acestea dispun de o sem-nificaţie ideologică şi educativă, nereflectând esenţa şi specificul dreptului.

În viziunea sa, principiile dreptului trebuie construite reie-şind din recunoaşterea dreptului ca sistem al ordinii sociale, mij-loc al consensului social, cale şi mijloc de evitare şi soluţionare a contradicţiilor. Acestea trebuie să cuprindă întreaga materie a drep-tului – ideile, normele şi relaţiile – şi să-i confere o anumită logică, consecutivitate şi echilibru.

Din aceste considerente, auto-

rul citat prezintă următoarele ju-decăţi de valoare. Principiile au un rol de orientare în formarea drep-tului. Evoluţia dreptului merge de la idee la normă, după care prin realizarea normei spre practica socială. Deci, începând cu apariţia ideii, care adesea se formează ca principiu, principiile determină şi direcţionează dezvoltarea dreptu-lui. Astfel, principiul de drept nu se limitează doar la faza de idee juridică (de drept), deoarece doar la apariţia sa, principiul reprezintă o idee, dar ulterior, dată fiind natu-ra sa juridică, acesta se transformă în alte forme ale materiei dreptu-lui – norme şi relaţii sociale [29, p. 197].

Referindu-se la tipologia prin-cipiilor, cercetătorul atestă două clasificări ale acestora. Astfel, unele principii sunt consfinţite di-rect în norme, fapt ce determină devenirea lor ca principii-norme. Altele nu cunosc o asemenea con-sacrare expresă, fiind dispersate în mai multe norme. Acestea sunt de-terminate a fi principii deduse din norme [29, p. 197-199].

Principiile-norme se regăsesc în orice ramură a dreptului, fiind direct consfinţite în lege (de ex., în dreptul constituţional – separaţia puterilor, drepturile omului etc.; în dreptul civil – libertatea antrepre-noriatului, dreptul de proprietate etc.; în dreptul muncii – libertatea muncii etc.). La categoria princi-piilor deduse sunt atribuite urmă-toarele afirmaţii: „tot ce nu este in-terzis, este permis”, „tot ce nu este permis, este interzis”, „ascultă şi partea adversă într-un proces” etc.

În contextul unei alte clasifi-cări, R. Z. Levşiţ atestă trei cate-gorii de principii:

I. Prima categorie caracteri-zează atitudinea generală faţă de drept şi lege şi include următoa-rele postulate: fiecare cetăţean în

parte şi societatea în ansamblu, supunându-se legii, trebuie să dis-pună de posibilitatea de a cere şi impune respectarea acesteia de către guvernanţi; legea este ceea ce poporul doreşte şi stabileşte; legile trebuie respectate; libertatea constă în respectarea legii şi nu în ignorarea ei; cine se foloseşte de drept, acela nu lezează interesele nimănui; - neretroactivitatea legii.

II. Cea de-a doua categorie de principii caracterizează atitudinea faţă de fiinţa umană ca valoare su-premă şi cuprinde aşa postulate ca: omul nu trebuie să fie un mijloc de atingere a unor scopuri, dimpotri-vă, omul trebuie să fie scopul; toţi oamenii se nasc liberi şi egali în drepturi; omul are dreptul la invi-olabilitate; nimeni nu poate fi în-vinuit şi atras la răspundere penală decât numai prin hotărâre judecă-torească în corespundere cu legea, până la emiterea căreia omul este considerat nevinovat (prezumţia nevinovăţiei).

III. A treia categorie de prin-cipii ţine de stabilirea dreptăţii în cadrul soluţionării litigiilor, cu examinarea probelor. Aici pot fi atribuite: nimeni nu poate fi jude-cător în propriul proces; nimeni nu se poate justifica prin necunoaşte-rea legii; într-un proces se ascultă şi partea adversă; orice incertitu-dine este în folosul învinuitului; răspunderea survine numai pentru vinovăţie etc.

Desigur, autorul atenţionea-ză că acesta nu este un şir exha-ustiv al principiilor, el putând fi completat cu altele. Dar, ideea de bază rezidă în faptul că anume o asemenea abordare a subiectului accentuează conţinutul juridic al principiilor enunţate şi reduce ca-racterul lor ideologic [29, p. 199]. Astfel, principiile enunţate nu configurează o ordine oarecare în cadrul societăţii, ci anume ordinea

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (7)

9SEPTEMBRIE 2018

de drept cu pronunţate note de de-mocratism şi umanism.

În doctrina juridică româneas-că o viziune similară atestăm la cercetătorul I. Craiovan [7, p. 209] care susţine că principiile dreptu-lui au fost caracteristice şi socie-tăţilor antice. Relevante în acest sens fiind următoarele: Nemo cen-setur ignorare legem (Nimeni nu are voie să nu cunoască legea); Justitia est constanset perpetua voluntas jussuum cuique tribuere (Justiţia este voinţa statornică şi neschimbătoare de a da fiecăru-ia ce i se cuvine); Nemo judex in causa sua (Nimeni nu este judecă-tor în propriul său proces); Nemo praesumitur malus nisi prolectur (Nimeni nu poate fi considerat vi-novat, dacă nu i se dovedeşte vi-novăţia); Audiatur et altera pars (Ascultă şi partea adversă într-un proces).

Pentru perioada contemporană, domnia sa reţine următorul set de principii generale ale dreptului: • Nimeni nu poate invoca necu-noaşterea sau ignorarea dreptului – principiu impus de rolul drep-tului în realizarea ordinii sociale, funcţionarea societăţii şi asigu-rarea progresului social; • Odată consacrate, normele juridice, dar şi actele de aplicare a dreptului trebuie respectate de către toţi destinatarii prescripţiilor juri-dice – subiecte individuale sau colective de drept – cerinţă care conturează principiul legalităţii; • Încălcarea dispoziţiilor normelor juridice antrenează o reacţie soci-ală bine organizată după o anumită procedură şi prin implicarea forţei de constrângere publică în confor-mitate cu principiul răspunderii; • Aplicarea principiului răspunde-rii nu înseamnă – mai ales în statul de drept – o „stigmatizare” juridi-că anticipată a persoanei, prezum-ţia nevinovăţiei şi reţinerea doar a

elementelor de fapt probate – fiind ridicate la rangul de principiu; • Soluţia juridică corectă, evitarea erorii judiciare, menirea dreptului nu pot fi realizate, dacă demersul juridic nu se bazează pe principiul aflării adevărului cu privire la fap-te, împrejurări, persoane care cad sub incidenţa normelor juridice; • Principiul dreptului la apărare este un adevărat garant al ocroti-rii persoanei umane în aşa fel în-cât nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere juridică; • Autoritatea lucrului judecat – de-semnează situaţia juridică ce re-zultă din soluţionarea definitivă şi irevocabilă a unui conflict dedus înaintea judecăţii.

În acelaşi timp, dintr-o per-spectivă contemporană, mai largă, filosofică, politică, socială şi care are în vedere interdependenţa stat-drept, cercetătorul enunţă ca prin-cipii ale dreptului: democratismul puterii, pluralismul politic, sepa-raţia puterilor în stat, independen-ţa judecătorilor, drepturile omului, pluralismul formelor de proprieta-te [7, p. 209].

O altă viziune originală asupra acestui subiect atestăm la autorul R. L. Ivanov [27, p. 115-116], po-trivit căruia în principiile dreptului sunt reflectate două tipuri de legi-tăţi: legităţi ce-şi extind acţiunea asupra întregii societăţi şi legităţi care caracterizează numai dreptul ca regulator social. Primele for-mează conţinutul aşa-numitelor principii general-sociale (soci-al-politice). În cuprinsul acestora sunt concentrate trăsăturile esenţi-ale ale relaţiilor sociale reglemen-tate juridic. O particularitate spe-cifică a acestora rezidă în faptul că ele nu pot exista şi se dezvolta în afara formei juridice (de exemplu, relaţiile de proprietate etc.). Din categoria acestora fac parte: prin-cipiul separaţiei puterilor, protec-

ţia proprietăţii, democraţia, uma-nismul etc.

Legităţile sociale caracteristi-ce doar dreptului se întrunesc în conţinutul unei alte categorii de principii denumite special-juri-dice. Ele reflectă particularităţile reglementării juridice, determină distincţia de alţi regulatori soci-ali şi, de aceea, sunt determinate a fi principii ale reglementării ju-ridice. La categoria acestora sunt atribuite: principiul libertăţii, ega-lităţii juridice, răspunderii pentru vinovăţie, unităţii între drepturile şi obligaţiile juridice, unităţii între dreptul obiectiv şi dreptul subiec-tiv, principiul garantării de stat etc.

Deosebit de important în acest caz este că principiile general-so-ciale şi cele special-juridice pot fi eficiente doar fiind aplicate core-lativ.

Din cele consemnate, putem constata că în majoritatea cazuri-lor la categoria principiilor funda-mentale ale dreptului sunt atribuite legităţi ce exced sferei juridicului. În viziunea noastră, acest fapt poa-te fi explicat atât prin rolul pe care îl are dreptul în reglementarea ce-lor mai importante relaţii sociale din societate, cât şi prin legătura strânsă şi interdependenţa dintre drept şi alte fenomene sociale. Cert însă este că aceste legităţi nu pot exista în afara dreptului, care este unicul în stare să le asigure realizarea, protecţia şi existenţa de facto ca valori sociale [6, p. 70; 4, p. 8].

În încercarea de a surprinde ro-lul şi necesitatea principiilor drep-tului în societatea contemporană notăm că acestea sunt determinate a fi un factor de stabilitate, adapta-re şi integrare în ordinea juridică, iar din punct de vedere al tehnicii juridice ele completează lacuna, corijează excesele şi anomaliile în

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (8)

10 SEPTEMBRIE 2018

procesul de interpretare şi aplicare a dreptului.

Prin esenţă, principiile sunt nişte comandamente ale vieţii so-ciale, ele vizând garantarea ordi-nii şi securităţii relaţiilor sociale, oferind siguranţa necesară fiecărui cetăţean, prin ocrotirea vieţii sale, a bunurilor dobândite de el în mod legitim.

Semnificaţia principiilor fun-damentale ale dreptului este văzu-tă de către cercetătorul D. Baltag în următoarele [1, p. 95-96]:

trasează linia directoare pen-- tru sistemul juridic. Fără ele drep-tul n-ar putea fi conceput. În acest sens, principiile de drept exercită o acţiune constructivă, ele orien-tează activitatea legiuitorului;

au un rol important şi în ac-- tivitatea justiţiei. Cei însărcinaţi cu aplicarea dreptului, trebuie să cunoască nu numai „litera legii”, ci şi „spiritul său”, iar principiile de drept alcătuiesc chiar „spiritul” acesteia;

în cazuri determinate, prin-- cipiile dreptului ţin locul normelor juridice, atunci când, într-o cauză civilă sau comercială, legea tace, judecătorul soluţionează cauza în temeiul principiilor de drept;

acţiunea principiilor dreptu-- lui are ca rezultat conferirea sigu-ranţei (corectitudinii [2, p. 541]) dreptului – garanţia acordată in-divizilor contra imprevizibilităţii normelor coercitive – şi a concor-danţei sistemului legislativ – adică concordanţa legilor, caracterul lor social (admisibil), oportunitatea lor.

Aşadar, principiile fundamenta-le ale dreptului călăuzesc activita-tea de creare şi de aplicare a drep-tului [17, p. 125]. Rolul acestora este subliniat mai întâi în procesul de creaţie legislativă. Conţinând prescripţii esenţiale cu privire la construcţia normelor juridice şi cu

privire la procesul realizării drep-tului, principiile generale au un rol recunoscut în structurarea şi dez-voltarea sistemului de drept.

Principiile orientează activita-tea legiuitorului încă din momentul conceperii normei juridice. Având permanent în atenţie comanda-mentele implicate în principiile dreptului, legiuitorul selectează acele cerinţe ale reglementării re-laţiilor sociale, care răspund cât mai bine acestor comandamente.

În acelaşi timp, principiile dreptului au un rol excepţional şi în procesul realizării normelor juridice. În activitatea de aplicare a dreptului, organele statului au obligaţia să ţină seama de preve-derile legii, aşa încât normele pre-scrise să fie respectate de toţi, atât de către cetăţeni, cât şi de organele statului. În acest proces, cel che-mat să aplice un anume text con-cret de lege trebuie să ţină seama şi de „spiritul” acelui text, care poate fi descifrat, înţeles numai prin prisma principiilor dreptului [2, p. 541].

În acest sens, este deosebit de relevantă activitatea judecătoru-lui, care – poate mai frecvent şi în situaţii, adesea mai dificile, ca alte organe ale statului – urmează să aplice legea atât în litera, cât şi în spiritul ei. Este deja un adevăr re-cunoscut în activitatea judiciară că atunci când „legea tace”, judecă-torul dă o soluţie în baza principi-ilor dreptului. Desigur, aceasta nu este regula, ci excepţia, deoarece tendinţa generală este aceea de a stabili prin norme juridice precise şi clare cadrul în care urmează să acţioneze instanţele de judecată [17, p. 127-128].

Aşadar, principiile dau acele garanţii necesare indivizilor că normele dreptului sunt aplicate în concordanţă cu exigenţele funda-mentale ale societăţii[4, p. 5].

În perioada contemporană, principiile generale ale dreptului asigură nu numai coerenţa dreptu-lui intern, ci şi compatibilitatea şi armonizarea unor ordini juridice diferite, crearea unei ordini juridi-ce noi [6, p. 71].

În acest sens este extrem de semnificativă ordinea juridică co-munitară. S-a remarcat în acest caz că recurgerea la principiile fundamentale ale dreptului ca iz-voare juridice se impune în mod deosebit având în vedere noutatea dreptului comunitar – ca ansam-blul regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară – care se află încă în faza consolidării sale spre deosebire de ordinea in-ternă a fiecărui stat care cunoaşte o lungă perioadă de evoluţie [15, p. 13-14].

Respectiv, din acest punct de vedere sunt considerate ca prin-cipii generale [15, p. 13-14]: pro-tecţia drepturilor fundamentale ale omului, care constituie o super egalitate comunitară al cărei res-pect îl impune Curtea de Justiţie instituţiilor comunitare; principiul respectării dreptului la apărare; principiul egalităţii, care presupu-ne, în primul rând, excluderea dis-criminării, adică un tratament egal al părţilor în situaţii identice şi comparabile; principiul certitudi-nii juridice, potrivit căruia aplica-rea legii la o situaţie specifică tre-buie să fie previzibilă; principiul proporţionalităţii în conformitate cu care, mijloacele folosite de au-torităţi trebuie să fie proporţionale cu scopul lor; principiul loialităţii (solidarităţii) – statele membre luând măsurile corespunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din calitatea de membru al Uniunii Europene.

În concluzie, pornind de cele expuse, conchidem că în perioada contemporană semnificaţia princi-

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (9)

11SEPTEMBRIE 2018

piilor fundamentale ale dreptului este enormă, în special, pentru so-cietatea noastră, deoarece anume acestora le revine un rol primordi-al în călăuzirea procesului de de-mocratizare şi edificare a statului de drept, de armonizare a sistemu-lui juridic intern cu cel comunitar, necesar integrării europene a Re-publicii Moldova. Pe de altă par-te, anume acestora le revine rolul major de garantare și asigurare a securității juridice a persoanei în cadrul statului.

Referințe bibliografice

Baltag D. 1. Teoria generală a drep-tului şi statului (curs introductiv). Cimiş-lia: TIPCIM, 1996.

Capcelea V. 2. Filozofia dreptului. Manual pentru instituţiile de învăţământ superior. Chişinău: ARC, 2004.

Costachi Gh. 3. Direcţii prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova. Chişinău: Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, 2009 (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”).

Costachi Gh. 4. Principiile dreptului în contextul democratizării societăţii. În: Legea şi Viaţa, 2014, nr. 9.

Costachi Gh. 5. Spre o statalitate democratică şi de drept. Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2007.

Costachi Gh., Hlipcă P. 6. Organi-zarea şi funcţionarea puterii în statul de drept. Ediţia a II-a, revăzută şi completată. Chişinău: S.n., 2011 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”).

Craiovan I. 7. Tratat elementar de te-oria generală a dreptului. Bucureşti: All Beck, 2001.

Declaraţia Universală a Drepturi-8. lor Omului, adoptată de Adunarea Genera-lă a ONU prin Rezoluţia 217 A (III) din 10 decembrie 1948, la New York (Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamen-tului nr. 217-XII din 28.07.90). Publicată în ediţia oficială “Tratate internaţionale”, 1998.

Diaconu M. 9. Mecanismul asigurării legalităţii actelor administrative în Repu-blica Moldova. Monografie.Chişinău: Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2013.

Djuvara M. 10. Ideea de justiţie şi cu-noaşterea juridică. În: Eseuri de filozofie a dreptului. Bucureşti: Editura Trei, 1997.

Guţuleac V. 11. Bazele teoriei dirijării de stat. Chişinău, 2000.

Guţuleac V. 12. Drept administrativ. Chişinău: S.n., 2013 (Î.S. F.E.-P. „Tipogra-fia Centrală”).

Iacub I. 13. Esenţa responsabilităţii reciproce a statului şi a persoanei ca prin-cipiu constituţional. În: Mecanisme naţio-nale şi internaţionale de protecţie a drep-turilor omului, materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Decla-raţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013. Chişinău: AAP 2014.

Iacub I., Chiper N. 14. Responsabilita-tea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanu-lui faţă de stat: principiu constituţional in-dispensabil integrării Republicii Moldova în familia europeană. În: Europa în derivă. De la unitate în diversitate, la diversitate fără unitate. Efecte juridice, sociale, politi-ce, economice şi culturale, materialele con-ferinţei internaţionale desfăşurată în cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, din 10 iunie 2016. Ploieşti, 2016.

Manolache O. 15. Drept comunitar. Bucureşti: Editura All, 1996.

Mazilu D. 16. Teoria generală a drep-tului. Bucureşti: All Beck, 1999.

Mazilu D. 17. Teoria generală a drep-tului. Ediţia a II-a.Bucureşti: All Beck, 2000.

Popa N. 18. Teoria generală a dreptu-lui. Bucureşti: Actami, 1996.

Railean P. 19. Conţinutul şi valoarea legalităţii într-un stat de drept. În: Legea şi Viaţa, 2010, nr. 9.

Railean P. 20. Esenţa şi importanţa ac-tivităţii jurisdicţionale în asigurarea lega-lităţii în statul de drept. Autoreferatul tezei de doctor în drept. Chişinău, 2014.

Railean P. 21. Mecanismul jurisdic-ţional de asigurare a legalităţii în statul de drept. Chişinău: S.n., 2015 (Tipografia Centrală).

Vonica R. P. 22. Introducere generală în drept. Bucureşti: Lumina Lex, 2000.

Балтаг Д. 23. Общая теория права. Курслекций. Кишинэу: Centrul editorial ULIM, 2009.

Витрук Н.В. 24. Законность: поня-тие, защита и обеспечение. B: Общая теория права. Под общей ред. проф. В.К. Бабаева. Нижний Новгород, 1993.

Гуцуляк В.И. 25. Административ-ное право Республики Молдова: учебник для юридических вузов и факультетов. Chişinău: „Elena – V.I.”, 2007.

Диакону М. 26. Законность и дисци-плина в сфере исполнительной власти:

понятие и система способов обеспече-ния. B: Закон и Жизнь, 2011, № 2.

Иванов Р.Л. 27. О понятии принци-пов права. B: Вестник Омского Универ-ситета, 1996, Вып. 2.

Кудрявцев В.Н. 28. Законность: со-держание и современное состояние. B: Законность в Российской Федерации. Москва: Спартак, 1998.

Лившиц Р. З. 29. Теория права. Учеб-ник. Москва: Издательство Бек, 1994.

Поляков С.Б. 30. Принцип взаимной ответственности государства и лич-ности: теоретико-правовые и приклад-ные аспекты. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Нижний Новгород, 2011.

DESPRE AUTOR /ABOUT AUTHOR

Gheorghe COSTACHI, doctor habilitat în drept,

profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Juridice

şi Politice

Candidate of Legal Sciences, professor,

Senior scientific researcher at the Institute of Legal and Political

Studies

e-mail: [emailprotected]: 069125188

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (10)

12 SEPTEMBRIE 2018

delicte; 3) care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenţei juri-dice garantate de stat; 4) cheltui-te pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a experti-zei judiciare sau de reconstituire a faptei; 5) cheltuite în legătură cu efectuarea acţiunilor procesuale în cauza penală.

Aici, vom interveni cu remar-ca că, sub noţiunea generică de „cheltuieli în legătură cu efectua-rea acţiunilor procesuale în cauza penală”, se au în vedere inclusiv şi cheltuielile suportate pentru efectuarea expertizelor judiciare, asupra cărora vom reveni pe par-curs.

Tot în legea procesual-penală, în art. 229, se regăseşte şi pre-

vederea că cheltuielile judiciare, enumerate supra, pot fi suporta-te de condamnat sau sunt trecute în contul statului. La rândul lor, cheltuielile avansate de stat se di-vid în cheltuieli care pot fi ulterior recuperate şi cheltuieli care rămân a fi puse definitiv în sarcina statu-lui. Aceste din urmă cheltuieli au caracter de sarcină publică, iden-tic celor generale de organizare a justiţiei şi de modul în care îşi desfăşoară activitatea organele ju-diciare într-o anumită cauză.

La faza incipientă a procesului penal, avansarea cheltuielilor judi-ciare de către stat este subsecventă necesităţii desfăşurării procesului penal din oficiu, pentru ca niciun infractor să nu rămână în afara tratamentului sancţionator al legii

CZU 343.154

COMPENSAREA CHELTUIELILOR JUDICIARE SUPORTATE DE STAT PENTRU INSTRUMENTAREA CAUZELOR PENALE – CORELAREA

NORMELOR DE DREPT PROCESUAL ŞI PRACTICA JUDICIARĂArtur AIRAPETEAN,

dr. în drept, conf. univ. USEMMarina CORGOJA,

Master în drept, asistent judiciar Curtea Supremă de Justiţie

REZUMATAstăzi, aproape că nu mai există vreun domeniu al vieţii sociale care să nu se confrunte cu o avalanşă de norme juridice şi, corelativ

acestui fenomen, cu recurgerea masivă la instanţele de judecată pentru a decide în chestiunile asupra cărora, altădată, acestea nu aveau a se pronunţa. Necesitatea instrumentării cu promptitudine a cauzelor diferitor judecăţi, a condiţionat şi majorarea costurilor suportate de stat pentru prestarea acestui serviciu public. Deci, principiul gratuităţii justiţiei, care reprezintă în sine „complementul natural” al egalităţii procedurale a părţilor în cadrul unui proces penal, volens nolens presupune şi suportarea anumitor cheltuieli.

Cuvinte-cheie: cheltuieli judiciare, normele de drept procedural, practica judiciară.

COMPENSATION OF JUDICIARY STATE COSTS FOR INSTRUMENTATION OF CRIMINAL CAUSES - CORRELATION OF RULES OF PROCEDURAL LAW AND JUDICIAL PRACTICE.

Artur AIRAPETEAN,PhD in Law, assistant professor, UESM

Marina CORGOJA,Master in Law, judicial assistant Supreme Court of Justice

SUMMARYToday, there is almost no area of social life that does not face an avalanche of legal norms and, correlatively with this phenomenon,

with massive recourse to the courts to decide on issues that they had not previously had It is pronounced. The necessity of promptly instrumenting the causes of the judgment, conditioned and increasing the costs incurred by the state for the provision of this public service. Thus, the principle of the free of justice, which in itself represents the „natural complement” of the procedural equality of the parties in a criminal proceeding, volens nolens, implies also the incurring of certain expenses.

Keywords: judicial costs, rules of procedural law, judicial practice.

Introducere. Sediul juridic al noţiunii de cheltuieli judi-

ciare se regăseşte în Codul de pro-cedură penală. Or, fiind o situaţie juridică intrinsecă acestuia, Codul de procedură penală, în dispozi-ţia art. 227 alin. (1), stipulează că cheltuielile judiciare sunt acele cheltuieli suportate, potrivit legii, pentru asigurarea bunei desfăşu-rări a procesului penal. În detaliu, legislatorul evidenţiază în alin. (2) al normei precitate că, cheltuielile judiciare cuprind acele sume: 1) plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părţii vătămate, repre-zentanţilor lor, experţilor, specia-liştilor, interpreţilor, traducători-lor şi asistenţilor procedurali; 2) cheltuite pentru păstrarea, trans-portarea şi cercetarea corpurilor

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (11)

13SEPTEMBRIE 2018

penale pentru faptele ilicit-comi-se.

Prin natura lor, cheltuielile avansate de stat sunt cele necesare pentru efectuarea actelor de pro-cedură sau de probaţiune dispuse de organele de urmărire penală în vederea asigurării celerităţii in-strumentării unei cauze penale şi acumulării probatoriului pentru susţinerea ulterioară a învinuirii aduse unei persoane.

Cele menţionate justifică ne-cesitatea şi actualitatea studierii aspectelor ce țin de compensarea cheltuielilor judiciare suportate de stat pentru instrumentarea cauze-lor penale, corelarea normelor de drept procesual şi practica judici-ară.

Scopul studiului rezidă în abordarea teoretico-practică a cheltuielilor judiciare suportate de stat pentru instrumentarea cauze-lor penale şi aspectele ce vizează justificarea suportării acestora de către condamnați.

Discuţii şi rezultate obţinute. În mediul juridic, fiind abordat su-biectul suportării cheltuielilor ju-diciare, a fost exprimată opinia că, până la urmă, ar fi inechitabil ca cheltuielile avansate de stat pentru instrumentarea unei cauze penale să rămână întotdeauna în sarcina acestuia, având în vedere că, sar-cina statului de a suporta aceste cheltuieli este subsidiară, operând numai în cazurile în care, conform legii, nu revine unui subiect proce-sual obligaţia de a le restitui, aici avându-se în vedere altceva decât cel ce reprezintă statul.

De altfel, aşa cum este reflectat în titlul acestui articol, observaţii-le, pe care am vrea să le expunem în contextul ce urmează, se referă la o serie de modificări legislative legate de determinarea subiecţi-lor „impozabili” pentru achitarea cheltuielilor judiciare, în general, şi cheltuielilor pentru efectuarea expertizelor judiciare, în special.

De aceea, în continuare, renunţând pe cât este de posibil la aspectele doctrinare, ne vom focusa pre-ponderent pe cadrul normativ şi jurisprudenţa relevantă din acest domeniu.

Mai întâi, efectuând o abordare comparativă a acestui subiect, se atestă că, în unele state europene precum sunt: România, Estonia, Letonia, Germania, cheltuielile judiciare necesare pentru instru-mentarea unei cauze penale se virează către bugetul organelor de drept de către stat pentru ca, în cele din urmă, acestea să fie achi-tate de persoana recunoscută vino-vată de comiterea infracţiunii. Tot aici, se accentuează că, în legisla-ţiile statelor respective există sti-pulări exhaustive care prevăd că, la finisarea procesului penal, chel-tuielile suportate de stat în legătu-ră cu examinarea cauzei, se pun în sarcina infractorului, în cazul constatării culpei infracţionale sau celei procesuale a acestuia. Bună-oară, legislaţia germană prevede că, dacă inculpatul a fost achitat, nu se admite sub nici o formă de a dispune recuperarea cheltuielilor din contul acestuia, însă în cazul condamnării lui, el este obligat la compensarea tuturor plăţilor. Cur-tea Constituţională a României, printre altele, a menţionat că plata cheltuielilor judiciare în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală de către condamnat nu în-calcă, în sine, dreptul la un proces echitabil [2].

Vom relata suplimentar, că Curtea Constituţională a Româ-niei în una dintre deciziile sale anterioare a mai reținut, că justi-ţia nu este un serviciu gratuit [3]. În subsidiar, în motivarea soluției date, Curtea mai reține, că, pe de altă parte, având în vedere datoria cetăţenilor de a respecta legile, obligarea părţilor în procesul pe-nal de a suporta cheltuielile de ju-decată - a inculpatului atunci când

prin săvârşirea infracţiunii sau prin comportamentul sau proce-sual a determinat acţiunea justiţiei şi implicit efectuarea unor cheltu-ieli inerente judecaţii, a celorlalte părţi atunci când sunt responsabile civilmente alături de inculpat sau când au formulat acuzații ori pre-tenţii nejustificate - este legitimă, căci se întemeiază pe culpa aces-tora, adică pe lipsa lor de respect faţă de lege şi față de principiile dreptului. Prin plata cheltuielilor judiciare în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală nu este împiedicat şi nici restrâns ac-cesul la justiţie, deoarece, de regu-la, sumele necesare sunt avansate de stat, iar în cazurile în care se solicită ca plata să o facă părţi-le chiar în cursul procesului - de exemplu, în cazul unor expertize solicitate de părţile civile ori de părţile responsabile civilmente , refuzul acestora nu împiedică des-făşurarea procesului şi nu înlătu-ră obligarea organului judiciar de a soluţiona cazul în mod concret, echitabil, cu respectarea tuturor garanţiilor procesuale.

Aceeaşi idee este susţinută şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa pe art. 6 [6; 7; 8].

Autorităţile naţionale, având intenţia nobilă de a racorda cadrul legal naţional cu cel al statelor europene la capitolul recuperării cheltuielilor judiciare, în folosul statului, din contul persoanelor culpabile de comiterea unor in-fracţiuni, au creat un grup de lucru interinstituţional, a cărui menire a fost să elaboreze, în regim de ur-genţă, un proiect de lege pentru ajustarea legislaţiei naţionale la cea europeană.

Drept urmare, a generalizării experienţei internaţionale în do-meniu, Ministerul Justiţiei a inter-venit cu un proiect de lege, care, în final, a şi fost adoptat de legislativ, ce cuprinde unele amendamente a

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (12)

14 SEPTEMBRIE 2018

legii procesual-penale în vederea coroborării acesteia cu Legea cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, nr. 68 din 14 aprilie 2016. În acest sens, Codul de procedură penală a fost completat cu unele noţiuni noi, si-milare celor deja conţinute în Le-gea 68/2016, totodată, printre mo-dificări se regăseşte şi prevederea despre abrogarea alin. (2) din art. 143 Cod de procedură penală.

Din lecturarea Notei informa-tive anexate la proiectul de lege nominalizat, se desprinde ideea că autorii acestuia au ajuns la con-chiderea de a abroga alin. (2) al art. 143 Cod de procedură penală pentru a uniformiza prevederile legislaţiei şi pentru a ajusta poli-tica de achitare a serviciilor co-nexe conform Legii 68/2016. De asemenea, s-a menţionat că mo-dalitatea de achitare a costului ex-pertizei judiciare nu reprezintă un element al procesului penal, care nu determină direct desfăşurarea acestuia, dar este un element co-nex şi subsidiar procesului penal, astfel încât prevederile art. 2 alin. (4) din Codul de procedură penală sunt inaplicabile în acest caz. Din considerentele arătate, s-a propus ca, în domeniul achitării costuri-lor pentru efectuarea expertizelor judiciare, să fie aplicate în ex-clusivitate prevederile din Legea 68/2016.

În subsidiar, autorii proiectului nominalizat au evidenţiat că ope-rarea acestor modificări au fost guvernate de faptul că în practica judiciară a instanţelor eronat sunt interpretate prevederile procesual-penale ce ţin de recuperarea chel-tuielilor suportate de stat pentru efectuarea expertizelor judiciare.

Aşadar, reieşind din raţionamen-tele expuse în Nota informativă ane-xată la Legea nr. 316 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, rezultă că, în opinia autorilor acestor modificări,

instanţele de judecată tratează ches-tiunea legată de plata cheltuielilor judiciare pentru efectuarea experti-zelor în lumina unei interpretări im-proprii date de legislator în Codul de procedură penală.

Într-adevăr, până acum, prac-tica judiciară în acest domeniu era guvernată de principiul că, în procesul penal, cheltuielile de ge-nul celor evidenţiate supra, să fie suportate preponderent de către stat. Însă, nu datorită unei inter-pretări eronate a legii, ci datorită faptului că o atare prevedere ex-haustivă se conţinea în alin. (2) al art. 143 Cod de procedură penală, aplicat de instanţele judecătoreşti în coroborare cu art. 34 din Legea cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, nr. 1086-XIV din 23.06.2000, iar după abrogarea acesteia, de art. 75 din Legea cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, nr. 68 din 14 aprilie 2016.

(Video) John Austin's Command Theory of Law and Legal Positivism

Elocvent în acest sens este exemplul unei speţe desprinse din practica judiciară a Colegiului pe-nal al Curţii Supreme de Justiţie publicată pe portalul web al in-stanţei [4]:

„Prin sentinţa Judecătoriei Bălţi din 26 aprilie 2017, adop-tată în conformitate cu art. 3641

Cod de procedură penală în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, M.V. a fost re-cunoscut vinovat și condamnat în baza art. 2011 alin. (1) Cod penal la 1 an închisoare.

Pentru a pronunţa sentinţa, prima instanță, în fapt, a consta-tat că M.V., conform raportului de expertiză medico-legală nr.489-D din 25.11.2016 i-a cauzat leziuni lui B.A., care au condiţionat dere-glarea sănătăţii de scurtă durată a acesteia şi se califică drept vătă-mare uşoară a integrităţii corpo-rale sau a sănătăţii.

Procurorul, fără a contesta

sentinţa în latura penală, a solici-tat instanţei de apel încasarea de la inculpat a cheltuielilor judicia-re în beneficul statului în sumă de 57 lei, care au fost cheltuiţi pentru efectuarea expertizei medico-le-gale nr. 489D din 25.11.2016.

Solicitarea acuzatorului de stat cu privire la încasarea de la M.V. în beneficiul statului a cheltuieli-lor judiciare în mărime de 57 lei, a fost respinsă de instanţa de apel, după care soluţia respectivă a fost susţinută şi de instanţa de recurs.

În partea descriptivă a deci-ziei, s-a menţionat că este vădit nefondată revendicarea procuro-rului în partea ce ţine de pretinsa încălcare admisă de instanţa de apel, prevăzută de art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură pe-nală, dat fiind că, în dispoziţia art. 143 alin. (1) Cod de procedură penală, este stipulat expres că ex-pertiza se dispune și se efectuează în mod obligatoriu pentru consta-tarea circumstanțelor enumerate în alineatul nominalizat, inclusiv și în cazul când prin alte probe nu poate fi stabilit adevărul. Tot aici, se face trimitere şi la prevederile art. 143 alin. (2) Cod de proce-dură penală, potrivit cărora plata pentru expertizele judiciare efec-tuate în cazurile prevăzute la alin. (1) se face din contul bugetului de stat.”

În situaţii similare celor de-scrise în speţă, Curtea Supremă de Justiţie avea adoptată deja o prac-tică constantă de respingere a soli-citărilor parvenite din partea pro-curorilor, care vizau încasarea din contul inculpatului a cheltuielilor pentru efectuarea expertizelor ju-diciare, ordonate de aceştia.

Mai concret, raţionamente-le instanţei supreme, care stau la baza acestor soluţii, exceptând faptul că art. 143 alin. (2) Cod de procedură penală prevedea expres acest fapt, se mai rezumă la aceea că efectuarea expertizelor judicia-

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (13)

15SEPTEMBRIE 2018

re au fost dispuse de către organul de urmărire penală pentru acumu-larea probatoriului, iar plățile ne-cesare pentru efectuarea acestora urmează a fi achitate din contul mijloacelor bănești ale bugetului de stat, nu din contul inculpaţilor. Or, plata pentru atare acţiuni pro-cesuale, adică cele ce ţin de admi-nistrarea probatoriului şi formula-rea învinuirii, pentru considerente de echitate, urmează a fi puse în sarcina părții acuzării.

Dat fiind caracterul complex al obligaţiei suportării cheltuielilor judiciare în procesul penal, su-biectul disputat cere abordarea te-meiurilor legale în virtutea cărora survin acestea.

În Republica Moldova, regle-mentarea de principiu, prevăzu-tă în capitolul II din titlul VII al Codului de procedură penală, care se referă la cheltuielile judiciare, indică că cheltuielile respective, adică cele prevăzute de alin. (2) al art. 227 din Codul de procedu-ră penală, sunt suportate de con-damnat sau sunt trecute în contul statului. De fapt, alternativa com-pensării acestor cheltuieli, expusă în textul legii a şi creat în practica judiciară a instanţelor soluţionarea neunitară a acestei chestiuni.

De aceea, era imperioasă inter-venirea în cadrul legal, cu amenda-rea acestuia în vederea delimitării situaţiilor concrete când statul este responsabil pentru plata cheltuie-lilor judiciare şi când inculpatul urmează a fi constrâns la efectua-rea acestor plăţi.

Prin urmare, revenind la modifi-cările introduse prin Legea nr. 316 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislati-ve, intrată în vigoare la 09.02.2018, se va reţine că art. 6 din Codul de procedură penală – termeni şi ex-presii utilizate în prezentul cod, a fost completat cu punctul 281), cu următorul cuprins:

„281) ordonator al expertizei

judiciare – instanţă de judecată sau parte în procesul penal care are dreptul de a dispune, respec-tiv, de a solicita, în mod indepen-dent, efectuarea unei expertize ju-diciare;”

Din interpretarea sistematică şi teleologică a acestei definiţii, se desprinde că legislatorul vine cu precizarea că, prin ordonator al expertizei judiciare, se înţelege in-stanţa/partea din proces, care este îndrituită de a iniţia solicitarea despre efectuarea unei expertize judiciare, atât din propria iniţia-tivă, cât şi din cont propriu. Prin alte cuvinte, ordonatorul se face responsabil şi de plata serviciului ordonat.

În acelaşi context se relevă că, art. 75 alin. (3) din Legea 68/2016 prevede că, în cauzele penale, cheltuielile pentru efectuarea ex-pertizei sunt suportate de către or-donatorul expertizei judiciare din bugetul alocat, cu excepţia cazu-rilor prevăzute la art. 142 alin. (2) din Codul de procedură penală.

Excepţia despre care ne vor-beşte legiuitorul, cuprinsă în art. 142 Cod de procedură penală, a suportat modificări prin Legea 316/2017, având următoarea re-dacţie:

„(2) Părţile, din iniţiativă pro-prie şi pe cont propriu, sunt în drept, prin intermediul organului de urmărire penală, al procuro-rului sau al instanţei de judecată, să înainteze instituţiei publice de expertiză judiciară/biroului de ex-pertiză judiciară o cerere privind efectuarea expertizei judiciare pentru constatarea circumstanţe-lor care, în opinia lor, vor putea fi utilizate în apărarea intereselor lor.”

După cum se învederează din textul de mai sus, părţile din pro-ces vor suporta plata cheltuielilor pentru efectuarea expertizelor ju-diciare, în cazurile când acestea vor manifesta iniţiativă proprie de

a ordona o atare acţiune procesuală pentru constatarea circumstanţelor care ar putea fi utilizate ulterior în apărarea intereselor lor.

Deci, art. 142 alin. (2) Cod de procedură penală, coroborat cu art. 75 al Legii 68/2016, stabilesc exhaustiv că cheltuielile pentru efectuarea expertizei judiciare urmează a fi suportate de către ordonatorul acestei acţiuni pro-cesuale, care poate fi, inclusiv, şi procurorul, adică reprezentantul părţii acuzării în cadrul procesu-lui penal, dacă iniţiativa emană de la ultimul, iar proba obţinută va fi utilizată pe parcursul procesului penal în vederea susţinerii învinu-irii.

Drept urmare, considerăm că just a fost soluţionată următoarea speţă de către Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie [5]:

„Colegiul penal lărgit nu poate susţine poziţia instanţei de apel, care i-a respins integral cererea procurorului privind încasarea cheltuielilor judiciare suportate de stat, adică inclusiv şi pentru efectuarea celei de-a doua exper-tize chimice, efectuată la demersul înaintat de partea apărării.

Or, după cum se constată din actele cauzei, ofiţerul de urmări-re penală, S.R., la demersul in-culpatului minor şi al avocatului acestuia R.A. a dispus efectuarea unei expertize chimice repetate, în vederea constatării aceloraşi circumstanţe: dacă obiectele de-pistate la inculpat se atribuie la substanţe narcotice sau psihotro-pe, la care specii anume şi care este masa lor. (a se vedea f.d. 33 şi 52)

Potrivit art. 142 alin. (2) Cod de procedură penală, părţile, din iniţiativă proprie şi pe cont pro-priu, sunt în drept, prin interme-diul organului de urmărire pena-lă, al procurorului sau al instanţei de judecată, să înainteze instituţi-ei publice de expertiză judiciară/

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (14)

16 SEPTEMBRIE 2018

biroului de expertiză judiciară o cerere privind efectuarea exper-tizei judiciare pentru constatarea circumstanţelor care, în opinia lor, vor putea fi utilizate în apăra-rea intereselor lor.

Art. 75 alin. (3) din Legea nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul ex-pertului judiciar, prevede că, în cauzele penale, cheltuielile pentru efectuarea expertizei sunt supor-tate de către ordonatorul exper-tizei judiciare din bugetul alocat, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.142 alin.(2) Cod de procedură penală, indicat supra.

Prin urmare, în această parte, corect procurorul susţine că suma de 2800 lei, cheltuită pentru efec-tuarea expertizei chimice repeta-te nr. 34/12/2-R-925 din 13 iulie 2017, la demersul inculpatului şi al apărătorului acestuia, urmează a fi încasată de la inculpat, după cum prevede legea.”

Practica judiciară a Curţii Su-preme de Justiţie, în acest sens, este consecventă cu reglemen-tările legale existente în materia compensării cheltuielilor supor-tate pentru efectuarea unor acţi-uni procesuale, instanţa supremă corect identificând partea respon-sabilă pentru plata acestui tip de cheltuieli judiciare.

Legat de cele expuse, ne expri-măm opinia că, atâta timp cât le-gea nu prevede expres că, la com-pensarea cheltuielilor suportate de stat pentru efectuarea expertizelor judiciare, este obligat într-un final condamnatul, a cărui vinovăție a fost dovedită în cadrul procesu-lui penal, în practica judiciară vor exista soluţii similare celor redate supra.

Pe de altă parte, observaţiile noastre ne permit de a conchide că, este prematur să afirmăm la moment despre faptul că, prin mo-dificările efectuate în legea proce-sual-penală şi cadrul conex aceste-

ia, în partea ce ţine de plata pentru efectuarea expertizelor judiciare, situaţia s-ar fi schimbat radical, iar instanţele judecătoreşti, începând cu 09.02.2018, urmează să adopte soluţii contrare celor pronunţate până în prezent, întrucât o preve-dere legală expresă în acest sens, atât în Codul de procedură penală, cât şi în Legea 68/2016 - lipseşte. Mai mult că, orientările jurispru-denţiale în domeniu, formulate de Curtea Supremă de Justiţie sunt coerente normelor legale, într-un final fiind corect identificaţi res-ponsabilii de plata cheltuielilor judiciare.

Fiind consecvenţi cu cele ex-puse supra şi având în vedere că normele de procedură penală sunt de strictă interpretare, opinăm că, pentru considerente de echitate, nu se poate proceda la extinderea sferei de aplicare atât a art. 143, 227, 229 din Codul de procedură penală, cât şi a prevederilor expu-se de legislator în art. 75 alin. (3) din Legea 68/2016.

Tot din perspectiva caracteru-lui echitabil al procedurii asigura-te de aceste dispoziții, se impune și precizarea că, în conjunctura existentă în Republica Moldova, o politică ce ar avantaja statul prin compensarea cheltuielilor judicia-re suportate în vederea instrumen-tării cauzelor penale, este totuşi justificată. În sprijinul acestei idei, ilustrativă este statistica prezenta-tă de Procuratura Generală, în care au fost reflectate mai multe date ce vizează recuperarea cheltuie-lilor judiciare la etapa urmăririi penale pe parcursul anului 2017, şi anume: suma totală a cheltuie-lilor judiciare recuperate benevol la faza de urmărire penală de către participanţii în proces a constitu-it: 741.243 lei (77.822 lei în anul 2016); suma totală a cheltuielilor judiciare dispuse pentru încasare de către procurori în cauzele cu soluţii de netrimitere în judecată

– 564.460 lei (189.879 lei în anul 2016); suma totală a cheltuielilor judiciare achitate în baza deciziilor procurorilor a constituit 403.152 lei (160.370 lei în anul 2016); suma totală a cheltuielilor judici-are dispuse prin sentinţe de către instanţele de judecată – 4.509.279 lei (1.447.580 lei în anul 2016).

Cu toate acestea, accentele în soluţionarea chestiunii date ur-mează a fi puse pe reglementări-le legale legate de compensarea cheltuielilor judiciare pentru efec-tuarea expertizelor, la faza finală a procesului penal, care până în pre-zent rămân a fi ambigue, lăsând loc de interpretare neunitară.

O altă situaţie cu aparente sem-ne de similitudine celor abordate în acest studiu, ţine de solicitarea procurorilor privind recuperarea în folosul statului a cheltuielilor suportate în urma extrădării in-culpaţilor. Şi în această situaţie de caz, partea acuzării pretinde că, la finalizarea examinării unor astfel de dosare, cheltuielile su-portate pentru extrădarea inculpa-ţilor să fie încasate de la aceştia, iar la avansarea acestor solicitări, se are ca bază raţionamentul că: efectuarea cheltuielilor judiciare într-o cauză penală sunt provoca-te de săvârşirea unei infracţiuni, care impune desfăşurarea urmă-ririi penale şi a judecării cauzei, pentru aplicarea unui tratament sancţionator în privinţa celui ce a comis-o, drept urmare, cheltuieli-le efectuate urmează a fi încasate de la inculpatul condamnat pen-tru săvârşirea infracţiunii, temeiul juridic al încasării bazându-se pe constatarea vinovăţiei infracţiona-le, or fără săvârşirea infracţiunii astfel de cheltuieli nu s-ar fi efec-tuat.

Respectiv, se insistă asupra faptului că, obligaţia inculpatului de a suporta cheltuielile judiciare, survine, întrucât săvârşirea unei infracţiuni atrage în mod inevita-

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (15)

17SEPTEMBRIE 2018

bil desfăşurarea urmăririi penale şi judecarea cauzei, pentru a i se aplica pedeapsa infractorului.

La nivel internaţional cheltu-ielile judiciare şi suportarea lor în cadrul asistenţei juridice interna-ţionale sunt guvernate de art. 24 din Convenţia europeană de extră-dare. La nivel naţional acestea îşi au sediul juridic în art. 535 Cod de procedură penală şi art. 11 din Le-gea cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală, nr. 371 din 01.12.2006.

Pornind de la dispoziţia art. 535 Cod de procedură penală, se menţionează că cheltuielile legate de acordarea asistenţei juridice le suportă partea solicitantă pe terito-riul ţării sale, dacă nu este stabilit un alt mod de acoperire a cheltu-ielilor în condiţii de reciprocitate sau prin tratat internaţional. Po-trivit art. 11 din Legea 371/2006 cheltuielile de îndeplinire a cererii de asistenţă juridică sunt suporta-te, de regulă, de statul solicitant. Totodată, statul solicitant suportă: c) cheltuielile de transfer al per-soanelor pe teritoriul statului soli-citant; d) cheltuielile de tranzit al persoanelor de pe teritoriul unui stat terţ.

În acelaşi sens, vom face re-ferire şi la prevederile internaţio-nale despre suportarea cheltuieli-lor pentru extrădarea persoanelor conţinute în art. 24 din Convenţia europeană de extrădare, care pre-vede că cheltuielile ocazionate de extrădare pe teritoriul părţii soli-citate vor fi puse în sarcina aces-tei părţi. Cheltuielile ocazionate de tranzitul prin teritoriul părţii solicitate pentru tranzit vor fi în sarcina părţii solicitante. În caz de extrădare, provenind de pe un teritoriu ne-metropolitan al părţii solicitate, cheltuielile ocazionate de transportul între acest teritoriu şi teritoriul metropolitan al părţii solicitante vor fi în sarcina aceste-ia din urmă. Aceeaşi regulă se va

aplica pentru cheltuielile ocazio-nate de transportul între teritoriul ne-metropolitan al părţii solicitate şi teritoriul metropolitan al aces-teia.

În concluzie, pornind de cele expuse, conchidem că pentru iden-titate de raţiuni, se notează că, atât în cazul compensării cheltuielilor suportate de stat pentru expertize-le judiciare, cât şi în cazul celor pentru extrădare, este necesară in-tervenţia legislatorului în vederea reglementării situaţiilor despre su-biecţii concreţi ţinuţi la plata aces-tor cheltuieli.

Prin cele expuse, s-a întreprins o încercare de a trata în doar câte-va pagini o problemă care merită, cu siguranţă, o atenţie mult mai sporită, însă pentru aceasta este necesar efortul conjugat al tuturor celor interesaţi şi nemijlocit al or-ganelor de resort abilitate prin lege cu dreptul de iniţiativă legislativă.

Referințe bibliografice

1. Codul de procedură penală al Re-publicii Moldova, adoptat la 14.03.2003, M.O. nr. 104-110/447 din 07.06.2003.

2. Decizia nr. 131 din 03 martie 2005 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2671 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 160^a, 160^b și 189 din Codul de procedură penală, Monitorul Oficial al României, nr. 304 din 12 aprilie 2005.

3. Decizia nr. 295 din 8 iulie 2003 re-feritoare la excepţia de neconstituţionali-tate a dispoziţiilor art. 189 din Codul de procedură penală şi ale art. 23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţi-onarea Curţii Constituţionale, Monitorul Oficial al României, nr. 571 din 8 august 2003.

4. Decizia Curții Supreme de Justiție din 08 noiembrie 2017, dosar nr. 1ra-1542/2017, http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=9654

5. Decizia Curții Supreme de Justiție din 20 martie 2018, dosar nr. 1ra-602/2018, http://jurisprudenta.csj.md/search_col_pe-nal.php?id=10535

6. Cauza Minelli c. Elveţiei, Hotărâre din 25 martie 1983, https://jurisprudenta-cedo.com/MINELLI-c.-ELVETIEI-Impo-

zitarea-in-cantonul-Zurich-a-cheltuielilor-si-taxelor-de-judecata-ale-unui-invinuit-care-a-beneficiat-de-prescriptie.html

7. Cauza Luedicke, Belkacem şi Koc c. Germaniei, Hotărâre din 28 noiembrie 1978, https://jurisprudentacedo.com/LU-EDICKE-BELKACEM-SI-KOC-c.-GER-MANIEI-Obligarea-strainilor-condam-nati-la-plata-cheltuielilor-de-interpret-in-cadrul-unei-proceduri-penale.html

8. Cauza Nolkenbockhoff c. Germa-niei, Hotărâre din 25 august 1987, https://jurisprudentacedo.com/NOLKENBOCK-HOFF-c.-GERMANIEI-Decizii-judiciare-punand-capat-urmaririlor-dar-refuzand-celui-interesat-rambursarea-cheltuielilor-facute-si-o-reparatie-pentru-detentie-pro-vizorie.html

DESPRE AUTORI /ABOUT AUTHORS

Artur AIRAPETEAN,dr. în drept, conf. univ. USEM

PhD in Law, assistant professor, UESM

e-mail: [emailprotected]: 079440970

Marina CORGOJA,Master în drept, asistent judiciar

Curtea Supremă de JustiţieMaster in Law, judicial assistant

Supreme Court of Justicee-mail: [emailprotected]

tel.: (022) 22-13-67

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (16)

18 SEPTEMBRIE 2018

Introducere. În capitolul ce reglementează antrepriza din

Codul civil al Republicii Moldova, sunt evidenţiate norme atribuite la anumite tipuri ale contractului de antrepriză: în vederea deservirii sociale a populaţiei, în construcții, în vederea executării proiectelor şi în vederea satisfacerii necesităţilor statului. În cadrul relaţiilor dintre persoanele juridice, persoanele fi-zice și juridice, de cele mai dese ori, încheie următoarele tipuri de contracte de antrepriză: privind reparația construcțiilor şi edificiilor de producţie, locative şi obștești; privind reparația mijloacelor de transport, a utilajului tehnic şi indi-vidual; privind reparația obiectelor cultural-sociale în perioada terme-nului de garanţie[8, p.125].

Cea mai largă aplicabilitate dintre toate tipurile de antrepriză o are antrepriza în vederea prestă-rilor de servicii a populaţiei, deoa-rece, la acest contract se recurge întotdeauna când este necesar de a repara, a confecționa o haină, un

obiect etc. Codul Civil al Republi-cii Moldova nu prevede o divizare a diverselor tipuri de antrepriză, reglementând antrepriza la ge-neral, astfel, de a ne fi mai uşor de explicat vom face o delimita-re a contractului de antrepriză[4, p.134].

Metode aplicate și materiale utilizate. În procesul studiului au fost aplicate metodele generale de cunoaștere ale dreptului contrac-tual, precum ca istorică, deducti-vă, logică, analitică, comparativă, etc., fiind folosite și combinate în dependență de problematica abor-dată în lucrare. Cu toate acestea, materialele utilizate în cercetare, le constituie operele savanților din domeniu, care reprezintă doctrina juridică din Republica Moldova, România, Federația Rusă.

Rezultatele obținute și discuții. Contractul de antrepriză poate fi încheiat atât între persoa-ne fizice şi persoane juridice, cât şi între persoane juridice. Calita-tea de antreprenor o pot avea atât

persoanele fizice, cât şi persoa-nele juridice de drept privat sau publice[14, p. 220].

În cadrul acestor relaţii de cele mai dese ori, se încheie diverse tipuri de contracte de antrepri-ză. Contractul de antrepriză în construcţii este caracterizat prin anumite particularități, atât în ce priveşte condiţiile de încheiere, cât şi în ce priveşte condiţiile de executare.

Din punct de vedere economic, construcţia apare ca o activitate în-dreptată spre crearea şi menţinerea fondurilor fixe. Se cunosc trei for-me de efectuare a construcțiilor:

Metoda gospodăriei1. - în acest caz toate lucrările de construcție şi montaj se efectuează cu forțele şi mijloacele investitorului.

Metoda antreprizei2. - toate lucrările se efectuează de agen-ţii economici specializați în con-strucţia ce activează permanent în calitate de antreprenor.

Metoda mixtă3. - prin care se îmbina metodele menţionate.

CZU 347.45/.47:334

PARTICULARITĂȚILE CONTRACTULUI DE ANTREPRIZĂ ÎN CONSTRUCȚII

Angelina TĂLĂMBUȚĂ,doctor în drept, conferențiar universitar interimar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

REZUMATUnele raporturi din categoria antreprizei stabilite între persoanele juridice sunt atât de variate, încât ele se separă în institute separate

şi se reglementează de norme speciale de drept. Raporturile cuprinse de antrepriză se divizează în două grupuri mari. Prima din aceste grupe cuprinde relaţiile care satisfac necesităţile economice ale persoanelor juridice. A doua grupă - raporturile de antrepriză îndreptate spre satisfacerea necesităţilor sociale ale cetăţenilor. Locul principal aici îl ocupă antrepriza, în vederea deservirii sociale a populaţiei, în care, în calitate de client apar cetăţenii. La numărul acestor tipuri de contracte se atribuie antrepriza în construcție, în vederea executării proiectelor.

Cuvinte-cheie: antrepriză, servicii, prestare de servicii, executarea lucrărilor.

Angelina TĂLĂMBUȚĂ,doctor of law, interim professor, Agrarian University of Moldova

SUMMARYSome relationships in the category of entrepreneurship established between legal entities are so varied that they are separated into

separate institutes and governed by special rules of law. The relationships of the enterprise are divided into two large groups.The first of these groups includes relationships that meet the economic needs of legal entities.The second group - entrepreneurial relations aimed at meeting the social needs of citizens.The main place here is taken by the entrepreneur, for the social service of the population, in which the citizens appear as a client. The number of these types of contracts is assigned to the contractor under construction in order to execute the projects.

Keywords: enterprise, services, provision of services, execution of work.

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (17)

19SEPTEMBRIE 2018

În baza contractului de antre-priză în construcţii, organizaţia – antreprenor, se obligă să constru-iască cu forțele proprii şi să pre-dea organizaţiei – client, obiectul prevăzut de contract (comanda, în conformitate cu documentația de proiect aprobate în termenul stabilit), iar clientul se obligă să pună la dispoziţia antreprenoru-lui un șantier de construcție, să predea documentația de proiect şi deviz, să asigure finanțarea la timp a lucrărilor de construcţii, să recepționeze obiectul şi să achite costul lui[5, art. 946]. O altă de-finiţie, după părerea noastră, mai profundă, o găsim în Comentariul cu privire la aplicarea S.N.C.11, unde contractul de construcție este contractul încheiat între an-treprenor (contractor) și benefi-ciar (client) pentru construirea unui obiect sau a unui grup de obiecte, care se află într-o strânsă interrelație și interdependență în ceea ce privește condițiile de pro-iectare, tehnologia construcției și funcționării sau destinația (utiliza-rea) lor finală[24].

Contractul de antrepriză în construcţii este un contract one-ros, consensual şi bilateral, dar și de executare succesivă. În pre-zent a decăzut caracterul planifi-cat al acestui contract, reieşind din principiul libertăţii contractuale. Codul Civil al Republicii Moldo-va reglementează numai aspecte generale referitoare la construc-ţii, renunțând la caracterul impe-rativ al normelor din domeniul construcțiilor capitale, orientând părţile spre o reglementare con-tractuală a raporturilor. Totodată, legea impune părţilor respecta-rea unui mare volum de norme tehnice cu privire la desfăşurarea lucrărilor de construcție. Legea nr. 721 din 02.02.1996, privind calitatea în construcții[18] con-stituie una dintre normele de bază pentru încheierea contractului

de antrepriză în construcții. Po-trivit legii menționate, calitatea construcțiilor constituie rezultanta caracteristicilor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existență, a exigențelor utilizato-rilor și colectivităților. Sistemul calității în construcții se apli-că în mod diferențiat, în funcție de categoriile de importanță ale construcțiilor conform regulamen-telor și procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemu-lui. Clasificarea, în categorii de importanţă, se face în funcţie de complexitate, destinaţie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, grad de protecţie a me-diului, precum şi după conside-rente economice. Pentru obţinerea unor construcţii de calitate cores-punzătoare sunt obligatorii reali-zarea şi menţinerea construcțiilor pe întreaga durată de existenţă a următoarelor exigențe esenţiale:

A - rezistenţă şi stabilitate;B - siguranţă în exploatare;C - siguranţă la foc;D - igienă, sănătatea oameni-

lor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă şi economie de energie;

F - protecţie împotriva zgomo-tului[18].

Obligaţiile privind realizarea şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcțiilor, a exi-genţelor esenţiale prevăzute[18] revin factorilor implicați în con-ceperea, proiectarea, execuția şi exploatarea construcțiilor, precum şi în post utilizarea lor potrivit responsabilităților fiecăruia, indi-ferent de tipul de proprietate a in-vestitorului. Acești factori sunt in-vestitorii, cercetătorii, proiectanții, verificatorii de proiecte atestați din cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor, fabricanții şi furnizorii de produse pentru construcţii, executanții, proprieta-

rii, utilizatorii, responsabilii teh-nici, experții tehnici, diriginții de șantier, personalul de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii, specialiștii serviciu-lui de control intern al calităţii al agenţilor economici cu activităţi în construcţii, personalul ingine-resc al serviciului de gestionare a fondului existent, persoane fizice sau juridice, precum şi autorităţi-le administrației publice locale şi asociațiile profesionale de profil.

Părţile contractului de antrepri-ză sunt: antreprenorul şi clientul. În calitate de antreprenor activează orice persoană fizică sau juridică, care dispune de licență eliberată de Ministerul Dezvoltării Regio-nale și Construcțiilor al Republicii Moldova. Legislaţia[16] în vigoa-re prevede, că executarea lucră-rilor de construcție, instalării sau reparației, ca şi desființarea aces-tora se pot face numai în temeiul şi cu respectarea unei prealabile autorizații administrative. Elibe-rarea acestei autorizații se face numai pe baza unor proiecte veri-ficate de către specialiștii atestați, iar lucrările pot fi executate numai de persoane fizice sau juridice au-torizate.

Conform Regulamentului de atestare a specialiștilor cu activita-te în construcții[16], activitatea de execuție a construcțiilor se poate face numai de specialiştii atestați în acest domeniu.

Sunt în drept să exercite activi-tăţi de proiectare a construcțiilor, dirijare şi verificare a lucrărilor de construcţii, încercări de labo-rator, controlul intern al calităţii şi gestionarea fondului constru-it specialiștii atestați ca persoa-ne fizice în nume propriu sau ca angajaţi ai agenţilor economici care desfășoară aceste activități. Atestarea se efectuează o dată în 5 ani de către comisia de atestare constituită de către Organul naţi-onal de dirijare în construcţii. Se

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (18)

20 SEPTEMBRIE 2018

recunosc automat ca specialiști atestați în domeniile menționate specialiștii care dețin certificate eliberate de organismele de cer-tificare acreditate de organismele naționale de acreditare ale Uniunii Europene, cu excepția cazurilor când legislația Republicii Mol-dova stabilește condiții specifice obligatorii.

În prezent, participanții la cir-cuitul civil sunt în aceeaşi măsură cu organizaţiile de stat şi între-prinderile private precum şi cele străine, ceea ce a avut ca rezul-tat limitarea sferei de aplicare a construcțiilor finanțate de stat şi, în general, a construcțiilor realiza-te conform planului de stat.

În calitate de client activează orice persoană fizică sau juridică. Deseori funcţia clientului, în spe-cial, executarea controlului asupra executării lucrărilor se transmit unor organizaţii specializate, care activează în calitate de reprezen-tant al clientului[14, p.53].

În aceste cazuri calitatea de cli-ent şi investitor nu o îndeplineşte una şi aceeaşi persoană. Investito-rii sunt persoane fizice sau juridice care finanțează şi realizează inves-tiţii sau intervenții la construcțiile existente în sensul legii şi răspund de îndeplinirea următoarelor obli-gaţii principale referitoare la cali-tatea construcțiilor:

stabilirea nivelului calitativ a. ce trebuie realizat prin proiectare şi execuție pe baza documentelor normative, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;

obţinerea certificatului de b. urbanism, autorizației de construi-re şi avizelor prevăzute de lege;

prezentarea proiectelor pen-c. tru verificare şi înlăturarea neregu-lilor depistate în urma verificării;

asigurarea verifică-d. rii execuției corecte a lucrărilor de construcţii prin responsabili tehnici atestați sau agenţi econo-mici de consultanţă specializați şi

autorii proiectelor, pe tot parcur-sul lucrărilor;

acționarea în vederea e. soluționării neconformităților, a defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;

asigurarea recepției lucră-f. rilor de construcţii la terminarea lucrărilor şi (sau) la expirarea pe-rioadei de garanţie;

întocmirea cărții tehnice a g. construcției şi predarea acesteia către proprietar;

asigurarea expertizării h. construcțiilor de către experţi teh-nici atestați în cazurile în care la aceste construcţii se execută lu-crările.

Obiectul contractului este re-zultatul activităţii antreprenorului exprimat într-o formă decisivă. Reieşind din schimbarea relaţiilor economice, s-a schimbat nu numai metoda de reglementare a acestui contract, dar şi obiectul de regle-mentare. Ca rezultat, s-a lărgit şi sfera de aplicare a acestui con-tract. Astfel, obiectul contractului îl poate constitui construcţia unei instalații a clădirii noi, fie execu-tarea altor lucrări de construcție. Volumul lucrărilor atribuite la cele de construcție este limitat, acestea pot consta în construcţia sau reconstrucția întreprinderilor, edificiilor şi a altor obiecte, de asemenea executarea lucrărilor de montare, lansare şi a altor lucrări legate de construcția obiectului respectiv[19, p.83].

Contractul de antrepriză în construcții poate să prevadă și con-struirea unui singur obiect cum ar fi, de exemplu, o clădire, un pod, un baraj, o conductă, un drum, un tu-nel etc., sau construirea unui grup de obiecte care sunt într-o strânsă interrelație sau interdependență în ceea ce priveşte condiţiile de pro-iectare, tehnologia construcției şi funcţionării ori după destinaţia (utilizarea) lor finală, de exemplu,

construirea clădirilor de produc-ţie ale întreprinderii şi montarea utilajului, extinderea producţiei (punerea în funcţiune a unor linii tehnologice noi), reconstrucția şi reutilarea tehnică a întreprin-derilor în funcţiune sau a subdi-viziunilor acestora, menţinerea capacităţilor întreprinderilor în funcţiune, de exemplu, pregătirea unor orizonturi noi în mine şi sec-toare pe profiluri, descoperirea şi pregătirea rezervelor de zăcămin-te pentru explorare etc., reparația capitală a clădirilor, construcțiilor speciale şi a altor obiecte ale între-prinderilor în funcţiune[17].

Legislația Federației Ruse[6] prevede, că în cazurile în care în baza contractului de antrepriză în construcţii se execută lucrări pen-tru satisfacerea necesităţilor soci-ale şi a altor necesități personale ale persoanei fizice-client, atunci faţă de relaţiile stabilite între părţi se aplică respectiv prevederile pa-ragrafului, ce consfințesc dreptu-rile clientului în baza contractului de antrepriză în vederea deservirii sociale a populaţiei.

Această normă nu exclude apli-carea faţă de relaţiile menţionate a normelor referitoare la antrepriza în construcţii, în măsura în care nu contravin lor, în baza analogiei legii.

De asemenea, art. 749 a Co-dului Civil al Federației Ruse[6], prevede participarea la antrepriza de construcție a inginerului (fir-ma inginerică). Inginerul execută acţiunile din numele clientului în baza contractului de mandat. Îm-puternicirile inginerului se indică în procură sau în însuşi conţinu-tul contractului. În ambele cazuri împuternicirile lui pot fi într-o anumită măsură limitate. Clientul singur, alege inginerul şi alegerea sa este obligatorie pentru antrepre-nor. Desigur, aceasta nu exclude ca părţile din timp să stabilească de comun acord persoana ingine-

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (19)

21SEPTEMBRIE 2018

bilitate 11 ,,Contractele de construcții,, nr, 64 din 04.07.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 135-136 din 03.10.2002.

DATE DESPRE AUTOR:Angelina TĂLĂMBUȚĂ,dr.conf.univ.inter., UASM

e-mail:[emailprotected]: 068577116

AUTHORINFO:Angelina TĂLĂMBUȚĂ,

doctor of law, interim professor,Agrarian University of Moldovae-mail:[emailprotected]

tel: 068577116

rului. Răspunderea pentru toate actele juridice ale „Inginerului” o poartă clientul cu condiţia, că aceste acte sunt săvârşite în limi-tele împuternicirilor acordate[13, p.84].

În concluzie, putem menționa că, necătând la aplicarea largă a acestui contract, totuşi în litera-tura juridică de specialitate el nu este destul de suficient tratat, fiind acordată mai multă atenţie anumi-tor tipuri de antrepriză, care sunt considerate ca contracte de sine stătătoare, asupra cărora se apli-că, cu unele excepţii, şi regulile antreprizei în general. Studierea amănunțită a contractului de antre-priză în construcții este determina-tă şi de faptul, că sfera aplicării lui este destul de vastă, iar încheierea acestui contract necesită respecta-rea anumitor reguli contractuale.

Referințe bibliografice

Baieşi S., Roşcă N. Drept civil. 1. Partea generală. Persoana Fizică. Persoa-na juridică. V- I, Chişinău: Cartier juridic, 2004. 400 p.

Barbu V., Genoiu I., Cernat C. 2. Drept civil. Contracte speciale. București: CH Beck, 2009. 296 p.

Boroi G., Anghelescu C. Curs de 3. drept civil. Partea generală. Bucureşti: Hamangiu, 2012. 421 p.

Bloşenco A. Drept civil: Partea 4. specială: Note de curs. Chişinău: Cartdi-dact, 2003. 280 p.

Codul Civil al Republicii Moldo-5. va, nr. 1107-XV din 06.06.2002. În: Mo-nitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 82-86/661 din 22.06.2002.

Codul civil al Federației Ruse. 6. Disponibil online: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ [vi-zitat la 13.08.2018]

Costin M. Marile instituţii ale 7. dreptului civil român. V-I, Ed. Cluj – Na-poca: Dacia, 1982. 324 p.

Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A, 8. Efrim O. Drept civil. Contracte și succesi-uni. Chișinău: Cartier, 2010. 568 p.

Chibac Gh., Bruma S., Robu O., 9. Chibac N., Drept civil. Contracte și succe-

siuni. Chișinău: USM Tipografia centrală, 2014. 392 p.

Deak F. Tratat de drept civil. Con-10. tracte speciale. București: Universul juri-dic, 2004. 320 p.

Dogaru I. Drept civil. Contracte 11. speciale. Bucureşti: ALL BECK, p. 68, 2004

Dogaru I., Olteanu E., Săuleanu L. 12. Bazele dreptului civil. Contracte speciale. V – IV. București: CH Beck, 2009. 1384 p.

Florescu Dumitru C., Drept civil. 13. Contracte speciale, Ed. Titu Maiorescu, Bucureşti, 2001.

Gionea Vasile, Curs de drept civil. 14. Proprietatea şi alte drepturi reale. Con-tracte speciale. Succesiuni, Ed. România de Mâine, Bucureşti, 1996.

Hotărârea Guvernului Republicii 15. Moldova nr. 135 din 02.03.1992, despre aprobarea Normelor provizorii cu privire la contractele de antrepriză în construcții capitale. În: Monitorul Oficial al republi-cii Moldova nr. 003 din 30.03.1992.

Hotărârea Guvernului Republicii 16. Moldova, nr.329 din 23.04.2009, pen-tru aprobarea Regulamentului cu pri-vire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activităţi în construcţii. În: Monitorul Oficial al Republicii Mol-dova, nr. 86-88 din 08.05.2009.

Legea privind autorizarea exe-17. cutării lucrărilor de construcție, nr. 163 din 09.07.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 155-158 din 03.09.2010.

Legea privind calitatea în 18. construcții, nr. 721. În: Monitorul Ofi-cial al Republicii Moldova, nr. 25 din 25.04.1996.

Macovei D., Cadariu I.E., Drept ci-19. vil. Contracte. Iaşi: Junimea, 2004. 226 p.

Malaurie Philippe. Drept civil: 20. Contracte speciale. București: Wolter-sKluwer, 2009. 690 p.

Stănciulescu L. Drept contractelor 21. civile. București: Hamangiu, 2017. 560 p.

Stănciulescu L. Drept civil. Con-22. tracte speciale. Succesiuni. București: Ha-mangiu, 2012. 420 p.

Sache N. Introducere în drept ci-23. vil. București: Lumina Lex, 2001. 255 p.

Standardul Național de Contabili-24. tate ,,Contracte în construcții,, disponibil online: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313863 [vizitat la 14.08.2018]

Ordin cu privire la aprobarea și pu-25. nerea în aplicare a Comentariilor privind aplicarea Standardului Național de Conta-

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (20)

22 SEPTEMBRIE 2018

Introducere. Dreptul de re-vocare își are originea în

sistemele juridice naționale ale diverselor țări europene, dar în ultimii ani a devenit o caracteris-tică proeminentă a dreptului eu-ropean al contractelor. Serie de directive emise între 1985 și 2011 au introdus dreptul de revocare în tranzacțiile cu privire la asigurări-le de viață, operațiunile de time-sharing, vânzarea la distanță a bu-nurilor și serviciilor financiare și creditele pentru consumători. În aceeași ordine de idei, Legea au-tohtonă privind drepturile consu-mătorilor la încheierea contracte-lor reglementează dreptul consu-matorului de a revoca un contract la distanţă sau un contract negoci-at în afara spaţiilor comerciale în termen de 14 zile calendaristice, fără justificarea deciziei de revo-care [1].

Materiale utilizate și metode aplicate. În studiul de față a fost consultată literatura de specialita-

te, legislația în vigoare, precum și legislația altor țări, inclusiv direc-tivele Uniunii Europeane. Pentru atingerea scopului, au fost aplicate următoarele metode de cercetare științifică: analiza logică, analiza comparativă, sinteza.

Rezultate obținute și discuții. În literatura de specialitate sunt analizate trei principii ale efecte-lor actului juridic civil: principiul forţei obligatorii, principiul irevo-cabilităţii şi principiul relativităţii [2]. Dreptul de revocare a contrac-tului la distanță este o excepție de la principiul irevocabilității actu-lui juridic încheiat. Totodată, acest drept există doar în cazul în care în relațiile de vânzare-cumpărare la distanță participă în calitate de vânzător comerciant-profesionist, iar în calitate de cumpărător con-sumătorul, așa cum el este definit de lege.

Atragem atenție asupra fap-tului că termenul de „revocare” poate fi utilizat în actele normati-

CZU 347.451

REVOCAREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE LA DISTANȚĂ Vlada cAlmîc,

lector universitar, magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova

REZUMATDreptul de revocare urmărește să protejeze consumatorul în situația specială a unei vânzări la distanță, în care acesta nu are posibilita-

tea de a vedea produsul în mod concret sau de a aprecia natura serviciului furnizat înainte de încheierea contractului. Dreptul de revocare este destinat să compenseze dezavantajul care rezultă pentru consumator dintr-un contract la distanță, prin acordarea unui termen de reflecție adecvat în decursul căruia acesta are posibilitatea de a denunța unilateral contractul fără careva penalități și costuri suplimentare în afara celor stabilite de lege și fără invocarea vreunui motiv. Datorită importanței sale, dreptul de revocare este reglementat foarte deta-liat nu doar de Codul Civil, dar și de alte legi speciale recent adoptate.

Cuvinte-cheie: dreptul de revocare, informația, vânzările la distanță, comerțul, vânzările on-line, consumatorul, livrare.

THE RIGHT OF WITHDRAWAL IN DISTANCE SALE CONTRACT

Vlada CALMIC, lecturer, master of laws, Moldova State University

SUMMARY

The right of withdrawal seeks to protect the consumer in the particular situation of distance selling, where he is unable to see the pro-duct in a concrete manner or to appreciate the nature of the service provided before the conclusion of the contract. The right of withdrawal is intended to offset the disadvantage resulting for the consumer from a distance contract by giving him an adequate period of reflection during which he is able to terminate the contract unilaterally without any additional penalties and costs without invoking any reason. Due to its importance, the right to withdrawal is regulated very carefully not only by the Civil Code, but also by other special laws recently adopted.

Keywords: right of withdrawal, information, distance selling, commerce, online sales of goods, consumer, delivery.

ve, literatura și practica judiciară, pentru desemnarea unor concepte diferite. În dreptul privat, terme-nul de revocare, vine din doctrina franceză și reprezintă dreptul unei părți de a înceta efectele juridice ale unui contract valabil încheiat, fără invocarea vreunui motiv se-rios. [3]. Astfel, se intâlnește ter-menul de „revocare” în materia ofertei sau a acceptării ofertei, cu sensul de retragere a manifestării de voința savârsită de ofertant sau acceptant în vederea formării unui contract. În alt sens alt cuvântului, revocarea nu se refera la un act juridic deja format, ci la o mani-festare de voință premergatoare formarii unui contract. În prezen-tul articol vom analiza conceptul de revocare în sensul renunțării consumătorului la contractul de vânzare la distanță.

Nu putem nega faptul că con-sumatorul este partea slabă în ra-porturile juridice la distanță, iar diversificarea bunurilor şi servici-

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (21)

23SEPTEMBRIE 2018

ilor pe o piaţă, în continuă expan-siune, pot duce la noi provocări privind sănătatea şi securitatea acestora. Consumatorul în zilele de azi a devenit o unealtă pentru producători, în scopul obţinerii profiturilor. Pe de o parte, consu-matorul este principalul destinatar al celei mai mari părţi din volumul de produse şi servicii utilizate de societate [4].

Dreptul de revocare conferit consumătorului servește mai mul-tor scopuri: protejarea consumato-rilor de la tactici de vânzări agre-sive, încurajarea consumatorilor de a comanda produse la distanță, încurajarea consumatorilor de a utiliza Internetul pentru a face cumpărături, precum și alte mij-loace de comunicare la distanță, familiarizarea consumatorilor cu contracte complexe. Cercetătorii din domeniu atrag atenția asupra faptului că existența dreptului de revocare se bazează pe ideea că consumatorul trebuie să fie pro-tejat. Acest tip de protecție este împotriva lipsei de putere psiholo-gică a consumătorului și lipsei de putere informațională [5].

Deși la prima vedere existența dreptului de revocare este în dez-avantajul comerciantului, totuși joacă un rol esențial în creșterea vânzărilor la distanță în ultimele decenii. Acest drept aduce bene-ficii vânzătorilor, deoarece există mai multe șanse că consumătorul va cumpăra un bun, deoarece are dreptul să-l întoarcă, dacă nu-i place. Mai mult decât atât, prin respectarea acestui drept, comer-ciantul creează stare de încredere din partea consumatorilor [6].

Totodată, există, de asemenea, autori care critică dreptul nelimitat de revocare conferit consumătoru-lui. Doctrinarii americani opinea-ză că acordarea drepturilor de re-vocare presupune că consumatorii sunt raționali, conduși de interesul propriu și dispuși să își exercite

drepturile, toate prezumțiile criti-cate în studiile comportamentale. Acest tip de protecție nu este utili-zat, în primul rând, de cei care au cel mai mult nevoie de el (deoa-rece nu sunt în măsură să-și exer-cite drepturile), dar mai ales de consumatorii care nu au nevoie de protecție oricum [7].

Totuși, tendințele dezvoltării dreptului protecției consumătorilor în țările democratice au demonstrat faptul că protecția consumătorilor este mai importantă decât unele principiile clasice ale contractelor civile. Această tendința s-a întru-chipat în numeroase acte juridice de nivel național și internațional. Astfel, Directiva UE 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor stabilește în art. 9 perioadă de 14 zile oferită consumătorului pentru a se retrage din contract la distanță valabil încheiat [8]. În comparație cu Directiva 2011/83/UE, Art. 6 alin. (1) și (2) din Directiva 97/7/CE, care în prezent este abroga-tă, conținea prevederea, conform căreia consumatorul dispunea de un termen de cel puțin șapte zile lucrătoare pentru a se retracta din contract, fără penalități și fără in-dicarea vreunui motiv [9].

Călăuzându-se de logică simi-lară, Legea autohtonă, nr. 8 din 26.02.2016, privind drepturile consumătorilor la încheierea con-tractelor (în continuare legea nr. 8 din 26.02.2016) în art. 8 instituie o regulă fundamentală în materia vânzărilor la distanță. Astfel, cu ex-cepţia cazurilor prevăzute de lege, consumatorul beneficiază de o peri-oadă de 14 zile calendaristice pen-tru a revoca un contract la distanţă sau un contract negociat în afara spaţiilor comerciale, fără a fi ne-voit să justifice decizia de revocare şi fără a suporta alte costuri decât cele care sunt expres prevăzute de lege. Perioada de revocare include sâmbetele, duminicile și toate săr-bătorile oficiale și neoficiale.

Datorită importanței sale, drep-tul de revocare a consumătorului este reglementat foarte detaliat nu doar de legea specială, dar și de Codul Civil [10]. În aceași ordine de idei, art. 749 CC stabilește că, în cazul în care îi revine un drept de revocare conform prezentului cod sau unei alte legi, consumato-rul nu mai este legat de exprima-rea voinţei în legătură cu încheie-rea unui contract cu un întreprin-zător, dacă a revocat aceasta în termen. Alin. (2) al art. menționat stabilește că revocarea nu trebuie să conţină nici o justificare. Ea tre-buie scrisă pe hârtie, formulată pe un alt suport de date trainic sau se poate realiza prin expedierea bu-nului în termen de 2 săptămâni.

Indiscutabil este faptul că con-sumătotul dispune de un termen de 14 zile calendaristice pentru a revoca un contract de vânza-re la distanţă. Totodată, în unele cazuri, acest termen poate fi ex-tins. Astfel, art. 9 (1) al legii nr. 8 din 26.02.2016 prevede că în cazul în care comerciantul nu a transmis consumatorului informa-ţiile privind dreptul de revocare conform art.5 alin.(1) lit.h), peri-oada de revocare expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de revocare stabilite în conformitate cu art.8 alin.(2). În cazul în care comerciantul a transmis consuma-torului informaţiile în termen de 12 luni, perioada de revocare ex-piră în 14 zile calendaristice de la data la care consumatorul primeş-te informaţiile respective.

Este important de menționat faptul că legiuitorul specifică mo-mentul din care începe să curgă perioada de revocare. În confor-mitate cu art. 8 alin. (2), perioada de revocare expiră într-un termen de 14 zile calendaristice:

a) în cazul contractelor de pre-stări servicii, din ziua care urmea-ză datei încheierii contractului;

b) în cazul contractelor de vân-

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (22)

24 SEPTEMBRIE 2018

zare-cumpărare, din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor sau obţine controlul asupra produselor conform art.19 alin.(1), sau:

– în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple ce vor fi livrate separat, din ziua în care consuma-torul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indica-tă de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;

– în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, din ziua în care con-sumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului lot sau ultimei piese;

– în cazul contractelor de livra-re periodică a produselor pe o peri-oadă determinată de timp, din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;

c) în cazul contractelor de fur-nizare a serviciului public de ali-mentare cu apă şi de canalizare, al contractelor de furnizare a gazelor naturale şi contractelor de furniza-re a energiei electrice, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, al contractelor de fur-nizare a energiei termice sau de furnizare de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, de la data încheierii con-tractului.

Astfel, ziua de la care se cal-culează dreptul de revocare de-pinde de faptul dacă contractul este un contract de vânzare, un contract de servicii, un contract de achiziționare a conținutului digital on-line sau un contract de furniza-re a serviciilor de utilități publice.

Legea, precum și directiva preve-de două puncte de pornire:

- ziua încheierii contractului - pentru contractele de servicii, con-tracte de furnizare a utilităților pu-blice și a contractelor de conținut digital on-line;

- ziua luării în posesia fizică a mărfurilor (livrare). Conside-răm că consumatorul ar trebui să poată să-și exercite dreptul de a se retrage chiar înainte de a do-bândi posesia fizică a produselor achiziționate. Mai mult decât atât, nimic nu împiedică consumatorul să refuze să ia în posesia bunuri-lor, exercitând astfel dreptul său de revocare.

În opinia autorului, termenul de revocare a contractului de vân-zare-cumpărare la distanță este unul de decădere și, neexercita-rea acestuia în intervalul instituit de legislator, atrage împiedicarea efectuării retractului la o dată ul-terioară.

Exercitarea dreptului de revo-care este o etapă formalizată în relațiile dintre vânzător și cumpă-rător. Art. 10 alin. (1) stabilește că înainte de expirarea perioadei de revocare, consumatorul informea-ză comerciantul cu privire la deci-zia sa de revocare a contractului. În acest scop, consumatorul are posibilitatea:

a) de a folosi formularul-tip de revocare;

b) de a face orice altă declaraţie neechivocă în care să-şi exprime decizia de revocare a contractului.

Totodată, alin. (5) prevede că declaraţia prin care consumatorul îşi exprimă decizia de revocare a contractului poate să se refere, în mod explicit, la decizia de revo-care sau la alte cuvinte similare neechivoce atâta timp cât con-sumatorul şi contractul respectiv sunt identificabili. O declarație de “terminare” sau “retragere” din contract sau folosirea cuvintelor similare ar trebui să fie considera-

te ca fiind suficiente pentru revo-carea contractului la distanță.

Legiuitorul autohton a stabilit că contractul de vânzare la distanță trebuie să cuprindă un formular standard separat de denunţare uni-laterală, prevăzut în anexa 1 și 2 la lege nr. 8 din 26.02.2016, care are scopul de a facilita exercitarea acestui drept. Totodată, potrivit Gidului Comisiei Europene pri-vind aplicarea Directivei 2011/83/EU [11], formularul prezentat consumătorului poate fi diferit de modelul prevăzut de lege, adi-că norma legală enunțată nu este una imperativă. Imperativă este obligația comerciantului de a in-forma consumatorul în mod adec-vat despre dreptul lui fundamental de a revoca contractul la distanță. În cazul în care comerciantul dorește să utilizeze un formular on-line diferit pentru a colecta mai multe informații de la consumator, cum ar fi motivele retragerii sau orice alte probleme de acest gen trebuie să fie prezentate separat și ar trebui să fie posibil trimiterea formularului fără a le răspunde. În aceeași ordine de idei, acest model tipizat de exercitare a dreptului de revocare nu este obligatoriu nici pentru consumător.

O altă problema importantă este determinarea efectelor exerci-tării dreptului de revocare. Astfel, în cazul revocării contractului de vânzare la distanță, părțile obțin noi drepturi și obligații corelative prevăzute de lege și contract. Ma-joritatea doctrinarilor au ajuns la concluzia că revocarea contractu-lui are ca efect desfiinţarea acestu-ia şi, implicit, a raportului juridic născut între părţile contractante. Acestea pot produce efecte între părţile contractante, asupra terţi-lor, dar pot fi şi fără efecte [12].

Legea nr. 8 din 26.02.2016 în art. 11 reglementează efec-tele revocării dintr-o altă per-spectivă. Astfel, exercitarea

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (23)

25SEPTEMBRIE 2018

dreptului de revocare stinge obligațiile părților contractante: a) de a executa contractul la distanţă sau contractul negociat în afara spaţiului comercial; sau b) de a încheia un contract la distanţă sau unul negociat în afa-ra spaţiului comercial, în cazul în care consumatorul a făcut o ofer-tă.

Din punct de vedere teoretic și practic, cel mai important efect al aplicării dreptului de revocare se consideră desfiinţarea contractu-lui. În al doilea rând, părțile sunt obligate să restituie prestaţiile efectuate până la momentul desfi-inţării contractului. Astfel, comer-ciantul și consumătorul trebuie sa fie repuși în situația anterioară încheierii contractului de vânza-rea la distanță, restituindu-și una alteia tot ceea ce și-au prestat în temeiul contractului desființat.

Potrivit art. 13 din legea nr. 8 din 26.02.2016, consumatorul trimite înapoi produsele sau le în-mânează comerciantului sau unei persoane autorizate de comerciant să recepţioneze produsele, fără în-târzieri nejustificate şi în decurs de cel mult 14 zile calendaristice de la data la care acesta i-a comu-nicat comerciantului decizia sa de revocare, cu excepţia cazului în care comerciantul s-a oferit să re-cupereze el însuşi produsele.

Alin. (2) al acestui articol menționează că consumatorul su-portă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu ex-cepţia cazului în care comercian-tul acceptă să suporte acele costuri sau al cazului în care comerciantul nu a informat consumatorul des-pre obligaţia lui de a suporta aces-te costuri. Costurile directe legate de returnarea produselor nu includ costurile administrative, de mani-pulare sau depozitare, suportate de comerciant în legătură cu returna-rea produselor.

Trezește un interes deosebit

problematica stării produsului/bunului returnat. Dacă produsul comandat a fost folosit de con-sumător, el poate pretinde la re-stituirea tuturor costurilor? Este evident faptul că consumatorul va despacheta produsele comandate, ceea ce nu poate fi considerat ca diminuarea valorii produselor. El va atinge, va manipula și va fo-losi bunurile. Comerciantul nu se poate plânge de asta. Astfel, re-formulăm întrebarea inițială: în ce măsura folosirea bunului de către consumător este permisă de lege fără careva consecințe pecuniare negative?

Legea nr. 8 din 26.02.2016 în art. 13 alin. (4) stabilește că con-sumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valo-rii produselor ce rezultă din ma-nipularea acestora, alta decât cea necesară pentru determinarea na-turii, caracteristicilor şi modului de funcţionare a produselor. Pen-tru a stabili natura, caracteristicile şi modul de funcţionare ale produ-sului, consumatorul este obligat să-l mânuiască şi să-l inspecteze cu grija necesară, în acelaşi mod în care i s-ar permite să o facă în-tr-un spaţiu comercial [13]. Deter-minarea modului de funcţionare a produsului nu presupune stabilirea faptului că produsul este lipsit de orice vicii materiale. Deteriorarea ambalajului prin simpla deschi-dere a acestuia nu serveşte temei pentru despăgubire, dacă produse similare sunt expuse în mod obiş-nuit fără ambalaj în spaţiile co-merciale ale comerciantului.

Astfel, legiuitorul delimitează folosirea, manipularea bunului ne-cesară pentru determinarea natu-rii, caracteristicilor şi modului de funcţionare a produselor și folosi-rea bunului conform destinaţiei, în mod obișnuit, pentru necesitățile personale. În primul caz, consu-matorul nu-și pierde dreptul la re-turnarea costului, în a doilea caz,

în conformitate cu art. 13 alin. (5) comerciantul are dreptul să reducă suma rambursată consumatorului pentru a acoperi diminuarea valorii produsului ce rezultă din manipu-larea necorespunzătoare a acestuia în perioada de exercitare a dreptu-lui de revocare, alta decât cea ne-cesară pentru determinarea natu-rii, caracteristicilor şi funcţionării produsului. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este responsabil de diminuarea valorii produsului în cazul în care comerciantul a omis să-l informeze cu privire la dreptul de revocare în conformita-te cu art.5 alin.(1) lit.h).

În conformitate cu prevederi-le art. 19 alin. (3) din legea nr. 8 din 26.02.2016, în cazul returnă-rii produselor în conformitate cu art.13 alin.(1), riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat comerciantului în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor. Ast-fel, consumătorul este responsabil pentru deteriorarea produsului re-vocat până la primirea acestuia de către vânzător sau persoana auto-rizată de profesionist.

Codul Civil German în articolul 346 alineatele 1-3 stabilește: dacă într-o parte contractantă prevalea-ză o clauză rezolutorie contractua-lă sau legală (dreptul de revocare), ca în cazul rezoluțiunii, prestațiile primite trebuie restituite și fruc-tele efectiv dobândite, predate. În locul obligației de restituire sau de predare, debitorul trebuie să plă-tească o despăgubire în măsura în care:

-restituirea sau predarea este exclusă prin natura dobândirii;

- acesta a deteriorat, a cedat, a înstrăinat, a modificat sau a trans-format bunul primit;

- bunul primit s-a deteriorat sau a încetat să existe; cu toate aces-tea, uzura corespunzătoare unei

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (24)

26 SEPTEMBRIE 2018

utilizări normale nu este inclusă la calcularea despăgubirii [14].

Atragem atenția asupra faptu-lui că dreptul de revocare a pro-dusului comandat în baza contrac-tului de vânzare la distanță nu este unul absolut. Cum putem lesne observa, art. 15 din legea nr. 8 din 26.02.2016 enumără, în mod ex-haustive contractele care se excep-tează de la dreptul de revocare:

a) contractele de prestări ser-vicii, după executarea completă a serviciilor, dacă executarea a înce-put cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la revocare odată cu executarea completă a contractului de către comerciant;

b) contractele de furnizare de produse sau servicii al căror cost depinde de fluctuaţiile de pe pie-ţele financiare, pe care comercian-tul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de revocare;

c) contractele de furnizare de produse confecţionate după speci-ficaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

d) contractele de furnizare de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

e) contractele de furnizare de produse sigilate, care nu pot fi re-turnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de con-sumator;

f) contractele de furnizare de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, insepara-bil amestecate cu alte elemente;

g) contractele de furnizare de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul înche-ierii contractului de vânzare-cum-părare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile ca-lendaristice şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă

pe care comerciantul nu le poate controla;

h) contractele în cazul cărora consumatorul i-a solicitat în mod expres comerciantului să se de-plaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, comercian-tul prestează alte servicii, în afara celor solicitate în mod expres de consumator, sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de revocare se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

i) contractele de furnizare de înregistrări audio sau video sigila-te sau de programe informatice si-gilate care au fost desigilate după livrare;

j) contractele de furnizare de ziare, reviste şi alte publicaţii pe-riodice, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

k) contractele încheiate în ca-drul unei licitaţii deschise;

l) contractele de prestare de servicii de cazare, pentru alte sco-puri decât cel rezidenţial, servicii de transport de mărfuri, inclusiv închirierea unităţilor de transport în scop de transport de mărfuri la o anumită zi, servicii de închiriere de autovehicule pentru transportul de pasageri, care includ cel mult 8 locuri în afară de cel al şoferului, servicii de catering sau în legătu-ră cu agrementul, în cazul în care contractul prevede o dată sau o pe-rioadă de executare specifică;

(Video) Pareto's Law 'The 80/20 Principle' by Vilfredo Pareto: Animated Summary

m) contractele de furnizare de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă pre-starea a început cu acordul expres prealabil al consumatorului şi cu confirmarea acestuia că, în mo-mentul în care îşi dă acordul, el îşi va pierde dreptul de revocare.

În continuare, dacă consumăto-

rul are obligația legală de restitui-re a produselor comandate în urma exercitării dreptului de revocare, comerciantul are obligația core-lativă de a restitui prețul plătit și alte cheltuieli, prevăzute de lege. Potrivit art. 12 alin. (1) al legii nr. 8 din 26.02.2016, comerciantul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, acolo unde este cazul, pe cele ce acoperă costurile livrării produselor de că-tre consumator, fără întârzieri ne-justificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care este informat despre decizia de revocare.

Alin. (2) specifică că comerci-antul rambursează sumele prevă-zute la alin.(1) în aceeaşi monedă în care le-a primit de la consuma-tor, folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consu-mator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consuma-torul şi-a exprimat acordul explicit pentru o altă modalitate de plată şi cu condiţia să nu cadă în sarcina consumatorului plata de comisioa-ne în urma rambursării. Obligaţia de rambursare nu se aplică comi-sioanelor bancare achitate de con-sumator pentru plata sumelor re-spective către comerciant, precum şi pierderilor suportate de consu-mator în legătură cu convertirea în altă monedă a sumelor primite, în cazul în care contul bancar al con-sumatorului este în altă monedă decât cea în care s-a efectuat plata iniţială şi rambursarea.

Legiuitorul stipulează o garanție suplimentară pentru ocrotirea intereselor economice ale vânzătorului în alin. (4) al art. 12, invocând că, cu excepţia cazu-lui în care comerciantul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare-cumpărare, comerciantul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (25)

27SEPTEMBRIE 2018

făcut obiectul vânzării sau până în momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele că-tre comerciant, luându-se în consi-derare data cea mai apropiată.

În legătură cu exercitarea drep-tului de revocare, în literatura de specialitate se discută problema valabilității contractului încheiat în care consumătorul are dreptul nelimitat de a se retrage. Când pri-ma Directiva privind contractele la distanța 97/7/EC a instituit dreptul de revocare, instanțele de judecată din Germania recunoșteau astfel de contracte nevalide până la expi-rarea termenului pentru revocare. Actualmente practica judiciară la nivel european, precum și doctri-na au ajuns la concluzie că con-tractul de vânzare la distanță este valabil din momentul încheierii, chiar dacă consumătorul în peri-oadă conferită de legiuitor a be-neficiat de dreptul de retragere din contract [15]. Legislația germană și elvețiană, analizând statutul contractului la distanță, îl consi-deră drept valabil încheiat, care dă naștere obligațiilor corelative ale părților, până la momentul exerci-tării dreptului de revocare [16].

Concluzii. Dreptul de revo-care a contractului de vânzare la distanță este un instrument juridic de protecție a consumătorului în relațiile cu profesioniștii cu care ei nu se întâlnesc niciodată și nu au posibilitatea reală de a examina caracteristicile mărfii propuse spre vânzare. Menționăm că dreptul de revocare este destinat să com-penseze dezavantajul care rezultă pentru consumator dintr-un con-tract la distanță, prin acordarea unui termen de reflecție adecvat în decursul căruia acesta are posibi-litatea de a examina și de a testa bunul dobândit. Termenul de revo-care a contractului de vânzare la distanță constituie 14 zile calen-daristice și este unul de decădere,

iar neexercitarea acestuia în inter-valul instituit de legislator atrage împiedicarea efectuării retractului la o dată ulterioară.

Referinţe bibliografice

1. Legea privind drepturile consuma-torilor la încheierea contractelor. Nr. 8 din 26.02.2016. Monitorul Oficial al Republi-cii Moldova, 25.03.2016, nr. 69-77, art. 115.

2. A. Pop, Gh. Beleiu, Drept civil.Te-oria generală a dreptului civil, Universita-tea din Bucureşti, 1980, p. 303.

3. L. Chirtoacă. Dreptul Civil. Teoria Generală a obligațiilor. Chișinău, Print-Caro 2015, p.89.

4. A. Cuzneţov. Unele spicuiri privind drepturile şi obligaţiile puse în sarcina întreprinzătorilor. “Revista Naţională de Drept”, 2017, nr.6, pag.22

5. Cf. Jac. Hijma, Wettelijke beden-ktijd, Deventer 2004, p. 20 and Günter Reiner, Derverbraucherschützende Wi-derruf im Recht der Willenserklärungen, AcP 203 (2003), p. 9.

6. Pamaria Rekaiti & Roger Van den Bergh, Cooling-Off Periods in Consu-mer Law, Journal of Consumer Policy 23 (2000), p.380.

7. Jacoby, Is it rational to assume con-sumer rationality? Roger Williams Uni-versity Law Review 2000, p. 81.

8. Directiva al UE privind drepturile consumatorilor. Nr. 2011/83/UE. Publi-cat în: Journal Oficial al UE L 304 din 22.11.2011, p 0064-0088.

9. Directiva al UE privind protecția consumătorilor în cazul contractelor la distanță din 20.05.1997. Publicat în: Jour-nal Oficial al UE L 144 din 04.06.1997, p. 0019 – 0027. Abrogată

10. Codul Civil al RM. Nr. 1107 din 06.06.2002 Publicat în MO al RM din 22.06.2002, nr. 82-86, art. 661.

11. Gidul Comisiei Europene privind aplicare a Directivei 2011/83/EU http://ec.europa.eu/justice/consumer-market-ing/files/crd_guidance_en.pdf, p. 42.

12. D. Cimil, I. Poiras. Rezoluţiunea, rezilierea şi revocarea contractelor civile. “Revista Naţională de Drept”, 2004, nr.5, p.28.

13. Akhileshwar Pathak. ‘Cooling-off’ and the Consumer Protection Bill, 2015: Drawing from the European Union Con-sumer Directive.The Journal for Decision Makers 41(1) 1–8 © 2016 Indian Institute of Management. Ahmedabad, p.4.

14. Codul Civil German, ediția a 3, Wolter Kluwer, Moscova 2008, p.235.

15. P. Rott. Harmonising differentri-ghts of withdrawal: Can German lawserve as an exemplefor EC consumer law? Ger-man law journal. Vol 07, nr. 12, p.1114.

16. I.Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vierte, überarbeitete Auflage, Stämpli Verlag AG, Bern 2006, p. 209.

Vlada CALMÎC, tel. 079152403, e-mail: vlada.

[emailprotected]

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (26)

28 SEPTEMBRIE 2018

Introducere. Important de menționat, este faptul că în

legătură cu democratizarea tuturor sferelor vieţii sociale, Republica Moldova şi-a creat propria legis-laţie procesual-penală ajustată standardelor europene. Sistemul nostru de drept a fost adaptat în spiritul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, au fost rati-ficate acorduri, convenţii interna-ţionale, desfășurându-se intensiv procesul de adaptare a legislaţiei naţionale la normele internaţiona-le corespunzătoare. Iar omul, în relaţiile sale juridice cu statul par-ticipă în calitate de subiect egal în drepturi şi nu în calitate de obiect al activităţii statului [5, p. 271; 6, p. 4].

Modificările vizate vin întru implementarea recomandărilor Comitetului Miniştrilor din ca-drul Consiliului Europei nr. (87) 18 din 17.09.1987. În acest sens, menționăm că prin Recomandarea nr. (87) 18 a Comitetului Miniştri-lor către statele membre privind

simplificarea justiţiei penale s-a reținut că lentoarea justiţiei pena-le ar putea fi remediată nu numai prin mijloacele care îi sunt aces-teia destinate şi prin modul în care aceste mijloace sunt întrebuinţate, ci mai ales printr-o mai bună defi-nire a priorităţilor în cadrul politi-cii penale, atât în ceea ce priveşte forma, cât şi fondul prin:

- recurgerea la principiul opor-tunităţii urmăririi penale ;

- recurgerea, pentru a rezolva problema infracţiunilor minore şi a celor comune, la:

• aşa-numitele proceduri su-mare,

• tranzacţii între autorităţile competente în materia penală şi alte autorităţi interveniente, ca o posibilă alternativă la urmărirea penală,

• aşa-numitele proceduri sim-plificate;

- simplificarea procedurii juris-dicţionale ordinare.

În acest sens, drept rezultat al creării propriilor norme procesu-

al-penale, în vederea instituirii așa numitei proceduri sumare, prin Legea nr. 66 din 5 aprilie 2012, pusă în aplicare din 27 octombrie 2012, a fost completat CPP cu art. 3641 care reglementează procedu-ra de judecare a cauzei penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, care reprezin-tă o nouă modalitate de judecare a cauzelor penale prin procedu-ră simplificată. Pentru aplicarea corectă şi uniformă a prevederi-lor art. 3641, Curtea Supremă de Justiție a elaborat Hotărârea Ple-nului CSJ nr. 13 din 16.12.2013 cu privire la aplicarea prevederilor art. 3641 CPP de către instanțele judecătorești, dar, cu părere de rău, în activitatea instanţelor jude-cătoreşti deseori apar dificultăţi, de aceea este binevenită studierea acestui subiect la nivel teoreti-co-practic şi comparativ pentru a exclude neclarităţile cu privire la acest subiect [4].

Scopul studiului rezidă în abordarea teoretico-practică a

CZU 343.13

CONDIȚIILE ȘI PROCEDURA DE INIȚIERE A JUDECĂRII CAUZEI PE BAZA PROBELOR ADMINISTRATE ÎN FAZA DE URMĂRIRE PENALĂ.

Sanda ȚONCU,master în drept, drd., USM

REZUMATÎntru respectarea tuturor rigorilor şi principiilor, pentru a se evita orice confuzie sau derogare şi pentru a se asigura legalitatea, orice

acţiune necesită în mod obligatoriu să fie ghidată de anumite condiţii. Astfel, procedura simplificată a judecării cauzelor penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală reprezintă de fapt o procedură abreviată ce are la bază o pledoarie de vinovăţie şi poate fi aplicată, dacă sunt îndeplinite cumulativ anumite condiţii.

Cuvinte-cheie: procedura simplificată, cauzele penale, condițiile și procedura de inițiere a procedurii sumare.

CONDITIONS AND PROCEDURE FOR INITIATING THE TRIAL PROCEDURE ON THE BASIS OF SAMPLING ADMINISTRATION IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS.

Sanda TSONKUmaster in law, postgraduate, MSU

SUMMARYIn order to avoid any confusion or derogation and to ensure legality, all action must necessarily be guided by certain conditions in

order to comply with all the principles and principles. Thus, the simplified procedure for the prosecution of criminal cases on the basis of evidence administered during the criminal investigation phase is in fact an abbreviated procedure based on a plea of guilty and can be applied if certain conditions are cumulatively fulfilled.

Keywords: simplified procedure, criminal cases, conditions and procedure for initiating the summary procedure.

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (27)

29SEPTEMBRIE 2018

condițiilor și procedurii de inițiere a judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în contextul creării proce-durii simplificate.

Discuţii şi rezultate obţinu-te. În corespundere cu prevederile art. 3641 alin. (1) Cod de procedu-ră penală, inculpatul poate solicita judecarea cauzei conform proce-durii simplificate doar printr-un înscris autentic.

În felul acesta, cu titlu de primă condiţie, este necesară anexarea la dosar a solicitării inculpatului de a fi judecată cauza în procedură simplificată, prevăzută la art. 3641 Cod de procedură penală. De ase-menea, cererea inculpatului trebu-ie să intervină până la începerea cercetării judecătoreşti în prima instanţă. Neapărat, cererea incul-patului trebuie să conţină menţi-unea privind recunoaşterea totală şi necondiţionată a faptei/faptelor incriminate în legătură cu care a fost diferit justiţiei şi renunţarea la dreptul de a solicita examinarea altor probe. Probele administrate în faza de urmărire penală trebu-ie să fie suficiente şi de natură să permită stabilirea unei pedepse. Existența nedorinţei inculpatului de a se administra probe noi.

E de reținut, că prin înscris autentic, înţelegem acel înscris întocmit cu solemnităţile cerute de lege, şi anume, acest înscris trebuie, în mod obligatoriu, să fie întocmit de către însuşi inculpa-tul. Astfel, că sub aspectul forţei probante, înscrisul autentic face credinţă despre datele expuse în el şi se bucură de prezumţia de vali-ditate. Mai mult decât atât, având în vedere şi conţinutul declaraţiei, reiese că aceasta trebuie să fie ex-presă şi neechivocă.

Caracterul neechivoc al recu-noaşterii impune ca înscrisul să cuprindă o manifestare de voinţă suficient de clară, prin referire la faptele reţinute prin rechizitoriu,

solicitarea ca judecata să se facă în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, precizarea cunoaşterii şi însuşirii acestor pro-be, precum şi renunţarea la admi-nistrarea altor probe [3, pct. 1].

Din conținutul prevederilor art. 3641 alin. (3) Cod de procedură penală desprindem că, în înscrisul autentic, inculpatul urmează să specifice că probele îi sunt cunos-cute, le înţelege conţinutul şi asu-pra lor nu are obiecţii.

Dacă e să relevăm conţinutul înscrisului autentic al inculpatului, atunci acesta va cuprinde atât re-cunoaşterea faptei/faptelor descri-se în rechizitoriu, cât şi solicitarea expresă ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Aceste condiţii, cu privire la înscrisul autentic trebuie întru-nite cumulativ, ținând seama că declaraţia inculpatului nu este un act formal, ci unul substanţial, de fond.

Din formularea art. 3641 alin. (1) Cod de procedură penală re-zultă că declaraţia făcută într-un înscris autentic poate fi realizată doar în faţa primei instanţe şi până la începerea cercetării judecăto-reşti. Legea instituie astfel un ter-men de decădere, a cărui nerespec-tare e sancţionată cu respingerea, ca tardivă, a cererii de judecare a cauzei în procedura simplificată [3, pct. 2].

În altă ordine de idei, după cum am menţionat şi anterior, potrivit art. 3641 Cod de procedură penală, judecata se face pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, doar dacă inculpatul recu-noaşte faptele aşa cum sunt men-ţionate în rechizitoriu. Mai mult decât atât, inculpatul trebuie să recunoască şi încadrarea juridică a faptei/faptelor aşa cum au fost reţinute în rechizitoriu, întrucât în cazul în care inculpatul contestă încadrarea juridică a faptei, dispo-

ziţiile art. 3641 Cod de procedură penală nu vor putea fi aplicate.

Astfel, prevederile art. 3641 Cod de procedură penală impun, cât se poate de clar, că declaraţia de recunoaştere a faptei/faptelor reţinută în rechizitoriu să fie în-soţită de o solicitare de judecare a cauzei pe baza probelor adminis-trate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte.

Formulând solicitarea de a ju-deca cauza pe baza probelor ad-ministrate în fază de urmărire pe-nală, inculpatul renunţă neechivoc la dreptul de a interoga martori în faţa instanţei. Renunţarea nu este contrară art. 6 Capitolul 3 lit. d) din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, drep-tul consacrat de aceste dispoziţii neavând caracter absolut.

Precizarea în declaraţia incul-patului, precum că acesta cunoaşte şi îşi însuşeşte probele administra-te în faza de urmărire penală, este necesară, deoarece renunţarea la audierea publică a martorilor tre-buie făcută în cunoştinţă de cauză [3, pct. 2].

Menţionăm că Convenţia Euro-peană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Funda-mentale la art. 6 Capitolul 3 lit. d) prevede “Orice acuzat are, în spe-cial, dreptul să întrebe sau să soli-cite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea mar-torilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării” [1, p. 3].

Ulterior, instanţa de judecată verifică dacă declaraţia care este cu-prinsă într-un înscris autentic întru-neşte condiţiile cerute, este făcută în cunoştinţă de cauză şi însoţită de solicitarea de judecare a cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Dacă se constată că cererea este incompletă, instanţa va solicita inculpatului să aducă lă-muririle necesare şi, după caz, să o completeze.

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (28)

30 SEPTEMBRIE 2018

Astfel, instanţa de judecată va adresa inculpatului care a depus o cerere de judecare a cauzei în procedură simplificată întrebarea, dacă îşi susţine declaraţia precum că recunoaşte în totalitate fapte-le indicate în rechizitoriu şi dacă solicită ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi asupra cărora nu are obiecţii, consemnând această declaraţie în procesul-verbal al şe-dinţei de judecată, ce este semnat de către inculpat şi avocatul său.

În cazul când inculpatul este minor această declaraţie în proce-sul-verbal se semnează şi de către reprezentantul legal al minorului.

Instanţa de judecată este obli-gată să explice inculpatului con-secinţele opţiunii de a fi judecată cauza în conformitate cu procedu-ra care este reglementată de preve-derile art. 3641 Cod de procedură penală.

În mod obligatoriu, preşedinte-le şedinţei de judecată acordă cu-vânt procurorului, părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente res-ponsabile şi apărătorului pentru a-şi expune opiniile asupra cere-rii formulate de către inculpat în acest sens.

De menţionat este faptul că această declaraţie poate fi depusă şi în cadrul şedinţei preliminare, astfel că atunci când declaraţia de judecare a cauzei penale în procedura prevăzută de art. 3641 Cod de procedură penală s-a făcut în cadrul şedinţei preliminare, la momentul exercitării prevederilor art. 3641 Cod de procedură penală, preşedintele şedinţei de judecată anunţă părţile că, conform înche-ierii adoptate anterior, cauza va fi judecată în procedura simplificată pe baza probelor administrate la faza urmăririi penale [3, pct. 3].

Totuşi, dacă la punerea pe rol a cauzei penale, inculpatul ori apă-

rătorul lui nu au solicitat judecarea cauzei în procedura prevăzută de art. 3641 Cod de procedură pena-lă, acest drept poate fi valorificat în partea pregătitoare a şedinţei, până la începerea cercetării jude-cătoreşti, după realizarea măsuri-lor enumerate în art. 354-363 Cod de procedură penală.

În cazul în care, la terminarea urmăririi penale, învinuitul s-a ab-ţinut de a se prezenta pentru a lua cunoştinţă de materialele cauzei şi nu a primit rechizitoriul, instanţa obligatoriu purcede la îndeplinirea măsurilor prevăzute de art. 358 alin. (3) Cod de procedură penală.

După realizarea acţiunilor co-respunzătoare, se va putea pune în discuţie posibilitatea judecării ca-uzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

E de reținut, că recunoaşterea faptelor poate fi făcută şi de incul-patul minor. Astfel că, la întocmi-rea înscrisului autentic, persoana minoră trebuie să fie asistată de reprezentantul său legal (art. 66 alin. (7) Cod de procedură pena-lă), recunoscut în această calitate în modul prevăzut de lege, precum şi de pedagog sau, după caz, de psiholog şi, în mod obligatoriu, de apărător, care vor contrasemna ce-rerea şi declaraţia făcută de minor în şedinţa de judecată.

Totodată, simpla manifestare de voinţă a inculpatului de a recur-ge la procedura instituită de dispo-ziţiile art. 3641 din Cod de proce-dură penală şi declaraţia formală de recunoaştere a faptei nu conduc automat la aplicarea acestei proce-duri şi a unei pedepse prevăzute de art. 3641 alin. (8), instanţa de jude-cată fiind cea care, verificând con-diţiile impuse de dispoziţiile art. 3641, dispune de a aplica această procedură sau de a respinge solici-tarea inculpatului de a judeca cau-za în procedura simplificată.

Din prevederile art. 3641 alin.

(4) Cod de procedură penală re-zultă că procedura simplificată este aplicabilă doar, dacă din pro-bele administrate în cursul urmă-ririi penale reiese că faptele incul-patului sunt stabilite şi sunt sufi-ciente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

Din conţinutul acestei norme desprindem că aplicarea procedu-rii simplificate este posibilă numai atunci când din probele adminis-trate în cursul urmăririi penale rezultă că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârșită de inculpat [3, pct. 4].

Respectiv, din cele menţionate anterior reiese un alt şir de condi-ţii care trebuie întrunite pentru a fi posibilă aplicarea procedurii pre-văzute la art. 3641 Cod de proce-dură penală.

Astfel, suficienţa probatoriului urmează să fie examinată de jude-cător sub aspectul concludenţei, pertinenţei şi utilităţii probelor acumulate, deoarece regula po-trivit căreia mijloacele de probă obţinute în mod ilegal nu pot fi fo-losite în procesul penal în cadrul oricărei proceduri, fie că e genera-lă sau simplificată.

Insuficienţa probatoriului nu poate fi complinită sau acope-rită prin declaraţia inculpatului de recunoaştere a faptelor. Când această condiţie nu este îndepli-nită, instanţa va respinge cererea de judecare a cauzei în procedură simplificată. În situaţia în care in-suficienţa probatoriului se consta-tă abia cu prilejul deliberării, se va relua cercetarea judecătorească şi cauza va fi judecată în procedura generală.

Până la adoptarea soluţiei pri-vind admiterea sau respingerea cererii inculpatului, prin care se solicită judecarea cauzei în proce-dura simplificată prevăzută de art. 3641, judecătorul la fel este obli-

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (29)

31SEPTEMBRIE 2018

gat să verifice dacă rechizitoriul este întocmit în conformitate cu prevederile art. 296 Cod de pro-cedură penală, actele de urmărire penală nu sunt lovite de nulitatea absolută prevăzute în art. 251 alin. (2) Cod de procedură penală, în faza de urmărire penală nu a fost încălcat principiul legalităţii în ad-ministrarea probelor, nu au fost în-călcate drepturile şi libertăţile fun-damentale garantate de Convenţia europeană (de pildă, se reţine uti-lizarea torturii sau a tratamentelor inumane sau degradante pe par-cursul audierilor), fapta imputată inculpatului just a fost încadrată în conformitate cu dispoziţiile prevă-zute în Codul penal.

Trebuie să verifice materialele dosarului şi să ajungă la conclu-zia că probele administrate în faza urmăririi penale confirmă că fapta imputată inculpatului constituie infracţiune prevăzută de Partea Specială a Codului penal şi care îi dovedesc vinovăţia în săvârșirea ei, precum şi că în cauză sunt su-ficiente date cu privire la persoana inculpatului, care permit condam-narea acestuia cu stabilirea pedep-sei.

În cazul în care în urma contro-lului preliminar a cauzei penale se constată că există vreo încălcare a normelor imperative din Codul de procedură penală sau din pro-bele administrate în cursul urmă-ririi penale nu rezultă că faptele inculpatului sunt stabilite dincolo de orice dubiu rezonabil, instanţa de judecată va respinge cererea de judecare potrivit procedurii sim-plificate.

Instanţa se pronunţă printr-o încheiere, prin care dispune jude-carea cauzei în procedură simplifi-cată, prevăzută de art. 3641 Cod de procedură penală.

Conform art. 3641 alin. (4) şi art. 342 alin. (3) Cod de procedură penală, încheierea, prin care in-

stanţa admite cererea inculpatului privind judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza ur-măririi penale, se adoptă de către judecător şi se include în proce-sul-verbal al şedinţei de judecată. Încheierea nefiind susceptibilă că-ilor de atac.

Respectiv, din momentul pro-nunţării încheierii, inculpatul nu mai poate renunţa pe parcursul procesului penal asupra opţiunii sale de a fi judecată cauza potrivit procedurii simplificate.

Dacă, eventual, inculpatul ori apărătorul lui, după adoptarea în-cheierii privind admiterea cererii de judecare în ordinea art. 3641 Cod de procedură penală, în tim-pul audierii ori după aceasta, re-nunţă la procedura simplificată, instanţa, prin încheiere protocola-ră, va indica că renunţarea nu poa-te fi admisă.

Legiuitorul fiind preocupat de asigurarea accesului liber la justi-ţie şi garantarea dreptului la apă-rare în egală măsură tuturor părţi-lor în proces, a prevăzut anumite drepturi şi pentru partea vătămată.

Astfel, atunci când în cauză participă partea vătămată căreia prin infracţiune i-au fost cauzate daune materiale sau/şi morale, în legătură cu care nu a fost înainta-tă acţiune civilă, instanţa explică dreptul de a se constitui în calitate de parte civilă şi de a cere repa-rarea prejudiciului cauzat prin in-fracţiune.

Dacă partea vătămată solicită recunoaşterea în calitate de parte civilă, instanţa prin încheiere pro-tocolară admite cererea şi recu-noaşte, după caz, în temeiul art. 73 Cod de procedură penală, partea civilmente responsabilă, explicân-du-i acesteia şi inculpatului drep-turile şi obligaţiile determinate de exercitarea acţiunii civile în cauza penală.

Totodată, instanţa va solici-

ta părţii civile să-şi formuleze pretenţiile în aceeaşi şedinţă. Ca excepţie, partea civilmente res-ponsabilă, poate, în latura civilă, propune administrarea de probe care le deţin la acel moment şi le prezintă instanţei. În cazul când partea civilă nu şi-a formulat ac-ţiunea, acesta nu reprezintă temei de amânare a judecării cauzei.

În cele ce urmează ne vom fo-cusa mai detaliat asupra condiţii-lor în care judecătorul poate res-pinge cererea inculpatului de a fi judecată cauza în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Astfel, analizând carul legal în vigoare, ţinem să menţionăm că, potrivit art. 3641 alin. (4) Cod de procedură penală „Instanţa de judecată admite, prin încheiere, cererea, dacă din probele adminis-trate rezultă că faptele inculpatu-lui sunt stabilite şi dacă sunt sufi-ciente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse”, fapt ce denotă că la adoptarea procedurii în cauză şi la introducerea acesteia în Codul de procedură penală al Republicii Moldova, s-a ţinut cont din start de cele 3 condiţii, şi anume: fap-ta există, constituie infracţiune, a fost săvârşită de inculpat.

Totuşi, dacă pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, instanţa apreciază că fapta există, a fost săvârşită de inculpat, dar nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, deci nu constituie infracţiune, soluţia în cazul dat poate fi una de achitare.

Astfel, cu titlu de excepţie nu-mai în cazul când fapta conţine formal semnele infracţiunii, dar, fiind lipsită de importanţă, nu pre-zintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni, situaţia reglementată de prevederile art. 14 alin. (2) Cod penal, instanţa va pronunţa o sen-tinţă de achitare.

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (30)

32 SEPTEMBRIE 2018

Apreciem că instanţa este che-mată să se pronunţe asupra cererii inculpatului ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, prin încheiere, la termenul la care in-culpatul a declarat personal în şedinţă şi prin înscris autentic că recunoaşte în totalitate faptele re-ţinute în rechizitoriu şi că solicită aplicarea procedurii simplificate.

Considerăm că aplicarea art. 3641 Cod de procedură penală este o opţiune a inculpatului, nu o obligaţie a judecătorului, chiar şi atunci când inculpatul îşi recu-noaşte vinovăţia şi sunt îndeplinite toate condiţiile de la art. 3641 Cod de procedură penală. De altfel, această concluzie logică este con-firmată şi de modul în care jude-cătorii aplică prevederile art. 3641 Cod de procedură penală.

Judecătorul întreabă inculpatul prezent dacă recunoaşte în totali-tate faptele reţinute în rechizitoriu şi, în cazul unui răspuns afirmativ, dacă înţelege să se prevaleze de dispoziţiile art. 3641, adică dacă solicită ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cu-noaşte şi le însuşeşte [7, p. 9].

Practica judiciară relevă că, cel mai adesea, inculpaţii au cunoş-tinţă despre procedura instituită de art. 3641 Cod de procedură pe-nală.

Totuşi, în situaţia în care in-culpaţii nu cunosc instituţia, ju-decătorul va trebui să folosească un limbaj accesibil, simplu şi clar, pentru a explica beneficiile proce-durii simplificate.

Dat fiind nivelul mediu sau chiar scăzut de pregătire al celor ce iau contact în mod frecvent cu legea penală, practica judiciară relevă cazuri în care procedura instituită de art. 3641 Cod de pro-cedură penală a fost prezentată ca un “premiu” acordat de legiuitor

inculpatului ce recunoaşte în tota-litate actele reţinute în actul de se-sizare şi nu solicită administrarea de noi probe.

Conchidem că procedura de ju-decată în cazul judecării pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală este o opţiune a inculpatului şi devine o obligaţie pentru instanţa de judecată doar la cererea acestuia şi în măsura în care sunt îndeplinite şi celelalte criterii analizate anterior.

Totodată, menţionăm că, so-licitarea inculpatului ca judecata să se desfăşoare pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte, este admisibilă doar în cazul în care aceasta este însoţită de recunoaşterea săvârşirii fap-telor reţinute în rechizitoriu, iar din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat.

Dacă primele două cerinţe de-pind în exclusivitate de manifes-tarea de voinţă a inculpatului, în-deplinirea celei de a treia cerinţă este lăsată la aprecierea instanţei, apreciere care nu poate fi una arbi-trară, ci trebuie să se încadreze în limitele impuse de prevederile art. 3641 Cod de procedură penală.

Aşadar, aplicarea procedurii simplificate devine o obligaţie pentru judecător, doar dacă sunt îndeplinite cumulativ cele trei ce-rinţe enunţate.

În situaţia în care inculpatul declară că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în rechizitoriu şi solicită aplicarea procedurii sim-plificate, însă instanţa apreciază că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficien-te pentru a stabili că fapta există, constituie infracţiune şi a fost să-vârşită de inculpat, nu va fi obliga-tă să aplice procedura simplificată, având posibilitatea de a respinge

cererea şi a continua judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.

Astfel, aplicabilitatea proce-durii simplificate este facultativă, lăsată într-o primă etapă la latitu-dinea inculpatului, care poate opta între procedura de drept comun sau procedura simplificată. În cazul în care opţiunea sa vizează procedu-ra simplificată, manifestarea sa de voinţă nu conduce în mod automat la admiterea cererii, ea trebuie dublată de aprecierea instanţei cu privire la îndeplinirea condiţiilor impuse de art. 3641 alin. (4) Cod de procedură penală.

Doar în acest din urmă caz se poate vorbi despre o obligaţie a in-stanţei de a aplica procedura insti-tuită de art. 3641 Cod de procedură penală [7, p. 10].

Suplimentar, evidenţiem faptul că, caracterul facultativ al proce-durii simplificate de judecată în cazul recunoaşterii vinovăţiei se desprinde şi din expresiile folosi-te de legiuitor cu ocazia redactării art. 3641 Cod de procedură penală, şi anume “inculpatul poate decla-ra”, “judecata poate avea loc”, “instanţa întreabă pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc”.

Aşadar, dacă inculpatul optează pentru procedura de drept comun, instanţa de judecată nu are căderea de a face aplicarea art. 3641 Cod de procedură penală, întrucât nu există o solicitare din partea incul-patului în acest sens.

În acest caz, instanţa va proce-da la judecată potrivit procedurii de drept comun, cu respectarea principiului nemijlocirii, contra-dictorialităţii şi oralităţii.

În cadrul acestei proceduri, judecătorul îşi va putea întemeia convingerea sa numai pe cele vă-zute şi auzite în dezbateri şi discu-tate acolo, sub observaţia şi con-trolul său nemijlocit.

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (31)

33SEPTEMBRIE 2018

Deci, ceea ce deosebeşte pro-cedura obişnuită de procedura simplificată, reglementată de art. 3641 Cod de procedură penală este faptul că, în cazul acesteia din urmă, probele din cursul urmăririi penale nu mai trebuie administra-te în mod nemijlocit de instanţă în condiţii de oralitate, contradicto-rialitate şi publicitate, aşa cum se face în cadrul procedurii generale [7, p. 10].

Astfel, în concluzie, susţinem că, dacă inculpatul optează pentru procedura simplificată, instanţa are posibilitatea fie de a admite cererea, fie de a o respinge, cu dis-tincţiile reţinute anterior.

Prin urmare, această alegere, strategică din punctul de vedere al apărării, trebuie făcută de inculpat şi/sau apărătorul său, chiar înainte de începerea cercetării judecăto-reşti.

Credem că, sub aspect psiho-logic, inculpatului îi vine greu să nu accepte posibilitatea pe care i-o oferă judecătorul, în şedinţă solemnă, de a beneficia de reduce-rea limitelor de pedeapsă, în con-diţiile în care el se ştie vinovat de săvârşirea faptei şi nu are de gând să tăgăduiască acest lucru.

Dreptul la apărare eficientă nu este propriu-zis restricţionat prin textul de lege, dar cred că, practic, efectul psihologic al ofertei făcute de judecător este suficient de co-pleşitor încât inculpatul să ajungă să-şi autocenzureze opţiunile reale de apărare [7, p. 11].

Respectiv, conchidem că dis-poziţiile citate, care condiţionează parcurgerea procedurii simplifica-te de certitudinea cu care rezultă din probele administrate în cursul urmăririi penale că fapta există, constituie infracţiune şi a fost să-vârşită de inculpat, nu exclud so-luţia achitării pe motiv că fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Un alt moment este că judecă-torul, prin admiterea cererii incul-patului de a fi judecat potrivit art. 3641 Cod de procedură penală este privit ca având convingerea deja formată pe baza probelor adminis-trate în cursul urmăririi penale că infracţiunea există şi a fost săvâr-şită de inculpat.

În concluzie, pornind de cele expuse, conchidem că raţiunea art. 3641 Cod de procedură penală este echitabilă, nobilă, în spiritul dreptului procesual-penal contem-poran, scuteşte, atât statul, cât şi inculpatul de pierderi de timp şi cheltuieli inutile, iar introducerea unei asemenea instituţii în dreptul procesual-penal este un câştig şi un factor de progres social.

Referințe bibliografice

1. Convenţiа Europeаnă pentru Аpărаreа Drepturilor Omului şi а Liber-tăţilor Fundаmentаle, Adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953, hotărâre privind ratifi-carea Convenţiei pentru apărarea dreptu-rilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a unor protocoale adiţionale la această convenţie nr. 1298-XIII din 24.07.97, publicată în ediţia oficială „Tra-tate internaţionale”, 1998, volumul 1.

2. Codul de procedură penală al Re-publicii Moldova, adoptat la 14.03.2003, M.O. nr. 104-110/447 din 07.06.2003.

3. Hotărâreа Plenului Curţii Supreme de Justiţie а Republicii Moldovа cu privi-re lа аplicаreа prevederilor аrt. 3641 CPP de către instаnţele judecătoreşti, nr. 13, 16.12.2013.

4. Ghid cu privire la aplicarea pedep-sei, aprobat prin hotărârea Plenului CSJ nr. 15 din 22 decembrie 2014.

5. Dolea I. Considerente privind per-spectiva utilizării hotărârilor judecăto-reşti ca izvor de drept în procesul penal, Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Vol. I, 2003.

6. Dolea I. Un nou concept în proce-dura penală, Revista Naţională de Drept, nr. 4, 2003.

7. Sаhаrov N., Goreа B.-C.,

Considerаţii referitoаre lа controversаtа implementаre а procedurii instituite de аrt. 3201 din Codul de procedură penаlă “Dreptul” (Româniа), 2012, nr. 8.

DESPRE AUTOR /ABOUT AUTHOR

Sanda ȚONCUmaster în drept, drd., USM,

master in law, postgraduate, MSUe-mail: [emailprotected]

tel.: 060822422

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (32)

34 SEPTEMBRIE 2018

Introducere. Statul de drept există în condițiile

respectării normelor sale legale care sunt aliniate la standardele internaționale recunoscute. Una dintre preocupările actuale cele mai importante ale comunității internaționale este respectarea Drepturilor omului. Totodată, această preocupare este compara-bilă ca importanță cu o altă care este Securitatea. Nu poate fi drept la viață fără securitate personală sau drept la proprietate fără secu-ritate comunitară; nu poate fi drept la muncă fără securitate politică sau drept la sănătate fără securita-te alimentară etc. Securitatea juri-dică este un principiu relativ nou în jurisprudența internațională și reflectă în deplină măsură legătura necesară între Drepturile omului și Securitate. În această lucrare ne-am propus să identificăm fac-torii care influențează conținutul securității juridice la etapa actua-lă. Sinergia între Drepturile omu-

lui și Securitate o exprimă foarte bine proclamația din Declarația franceză a Drepturilor Omu-lui și Cetățeanului din 1789 (Declarația franceză) că: Liberta-tea constă în puterea de a face to-tul ce nu dăunează altora [1, p. 1]. In senso lato, securitatea juridică reprezintă exercitarea drepturilor omului în stare de siguranță lega-lă.

Declarația franceză își păstrea-ză actualitatea ca parte integrantă în Blocul constituțional al Repu-blicii Franceze a V-a. Aceasta a contribuit esențial la apariția prin-cipiului securității juridice, deoa-rece conține, printre altele, norme juridice cu privire la:

Egalitatea oamenilor în drep-•turi în articolul 1;

Dreptul la un proces legal în •articolul 7;

Principiul neretroactivității le-•gii penale în articolul 8 [1, p. 2].

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (Convenția)

a fost semnată la 04 noiembrie 1950, la Roma, formând temelia jurisprudenței europene. La scri-erea textului acesteia a fost luată în considerare Declarația Univer-sală a Drepturilor Omului [2, p. 1]. Printre noutățile introduse de Convenție față de Declarația fran-ceză a fost desfășurarea mai mul-tor noțiuni printre care noțiunile de legalitate, egalitate și dreptul la siguranță. Deși nu a fost formulat expres, vom argumenta mai jos că principiul securității juridice s-a conturat definitiv în jurisprudența instanțelor judecătorești de apă-rare a drepturilor în jurul acestor norme din Convenție:

Articol 5: Orice persoa-nă are dreptul la libertate și la siguranță;

Articol 6: Orice persoa-nă are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil;

Articol 7: Nimeni nu poa-te fi condamnat pentru o acțiune sau o omisiune care, în momentul

CZU: 341.64:340.13

JURISPRUDENȚA UNOR INSTANȚE INTERNAȚIONALE ȘI NAȚIONALE ÎN APĂRAREA SECURITĂȚII JURIDICE

Vadim ENICOV,Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei

REZUMATAcest studiu analizează jurisprudența unor instanțe internaționale și naționale cu privire la apărarea securității juridice a persoanei,

care reprezintă un principiu fundamental al statutului de drept și al protecției drepturilor omului. În sensul protejării drepturilor omului sunt esențiale exigențele de: previzibilitatea legii, accesibilitatea legii, neretroactivitatea legii și interpretarea unitară a legii. Alinierea acestor condiții este sine qua non pentru legislația de calitate și aplicarea ei corectă, fiind indispensabile respectării drepturilor omului.

Cuvinte-cheie: stat de drept, securitate juridică, drepturile omului, previzibilitatea legii, accesibilitatea legii, neretroactivitatea legii, interpretarea unitară a legii

JURISPRUDENCE OF SOME INTERNATIONAL AND NATIONAL COURTSIN PROTECTION OF THE LEGAL CERTAINTY

Vadim ENICOV,Research doctorate, Institute for Legal and Political Research of The Academy of Sciences of Moldova

SUMMARYThis study analyzes the jurisprudence of some international and national courts in protectionof the legal certainty of the person, which

is a fundamental principle of the rule of law state and the protection of human rights. To protect human rights, the following conditions are essential: predictability of the law, accessibility of the law, non-retroactivity of the law and unitary interpretation of the law. The harmonization of these conditions is the prerequisite for quality legislation and its correct application, as it is essential for the respect of human rights.

Keywords: rule of law, legal certainty, human rights, predictability of the law, accessibility law, retroactivity of the law, uniform interpretation of the law

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (33)

35SEPTEMBRIE 2018

săvârșirii, nu constituia o infracțiune potrivit dreptului național sau internațional [2, p. 2].

Așa, normele privind siguranța, procesul echitabil și neretroacti-vitatea legii, dezvoltarea cărora am văzut în actele fundamentale citate mai sus, au dus la formula-rea în jurisprudență a Principiului Securității Juridice. Astfel, după cum am menționat, principiul securității juridice s-a conturat prin contopirea a două domenii pri-mordiale: Respectarea drepturilor omului și Asigurarea securității. Or, cu o structură complexă, prin-cipiul securității juridice s-a for-mat din înțelegerea că omul trebu-ie protejat contra unui pericol care vine chiar din partea dreptului, contra unei insecurități pe care a creat-o dreptul sau pe care acesta riscă s-o creeze [3, p. 10]. Ulterior, mai multe norme juridice au primit dezvoltare, fiind aduse explicații și contribuind la definirea regulilor de aplicare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. În a doua jumătate al secolului XX-lea, prin-cipiul securității juridice a devenit una dintre noutățile jurisprudenței internaționale.

Jurisprudența Curții Eu-ropene a Drepturilor Omului. Pentru prima dată principiul cer-titudinii sau securității juridice a fost menționat în Hotărârea din 06 aprilie 1962 a Curții de Justiție a Uniunii Economice Europene, în cauza Uitdenbogerd v. Robert Bosch. În această hotărâre, Cur-tea a statuat că “sunt inadmisi-bile situațiile în care anumite re-glementări sunt revocate cu efect retroactiv, dacă aceasta duce la nulitatea unor acorduri. Acest fapt ar fi contrar principiului general al certitudinii juridice – principiu de drept care trebuie respectat.”[4, p. 5] Astfel, inițial, principiul certitu-dinii juridice a fost aplicat cu refe-rire la neadmiterea retroactivității normelor juridice. Ulterior, princi-piul securității juridice a fost pus în aplicare de Curtea Europeană

a Drepturilor Omului. La 13 iu-nie 1979 Curtea s-a pronunțat în cauza Marckz v. Belgia, în care a menționat că, principiul securității juridice, în mod necesar inerent Convenției și dreptului comu-nitar, lipsește statul membru de posibilitatea să pună în discuție acte sau situații juridice anteri-oare pronunțării vreunei hotărâri. Unele state contractante care au o instanță Constituțională aplică soluția similară: dreptul lor public intern limitează efectul retroactiv al legilor și le anulează prin deci-ziile acestei instanțe [5, p. 3].

În Hotărârea din 2 noiembrie 2010, în cauza Ștefănică v. Ro-mânia, Curtea a motivat că cauza se referă la o problemă legală ce îi afectează pe foștii angajați ai unei bănci care au făcut parte din același proces de concediere colectivă. Aceasta acceptă faptul că miza problemei legale nu era un subiect de interes general pentru întreaga societate, dar a afectat o categorie bine definită de persoane. Aceasta consideră că reclamanții, ca orica-re alt cetățean, aveau dreptul la un proces echitabil pentru stabilirea pretențiilor lor civile, iar drep-tul la un proces echitabil include dreptul la securitatea raporturi-lor juridice. În acest sens, Curtea reamintește jurisprudența sa, po-trivit căreia principiul securității raporturilor juridice decurge din Convenție și constituie unul dintre elementele de bază ale statului de drept. Totuși, atunci când există divergențe cu privire la aplicarea unor dispoziții legale în esență si-milare în cazul persoanelor aflate în grupuri aproape identice, apare o problemă în privința securității raporturilor juridice. Aceasta a fost situația și în această cauză. În concluzie, Curtea a declarat admi-sibil capătul de cerere întemeiat pe art. 6 § 1 din Convenție (Dreptul la un proces echitabil) în ceea ce privește insecuritatea raporturilor juridice și a hotărât că a fost în-călcat art. 6 § 1 din Convenție în

ceea ce privește încălcarea princi-piului securității raporturilor juri-dice. Totodată, Curtea a concluzi-onat că, în absența unui remediu care să rezolve aceste divergențe, soluționarea diferită a cererilor prezentate de mai multe persoane aflate în situații similare conduce la o stare de incertitudine, care tre-buie să fi diminuat încrederea pu-blicului în actul de justiție, aceas-tă încredere fiind cu certitudine o componentă esențială a statului de drept. Incertitudinea juridică în cauză i-a privat pe reclamanți de un proces echitabil [6, p. 7]. Arti-colul 6 din Convenție stabilește un șir de cerințe precise față de „pro-cesul echitabil” și acestea se înca-drează în principiul mai general de securitate juridică.

În cauza Medvedyev și alții v. Franța (29/03/2010) Curtea sub-liniază că, în cazul privării de li-bertate, este deosebit de important să se respecte principiul general al securității juridice. Prin urmare, este esențial că condițiile pentru privarea de libertate în conformita-te cu legislația internă și / sau drep-tul internațional sunt clar definite și că legea însăși să fie previzibilă în aplicare, astfel încât să umple standardul de „legalitate” stabilit de Convenție, care impune că toa-te legile să fie suficient de precise pentru a evita orice risc de arbitra-riu și pentru a permite cetățeanului să prevadă, într-o măsură rezona-bilă în circumstanțele cazului, consecințele unui anumit act. De asemenea, nu se poate argumenta că dreptul statului satisface prin-cipiului general al securității juri-dice, dacă nu îndeplinește condiția previzibilității și accesibilității ne-cesare pentru a îndeplini standar-dele de legalitate. Mai mult decât atât, în cazul în care unele state vi-zează să codifice dreptul cutumi-ar, acestea trebuie să corespundă exigențelor Convenției. Numai o interpretare îngustă este conformă cu obiectul și scopul articolului 5 § 1 al Convenției (Dreptul la li-

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (34)

36 SEPTEMBRIE 2018

bertate și la siguranță), iar Curtea concluzionează că în sensul aces-tui articol, lipsa bazei legale cu ca-lificările necesare pentru a satisfa-ce principiul general al securității juridice duce la încălcarea dreptului[7, p. 27]. În această inter-pretare a Curții am văzut calitățile suplimentare ale securității juridi-ce, anume a previzibilității legii și accesibilității legii, înaintând anumite cerințe clare față de adop-tarea acestora. Totodată, Curtea menționează necesitatea aducerii legilor în concordanță cu aceste exigențe. Aceste argumente au la bază imperativul principiului în-crederii legitime, care impune că legislația trebuie să fie clară și pre-dictibilă, unitară și coerentă [8, p. 146].

Nu doar în materie penală Cur-tea aplică exigențele principiului de securitate juridică și de nere-troactivitate. În cauza Mocanu și alții v. Moldova (26/06/2018), Curtea constată că părțile sunt de acord că există o privare de proprietate în sensul articolului 1§ 1din Protocolul adițional nr.1 (Protecția proprietății). Curtea a reamintit că acest articol im-pune, în primul rând, că orice interferență din partea autorităților publice în exercitarea dreptului la protecția proprietății trebuie să fie legală. Ea a reiterat în continuare că practica de expropriere, de fapt, permite administrației publice să ocupe o proprietate și de a-i trans-forma ireversibil destinația, așa că este în cele din urmă de la si-nea patrimoniului public fără să fi existat nici un act formal și decla-rativ al transferului de proprietate. De asemenea, Curtea notează că instanțele moldovenești au apro-bat practica de expropriere, de fapt, considerând că reclamanții au fost privați de proprietatea lor pentru o cauză de utilitate publică. Totuși, aceasta observă că, actul formal de transfer de proprietate a fost încheiat numai după trei ani de ocupare de către stat a terenului

în litigiu. Totodată, în ce privește alți reclamanți, constată că tran-sferul de proprietate nu a fost în-registrat și că aceștia nu au primit nicio compensație sau teren în schimb. Prin urmare, Curtea con-sideră că situația reclamanților nu poate fi considerată “previzibilă” și nu satisface cerința “securității juridice”. Având în vedere aceste argumente, Curtea consideră că ingerința în dreptul de proprietate fără un act de transfer al dreptu-lui nu este compatibilă cu prin-cipiul legalității și, prin urmare, a încălcat dreptul reclamanților la respectarea proprietății lor. În consecință, a avut loc o violare a articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție[9, pp. 6-7]. După cum vedem, interpretarea dată de Curte va schimba inevitabil modalitatea de exercitare a unor drepturi legate de proprietate, transferul dreptului de proprietate și protecția dreptu-lui de proprietate.

Jurisprudența Curții Consti-tuționale a Republicii Mol-dova: Curtea Constituțională a Republicii Moldova consecvent pune în aplicare interpretările și explicațiile date de Curtea Eu-ropeană a Drepturilor Omului. Competența o găsim înTitlul V din Constituție, articolul 134, conform căruia Curtea Constituțională ga-rantează supremația Constituției, asigură realizarea principiului separării puterii de stat în pute-re legislativă, putere executivă și putere judecătorească și garan-tează responsabilitatea statului fată de cetățean și a cetățeanului fată de stat [10, p. 26]. Reieșind din atribuțiile sale constituționale, Curtea Constituțională în repetate rânduri a interpretat acte norma-tive reieșind din exigențele Prin-cipiului securității juridice. Pe de o parte, Curtea Constituțională a Republicii Moldova ia în conside-rare jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și participă activ prin aportul propriu la dez-voltarea practicii constituționale,

de altă parte această activitate con-tribuie neîncetat la perfecționarea teoriei constituționale și bazei le-gislative. Mai jos vom aduce câte-va exemple în argumentarea aces-tei afirmații.

În Hotărârea nr. 29 din 06.11.2017 pentru controlul constituționalității unor preve-deri ale articolului 38 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, Cur-tea Constituțională a Republicii Moldova s-a referit la menținerea efectelor actelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM) emise în pro-cesul de lichidare a băncilor co-merciale. Curtea a menționat că lichidarea unei bănci, care se află în situație de lichidare, are ca scop de a despăgubi prompt și si-gur creditorii săi, precum și de a evita eventualele repercusiuni ale incapacității sale de plată asupra întregului sistem bancar al țării. În situația dată, legea stabilește ex-pres că, dacă se constată că Banca Natională a dispus ilegal lichida-rea băncii, acest proces a devenit deja ireversibil. În schimb, Banca Natională va fi pusă în situația să repare prejudiciul material inte-gral, ceea ce înseamnă că în afară de sumele bănești propriu-zise este posibilă încasarea și a beneficiului ratat pentru toată perioada cât ar fi existat această bancă.

Curtea Constituțională a Re-publicii Moldova a reținut că, în situația în care sancțiunile apli-cate de BNM constituie o situație consumată și un proces ireversi-bil, prevederile legale contestate, potrivit cărora declararea ilega-lă de către instanța de judecată a acțiunilor întreprinse de BNM nu afectează efectul actelor emise, au drept scop asigurarea securității raporturilor juridice în sistemul bancar. Curtea menționează că, în temeiul articolului 54 alin. (2) din Constituție (Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți), dreptul de a cere anularea pe cale judiciară a unui

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (35)

37SEPTEMBRIE 2018

act poate fi supus unor condiții în cazul în care urmărește un scop le-gitim, este necesar într-o societate democratică și este proporțional cu scopul urmărit. Curtea reține că ar-ticolul 54 alin. (3) din Constituție admite restrângerea garanțiilor constituționale consacrate de ar-ticolul 53 alin.(1) din Constituție (Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică). Ținând cont de considerentele menționate, Curtea reține că, în temeiul limitărilor ad-mise de articolul 54 din Constituție, prevederile lit. a) alin.(7) al artico-lului 38 din Legea instituțiilor fi-nanciare nu sunt disproporționate în raport cu scopurile legitime de protecție a drepturilor creditorilor și garantare a administrării cores-punzătoare a băncii. Pentru consi-derentele expuse, Curtea constată că prevederile supuse controlului constituționalității sunt conforme articolelor 20 (Accesul liber la justiție) și 53 alin. (1) (Citat mai sus) din Constituție[11, p. 4]. Ast-fel, Curtea Constituțională a dat o interpretare extinsă a principiului securității juridice în partea ce ține de neretroactivitatea acte-lor, exceptând cazurile de scop legitim, necesar și proporțional. Mai jos vom vedea că, pentru aplicarea corectă a principiului neretroactivității, tehnica legisla-tivă este la fel de importantă. În studiile juridice de specialitate a fost menționat că, prima condiție ce asigură aplicabilitatea dreptului o constituie suficienta sa definire [12, p. 268].

În Hotărârea nr.12 din 14.05.2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolu-lui 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal, Curtea constată că princi-piul legalității incriminării și a pedepsei penale presupune, prin definiție, că nicio faptă nu poate fi considerată ca infracțiune, dacă nu există o lege care să prevadă acest lucru (nullum crimen sine lege) și că nu poate fi aplicată nicio pedeapsă, dacă nu este pre-

văzută de lege (nulla poena sine lege) (Aplicarea acelorași princi-pii le-am văzut și în jurisprudența CEDO). Legalitatea incriminării și a pedepsei reprezintă principa-la garanție a securității juridice a persoanei în materie penală. Prin-cipiul în discuție are consecințe atât în activitatea de elaborare a normelor penale, cât și în procesul aplicării acestora. Altfel spus, el se adresează deopotrivă legislatoru-lui și judecătorului. În activitatea legislativă, principiul legalității incriminării și a pedepsei inter-vine atât sub aspect material, cât și sub aspect formal. Sub aspect material, acest principiu îi impune legislatorului două obligații fun-damentale: 1) să prevadă într-un text de lege faptele considerate infracțiuni și pedepsele aferente; și 2) să redacteze textul legal cu suficientă claritate, pentru ca orice persoană să poată realiza care sunt acțiunile sau inacțiunile care intră sub incidența lui. Aspectul for-mal se referă la obligația adoptării normelor penale ca legi organice, potrivit articolului 72 alin. (3) lit. n) din Constituție (Categorii de legi). Pe de altă parte, principiul analizat le impune subiectelor do-tate cu competența aplicării legii penale două obligații esențiale: in-terpretarea strictă a legii penale și interzicerea analogiei, adică să nu aplice legea dincolo de conținutul acesteia, și, respectiv, interzicerea aplicării retroactive a legii penale, cu excepția legii penale mai favo-rabile.

Așadar, infracțiunea și pedeap-sa trebuie să fie prevăzute de lege. Expresia „prevăzută de lege” pre-supune, între altele, ca legea să întrunească standardul calității, aceasta trebuie să fie – așa cum afirmă constant Curtea Europeană a Drepturilor Omului – accesibi-lă și previzibilă. De altfel, Curtea Constituțională notează că și arti-colul 23 alin. (2) din Constituție (Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle)

implică adoptarea de către legisla-tor a unor legi accesibile și previ-zibile. Condiția accesibilității pre-supune ca textele de lege să poată fi cunoscute de către destinatari. Orice persoană trebuie să poată să dispună de informaţii privind nor-mele juridice aplicabile într-un caz concret. Accesibilitatea legii are în vedere aducerea la cunoștința publică a actelor normative și in-trarea în vigoare a acestora, care se realizează în baza articolului 76 din Constituție (Intrarea în vigoa-re a legii), legea publicându-se în Monitorul Oficial. La rândul ei, condiția previzibilității este în-deplinită atunci când justițiabilul poate cunoaște, din chiar textul normei juridice pertinente, iar la nevoie cu ajutorul interpretării acesteia de către instanțe sau cu ajutorul unor juriști profesioniști, care sunt acțiunile și omisiunile ce-i pot angaja răspunderea penală și care este pedeapsa care îi poa-te fi aplicată, în cazul încălcării unei norme. Prin urmare, Curtea Constituțională a Republicii Mol-dova a concluzionat că, articolul 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal este susceptibil de interpretare ex-tensivă defavorabilă făptuitorului. Iar, așa cum reiterează Curtea Eu-ropeană, interpretarea extensivă defavorabilă constituie o încălca-re a articolului 7 din Convenția Europeană (Nicio pedeapsă fără lege). Rezumând cele enunțate, Curtea Constituțională a conchis că prevederile articolului 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal sunt for-mulate într-o manieră imprecisă și neclară și le conferă autorităților, care le aplică, o marjă largă de discreție. Prin urmare, ele nu în-deplinesc standardul calității legii penale, fiind contrare articolelor 1 alin. (3) (Stat de drept) și 22 (Ne-retroactivitatea legii), coroborate cu articolul 23 alin. (2) (Citat mai sus) din Constituție[13, p. 3].

În concluzie, vom menționa că, atât știința dreptului, cât și jurisprudența sunt în dezvoltare și

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (36)

38 SEPTEMBRIE 2018

perfecționare permanentă, comple-tându-se una pe alta și contribuind prin noile idei și interpretări logi-ce care reies din relațiile juridice în societate. Conținutul principiu-lui securității juridice la etapa ac-tuală este influențat de relațiile ju-ridice în dezvoltare din societate, jurisprudența instanțelor abilitate și interpretarea dată de acestea. Sarcina de interpretare este deloc facilă, fiind afirmat în literatura de specialitate că, elaborarea legi-lor nu este numai o artă, ci este, în egală măsură, o știință sau mai exact o tehnică și, în plus, o tehnică dificilă [14, p. 476]. Prin respecta-rea Principiului securității juridi-ce, instanțele judecătorești contri-buie substanțial la îmbunătățirea cadrului legislativ și o mai bună înțelegere a modalităților exacte de aplicare a legilor.

Referințe bibliografice

1. Assemblée nationale, «Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen» 26/08/1789. [En ligne]. https://www.conseil-constitution-nel.fr/node/3850/pdf [Accès le 06/08/2018].

2. Consiliul Europei, „Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale” 04/11/1950 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf[Accesat 06/08/2018].

3. Lucien François, «Le problème de la sécurité juridique,» chez La sécurité juridique, Liège, Jeune Barreau de Liège, 1993.

4. Curtea de Justitie a Uniunii Europene, „Hotărâre în cauza nr. 13/61 Uitdenbogerd vs Ro-bert Bosch” 06/04/1962. [Interactiv]. http://www.ier.ro/sites/default/files/traduceri/61961J0013.pdf[Accesat 06/08/2018].

5. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, „Decizie din 13/06/1979 in Ca-uza nr.6833/74 Marckz vs. Belgia” [In-teractiv]. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22\%22CASE%20OF%20MARCKX%20v.%20BELGIUM\%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57534%22]} [Acce-sat 06/08/2018].

6. Curtea Europeană a Drepturilor Omu-lui, „Hotărârea din 02/11/2010 în cauza nr.

38.155/02 Ştefănică şi alţii împotriva Ro-mâniei” [Interactiv]. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%C5%9Etef%C4%83nic%C4%83%20%C5%9F.a.%20c.%20Rom%C3%A2nia%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22i te -mid%22:[%22001-122613%22]}[Accesat 06/08/2018].

7. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, „Hotărârea din 29/03/2010 în cauza nr. 3394/03 Medvedyev v. Franța” [Interactiv]. https://hu-doc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22\%22AFFAIRE%20MEDVEDYEV%20ET%20AUTRES%20c.%20FRANCE\%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-97988%22]}[Ac-cesat 05/08/2018].

8. Hartley TC, The foundations of Euro-pean Community law, Oxford: Oxford Univer-sityPress, 2007.

9. Curtea Europeană a Drepturilor Omu-lui, „Hotărârea din 26/06/2018 în cauza nr. 8141/07 Mocanu și altii v. Republica Moldo-va” [Interactiv]. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-184426%22]}[Accesat 01/08/2018].

10. Parlamentul Republicii Moldova, „Constituția Republicii Moldova” 29/07/1994. [Interactiv]. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363979 [Accesat 29/07/2018].

11. Curtea Constituțională a Republicii Moldova , „Hotărârea nr. 29 din 06/11/2017 pentru controlul constituţionalităţii unor pre-vederi ale articolului 38 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995” [Interactiv]. http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=636&l=ro[Accesat 01/08/2018].

12. Jean Dabin, Theorie Générale du Droit, Paris: Dalloz, 1969.

13. Curtea Constituțională a Republicii Moldova, „Hotărârea nr.12 din 14/05/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a ar-ticolului 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal” [Interactiv]. http://www.constcourt.md/ccdoc-view.php?tip=hotariri&docid=659&l=ro[Accesat 01/08/2018].

14. Jean-Claude Piris, «Union européen-ne: comment rédiger une legislation de qualité dans 20 langues et pour 25 Etats members» Re-vue du droit public, n° 12, 2005.

INFORMAȚIE DESPRE AUTOR:Vadim ENICOV,

Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei

de Științe a Moldovei; Expert în Institutul de Politici Publice,

Chișinău; Membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a

MoldoveiContact: +37379444301

[emailprotected]

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR:

Vadim ENICOV, Research doctorate, Institute for Legal and Political Research ofthe Academy of Sciences of Moldova; Expert in the Institute for Public Policies; Member

of the Supervisory Board of the National Bank of Moldova

Contact:[emailprotected]

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (37)

39SEPTEMBRIE 2018

Introducere. Conform datelor oferite de Fondul ONU pentru

Populație, dintre toate țările Euro-pene – populația Republici Moldo-va scade cel mai rapid. În fiecare oră, 4 persoane pleacă din țară, iar marea majoritate a populației care traversează frontiera de stat o con-stituie generația tânără. Peste 16% din tinerii care pleacă din Republica Moldova sunt în căutarea unui loc de muncă stabil și bine plătit.

Începând cu anul 2014, cetățenii Republici Moldova pot călători fără vize, practic în majoritatea țărilor Uniuni Europene, ceea ce a favori-zat accelerarea emigrării cetățenilor noștri în spațiul european.

Odată cu dezmembrarea Uniu-nii Sovietice de la sfârșitul secolu-lui trecut, Republica Moldova și-a proclamat independența pe arena

internațională. Poziționată geogra-fic între Ucraina și România, țara noastră a îndurat o tranziție dezas-truoasă la economia de piață. Dintr-un ,,garant” care aproviziona întrea-ga Uniune Sovietică cu forțe apte de muncă, astăzi Moldova s-a transfor-mat într-o țară cu ramurile indus-triei devastate. La 27 ani distanță de la proclamarea independenței, Republica Moldova a devenit cea mai săracă țară din Europa și pri-ma la clasamentul emigrației din țară a cetățenilor noștri și imigrație a cetățenilor străini la noi în țară. Aproape 1/3 din numărul total de moldoveni NU se află la moment în țară, la baștină. Din numărul total de cetățeni care au mai rămas – 30% își duc traiul sub limita existenței. În acest sens, propunem studierea pro-blematicii actuale, care a dus la emi-

grarea compatrioților noștri peste hotarele țării și favorizarea imigrării străinilor la noi în țară.

Metode şi materiale aplicate. La elaborarea articolului respectiv am utilizat metoda cercetării logice, sistemice și comparative pentru a reda un conţinut factologic și adap-tat la actualele prevederi legislative. Totodată, am apelat şi la legislația în vigoare, Hotărârile Parlamentului și Guvernului, precum și la literatura de specialitate pe segmentul vizat.

Conținut de bază. Evoluţiile social-economice şi politice, care au avut loc în ultimele decenii şi care continuă să se deruleze la ni-vel global, au creat premisele unor schimbări considerabile în dome-niul migraţiei, impunând acordarea unei atenţii deosebite acestor pro-bleme, abordate tot mai frecvent

CZU 342.72/.73

REFLECȚII ȘTIINȚIFICE PRIVIND EMIGRAȚIA ȘI IMIGRAȚIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Igor SOROCEANU, student al anului IV, Facultatea de DREPT, Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM

REZUMATEtapa actuală, caracterizată prin respectarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor, precum ar fi – dreptul la

libera circulație, oferă posibilitatea întregii omenirii de a-și alege singuri visa de reședință sau locul de trai.Visul real al fiecărui cetățean pentru un nivel de trai mai bun, reprezintă o cauză cheie pentru care oamenii își părăsesc locurile de

baștină și se îndreaptă spre alte destinații gazdă, temporar sau pentru totdeauna, cu posibilitățile de câștig mai bune, care fac față dorințelor și necesităților familiale. Evidența reală și obiectivă a locurilor de muncă, existența unui nivel scăzut de trai și de salarizare – sunt doar unele dintre cauzele esențiale care îi determină pe cetățenii Republici Moldova să aleagă cale spre Est sau Vest. În schimb, procesul bu-getar de studii ori taxa minimă de achitare, care există acum în țară, îi determină pe cetățenii străini să aleagă o instituție superioară de învățământ din Republica Moldova.

Problematica migrației, reprezintă un factor negativ, care la momentul actual atentează direct la întreaga ordine de drept. Situația demografică în Republica Moldova a înregistrat un declin remarcabil în ultimul deceniu, deoarece familiile tinere sau nou-formate odată ce pleacă din țară, contribuie nemijlocit la creșterea natalității a țării gazdă, și nu a Republicii Moldova.

(Video) LD Jan/Feb Topic Lecture LAWS

Cuvinte-cheie:dreptul la libera circulație, frontiera de stat, țara gazdă, loc de muncă, trai decent, studii de calitate.

SCIENTIFIC REFLECTIONS ON EMIGRATION AND IMMIGRATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

SUMMARYThe current stage, characterized by respect of the rights, freedoms and legitimate interests of persons, such as – the right to free mo-

vement, offers the possibility to humanity to choose their own residence visa or place of living.The real dream of every citizen for a better standard of living is a the cause for people to leave home, and head to other host destinati-

ons, temporarily or forever, with better earning opportunities to for wishes and family needs. The real and objective evidence of jobs, the existence of low levels of living and wages – are just some of the key causes that make Moldovan citizens choose their way to the East or West. Instead, the budgeting process or the minimum payment fee, which now exists in the country, causes foreign citizens to choose a higher education institution in the Republic of Moldova.

The issue of migration is a negative factor, which at the moment directly attacks the entire rule of law. The demographic situation in the Republic of Moldova has been remarkable in the last decade since young or newly-formed families leave the country,they contribute directly to the birth rate of the host country and not of the Republic of Moldova.

Keywords:right to free movement, state border, host country, job, decent living, quality studies.

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (38)

40 SEPTEMBRIE 2018

în cadrul dialogului politic şi co-laborării internaţionale. O dată cu activizarea fluxurilor migraţionale a crescut şi îngrijorarea majorităţii statelor faţă de problemele aferen-te acestor procese. Migraţia ilegală cauzează multiple probleme legate de plasarea forţei de muncă, lezarea drepturilor cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare, pătrun-derea ilegală în ţară a cetăţenilor străini şi a apatrizilor, tranzitarea ilegală a teritoriului ţării, traficul ilicit de fiinţe umane; agravarea si-tuaţiei criminogene. Ca urmare a emigrării la muncă a unei părţi con-siderabile a populaţiei, piaţa muncii se poate confrunta cu disproporţii condiţionate de lipsa forţei de mun-că calificate. Procesele migraţiona-le influenţează atât situaţia socială, economică şi demografică din ţară, cât şi securitatea statului. Anali-za situaţiei migraţionale denotă că sistemul existent de reglementare a acesteia în Republica Moldova nu corespunde necesităţilor reale. Poli-tica migraţională este o parte inte-grantă a politicii interne şi externe a statului, iar realizarea ei este una dintre sarcinile prioritare ale aces-tuia. Cele mai impotrante obiective ale politicii migraționale a RM este de a crea unele condiții echilibrate pentru realizarea drepturilor și asi-gurarea protecției migranților [4].

În ultima perioadă de timp, tot mai mulți moldoveni pleacă în stră-inătate, iar cetățenii noștri pot fi asociați cu persoanele care fac parte din categoria ,,lucrătorilor migranți”. În continuare, pentru a înțelege mai bine esența acestui concept, aș vrea să menționez că ,,marele dicționar de termeni juridici oficiali, defineş-te acest termen astfel: Subiect al migraţiei de muncă externe (mun-citorii migranţi) … subiecţi ai mi-graţiei externe de muncă (muncitori migranţi) sunt persoanele, care au desfăşurat, desfăşoară sau vor des-făşura activitate remunerată într-un stat, ai căror cetăţeni ei nu sunt. O altă definiţie oferită în aceeaşi sursă stipulează că lucrător migrant (sau

muncitor) este persoana, care locu-ieşte permanent pe teritoriul ţării de destinaţie, care în bază legală desfă-şoară activitate remunerată în statul parte de angajare”[15, pag. 71].

Republica Moldova poate fi con-siderată o țară de origine a migrației. Cetățenii traversează frontiera de stat cu scopul de a pleca la muncă, studii, reintegrării familiei sau de a se stabili definitiv cu traiul peste hotare. Conform unui studiu reali-zat de Organizația Internațională a Muncii, estimările privind numă-rul total al migranților moldoveni din ultimii ani este de aproximativ 1 600 000. Prin urmare, putem reite-ra că această cifră numerică ,,indică nu doar lipsa de corespondență din-tre nivelul de dezvoltare și creșterea numerică a populației, ci reprezintă și o reflectare a contradicțiilor inter-ne ale societății, a aprofundării și persistenței situațiilor de criză din țară”[12, pag. 15].

Un punct forte de plecare a cetățenilor noștri din țară o repre-zintă migrația în scopul muncii în baza contractului de muncă limitat în timp, în unele țări precum ar fi Canada, Israel, Portugalia, Italia, Cehia, Franța, Polonia, etc. Aceas-tă etapă a problemei migraționale ,,constă în crearea, cu scopul statelor de destinație, a sistemelor migrației forței de muncă, care ar submina efectiv profitabilitatea traficului de ființe umane”[11, pag. 26]. Odată ajunși în țările de destinație aceștia ,,îmbrățișează de cele mai multe ori munci necalificate, care, de obicei, necesită ore îndelungate de mun-că sau doar sezoniere, și care, de cele mai multe ori, sunt refuzate de cetățenii țării de destinație. Ei lu-crează, de obicei, în domeniul agrar, construcției și diverse servicii, care se caracterizează printr-un număr impunător de mici producători, teh-nologii joase și o fluctuație înaltă a forței de muncă”[13, pag. 56].

Migraţia ilegală în Republi-ca Moldova cunoaşte două forme esenţiale:

- emigrarea definitivă din ţările

CSI, băştinaşii ţărilor Asiei de Sud-Est, ai Orientul Mijlociu şi Apro-piat, Africii. Această categorie de imigranţi este constituită din cetă-ţeni străini, precum şi din persoane fără cetăţenie în căutare de refugiu. Deseori, sunt persoane care s-au aflat în Moldova pentru o anumită perioadă şi nu pot sau nu vor să se întoarcă acasă, spre exemplu, stu-denţii care au finalizat studiile;

- migrarea ilegală de tranzit care încearcă să folosească Republica Moldova în calitate de pistă pentru a trece hotarele Europei de Vest.

Pe teritoriul Republicii Moldova trece una dintre rutele neoficiale ale migraţiei ilegale de tranzit în Euro-pa de Vest: ţările Asiei de Sud-Vest – CSI (Rusia, Ucraina, Moldova) – România – Ungaria şi mai departe Europa de Vest. Migranţii parcurg aceste trasee pe cale aeriană sau te-restră prin Republica Moldova.

Strategiile de pătrundere în Re-publica Moldova sunt foarte diver-se, de exemplu, cele legale se pot manifesta prin: invitaţii, admitere în instituţiile de învăţământ din Re-publica Moldova, căsătorii fictive cu fete şi femei localnice, diverse stagieri, crearea de întreprinderi, participarea la diferite simpozioane şi conferinţe. Referitor la migrația prin invitație, putem menționa că ,,dreptul de a invita străini îl au persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în modul sta-bilit de lege și persoanele fizice cu domiciliul permanent sau temporar în Republica Moldova, care au atins vârsta de 18 ani, au capacitatea de exercițiu deplină”[7; cap. 1, pct. 4]. Iar cele ilegale le reprezintă: firmele fantomă de o singură zi implicate în mecanismul de obţinere a invitaţii-lor, factorul uman: implicarea, cu mare regret, a cetăţenilor băştinaşi în “convoiul” de “marfă vie”, fapt sesizat de organele de drept din Re-publica Moldova[14, pag. 25].

O altă modalitate frecventă folo-sită de cetățeni străini pentru a imi-gra în RM și a se stabili definitiv cu traiul la noi – o constituie viza tu-

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (39)

41SEPTEMBRIE 2018

ristică. Aceștia programează o vizită turistică în Moldova, apoi ajungând la noi, turiștii beneficiază de dreptul ,,la securitatea personală, la protecția vieții și sănătății”[1; cap IV, art. 9, lit. ,,b”], iar în urma acestui temei prielnic, migranții se înmatriculează la studii sau întemeiază familii, ca ulterior să se stabilească definitiv cu traiul în țară.

Referitor la aspectul studiilor și la procesul de înmatriculare a cetățenilor străini în instituțiile su-perioare de învățământ din Repu-blica Moldova, aș vrea să remarc că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării nu face nici o diferențiere între studenții moldoveni și cei imigranți. Aceștia sunt egali în drepturi și dispun de aceleași ser-vicii și oportunități ca și ceilalți studenți. Doar că studenții ,,străinii, înmatriculați la studii în instituțiile

de învățământ din Republica Mol-dova, vor suporta cheltuielile pentru serviciile prestate, conform con-tractelor încheiate cu instituția de învățământ”[5, pct. 4].

Toți cei care intenționează să pătrundă ori să părăsească hota-rele RM sunt obligați să respecte cerințe de intrare/ieșire din țară. În caz contrar, ,,persoanele care nu întrunesc condițiile de intrare sau ieșire în/din Republica Mol-dova nu li se autorizează trecerea frontierei de stat”[2, art. 24(1)]. Iar pe lângă condițiile de intrare în țară, cetățenii străini odată ce au fost înmatriculați la instituțiile de învățământ din Moldova, trebuie să mai respecte și legislația în vigoare a statului, precum ar fi: avutul pro-pretarului, eschivarea de la comite-rea faptelor ilicite și, nu în ultimul rând – respectarea drepturilor și

2011

Total La muncă La studiiImigrație de

familie Activități religioase, umanitare și de voluntariatAlte cauze/

motive2704 865 720 854 251 14

2012

Total La muncă La studiiImigrație de

familieActivități religioase, umanitare și de volun-

tariatAlte cauze/

motive3093 955 614 1054 149 321

2013

Total La muncă La studiiImigrație de

familieActivități religioase, umanitare și de

voluntariatAlte cauze/

motive3349 1062 708 1073 159 347

2014

Total La muncă La studiiImigrație de

familieActivități religioase, umanitare și de

voluntariatAlte cauze/

motive4187 1359 928 1242 201 457

libertăților cetățenilor băștinași. În caz de nerespectare a acestor pre-vederi legitime, conform legislației în vigoare ,,cetăţeanul străin sau apatridul poate fi expulzat din Re-publica Moldova în cazul încălcării prevederilor Codului penal și Co-dului contravențional al Republicii Moldova sau în cazul când aflarea acestora în Republica Moldova periclitează securitatea națională, ordinea, sănătatea sau morala publi-că”[3]. Republica Moldova este o țară gazdă a unui număr foarte mare de imigranți, în comparație cu nu-mărul total de cetățeni moldoveni și cu spațiul teritorial al țării. Conform datelor de mai jos, prezentate de Bi-roul Migrație și Azil, observăm că numărul imigranților crește de la an la an, iar principalele scopuri ale acestora fiind munca, studiile la noi în țară și reintegrarea unei familii:

În scopul creării condițiilor pentru realizarea mecanismului de coordonare și control al proceselor migraționale și asigurării activității organelor centrale de specialitate ale administrației publice com-petente în domeniul migrațional, Guvernul RM, a aprobat Concepția Sistemului informațional integrat automatizat ,,Migrație și azil”, care

prevede că procesele migraționale exercită o influență considerabilă atât asupra situației sociale, econo-mice și demografice în țară, cât și asupra stabilității și secutirății statu-lui. Migrația ilegală condiționează apariția unor multiple probleme, legate de pătrunderea ilegală în țară a cetățenilor străini şi apatrizilor, tranzitul ilegal prin teritoriul ţării,

traficul de persoane, agravarea si-tuaţiei criminogene, precum şi an-gajarea ilicită în câmpul muncii şi încălcarea drepturilor omului (mi-granţilor)[6].

Primele obiective majore asuma-te de puterea executivă în vederea consolidări procesului migraționist datează de la începutul anilor 2010, sau mai exact începând cu anul

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (40)

42 SEPTEMBRIE 2018

2011. Astfel, primele obiective și acțiuni legitime au fost menționate în Planul de acţiuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul mi-graţiei şi azilului (2011-2020). Tex-tul acestui act legislativ cuprindea următoarele:

Implementarea Parteneriatu-1. lui de Mobilitate Republica Moldo-va – Uniunea Europeană;

Intensificarea cooperării în 2. domeniul migrației și azilului în ca-drul Parteneriatului Estic;

Participarea în cadrul ini-3. țiativelor globale în domeniul migrației;

Dezvoltarea managemen-4. tului informațional în domeniul migrației;

Consolidarea capacităților in-5. stituționale în colectarea, agregarea, sistematizarea și utilizarea de către beneficiari a datelor pentru elabo-rarea și monitorizarea realizării politicilor în domeniul migrației și azilului, ca urmare a implementării Profilului Migrațional Extins;

Dezvoltarea politicilor mig-6. raționale conform datelor privind migrația internațională, în contextul dezvoltării Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova;

Consolidarea mecanismelor 7. de migrație legală a cetățenilor Re-publicii Moldova;

Promovarea modelului mig-8. rației circulare, cu maximizarea efectelor pozitive ale migrației pen-tru persoană, societatea-gazdă și co-munitatea în ansamblu;

Asigurarea protecției drepturi-9. lor în domeniul muncii și protecției sociale a migranților moldoveni;

Asigurarea compatibilității 10. aptitudinilor și calificării migran-ților;

Instruirea și informa-11. rea corectă despre proceduri-le și oportunitățile de migrare a cetățenilor Republicii Moldova;

Consolidarea mecanisme-12. lor privind reintegrarea cetățenilor moldoveni (reîntorși voluntar ori readmiși în baza acordurilor de

readmisie încheiate de Republica Moldova);

Facilitarea admiterii și 13. șederii pe teritoriul Republicii Mol-dova a investitorilor străini, precum și a persoanelor care gestionează investițiile străine în domeniile eco-nomiei cu efect multiplicativ;

Admiterea străinilor în 14. scop de muncă în corespundere cu necesitățile identificate pe piața in-ternă a muncii și încurajarea admi-terii străinilor cu înaltă calificare, care pot acoperi domeniile deficita-re, cu impact direct asupra dezvoltă-rii economice;

Facilitarea recunoașterii cali-15. ficărilor lucrătorilor imigranți;

Promovarea instituțiilor de 16. învățământ superior din Republica Moldova în scopul atragerii străini-lor la studii;

Asigurarea dreptului la liber-17. tatea de circulație a străinilor aflați în mod legal în Republica Moldo-va;

Consolidarea sistemului 18. național de azil și perfecționarea cadrului legislativ privind azilul și apatridia;

Consolidarea mecanisme-19. lor prin care se asigură menținerea unei practice unitare și de calitate în procesarea cererilor de azil și emi-terea deciziilor, pentru asigurarea existenței unui sistem eficient, co-rect și funcțional;

Asigurarea cu documente 20. de călătorie a refugiaților și a be-neficiarilor de protecție umanitară, în conformitate cu angajamentele internaționale;

Dezvoltarea și aplicarea 21. procedurilor relevante privind de-terminarea statutului de apatrid, în concordanță cu normele și standar-dele internaționale;

Asigurarea accesului liber 22. la procedura de azil, cu respectarea principiului nereturnării, în cores-pundere cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este par-te și standardele europene;

Organizarea acțiunilor 23. pentru identificarea apatrizilor

nedocumentați pe teritoriul Repu-blicii Moldova;

Crearea (pre)condițiilor pen-24. tru integrarea străinilor;

Asigurarea accesului refu-25. giaților și al beneficiarilor de protecție umanitară la programele de integrare locală;

Susținerea participării ac-26. tive a străinilor cu ședere legală în Republica Moldova la viața econo-mică, socială și culturală a țării, cu respectarea dreptului străinilor la propria identitate culturală;

Asigurarea principiului 27. nondiscriminării străinilor în Re-publica Moldova, în conformitate cu standardele internaționale și europene;

Asigurarea corelării politi-28. cilor de imigrare cu politicile eco-nomice și demografice, atingerea echilibrului între interesele statului, mediului de afaceri și interesele in-dividuale ale imigranților;

Crearea oportunităților pen-29. tru dezvoltarea antreprenoriatului migranților;

Fortificarea potențialului și 30. susținerea diasporei moldovenești de peste hotare;

Dezvoltarea legăturilor du-31. rabile între Republica Moldova și diaspora; dezvoltarea imaginii po-zitive a Republici Moldova în țările de reședință;

Contracararea, reducerea și 32. prevenirea exodului de inteligență;

Asigurarea măsurilor de 33. protecție pentru copiii lipsiți de grija părintească ca rezultat al migrației;

Perfecționarea cadrului le-34. gislativ;

Consolidarea cadrului și a 35. capacităților instituționale în dome-niul migrației și azilului;

Consolidarea mecanisme-36. lor de prevenire și combatere a migrației ilegale;

Consolidarea mecanisme-37. lor de cooperare interinstituțională la nivel internațional și regional în scopul prevenirii și combarerii migrației ilegale;

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (41)

43SEPTEMBRIE 2018

Combaterea migrației ilegale 38. și traficului de persoane;

Contracararea emigrării ile-39. gale în scop de muncă prin efici-entizarea măsurilor promovate la etapele de preemigrare, emigrare și postemigrare, precum și eficientiza-rea măsurilor de control al activității agențiilor ce asigură medierea la plasarea în câmpul munci peste ho-tare;

Alinierea politicilor naționale 40. în materie de vize la cerințele și standardele Uniunii Europene;

Asigurarea standardelor de 41. eliberare și de examinare a docu-mentelor de călătorie și de identi-tate, în corespundere cu criteriile Uniunii Europene;

Asigurarea managementului 42. informațional cu respectarea stan-dardelor internaționale de protecție a datelor cu caracter personal;

Realizarea Planului de 43. acțiuni privind implementarea Stra-tegiei naționale de management in-tegrat al frontierei de stat pentru anii 2011-2015;

Îmbunătățirea mecanismelor 44. de reîntoarcere și readmisie a străi-nilor și a propriilor cetățeni, dezvol-tarea politicilor de returnare;

Asigurarea drepturilor 45. migranților ilegali[8].

La fel, în vederea respectării drepturilor migranților moldoveni de peste hotare, care reprezintă la momentul actual un fenomen interdisciplinar – afectând toate segmentele populației, Guvernul a aprobat Strategia națională ,,Di-aspora-2025”, unde sunt prevăzute următoarele acțiuni întreprinse de instituțiile de resort ale statului în vederea prevenirii (înlăturării) de-clinului demografic negativ al țării:

Dezvoltatea capacităților A. Biroului pentru relații cu diaspora și actualizarea cadrului normativ, institutional și de politici în ve-derea asigurării rolului de lider, credibilității, expertizei și coordo-nării în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare;

Dezvoltarea abordării integra-B.

te a domeniului diasporei, migrație și dezvoltare la nivel de autorități ale administrației publice centrale și extinderea acesteia la nivel local;

Implicarea sistematică și efi-C. cientă a reprezentanților diasporei și partenerilor externi în dezvoltarea cadrului institutional și de politici;

Consolidarea capacităților D. autorităților administrației publice centrale și locale implicate în dome-niul diasporei, migrație și dezvolta-re;

Informarea diasporei pe du-E. rata întregului ciclu migrațional (înainte de plecare, în timpul aflării peste hotare și la reîntoarcere);

Protejarea și susținerea mem-F. brilor diasporei în cazul situațiilor de criză;

Asigurarea respectării dreptu-G. rilor în domeniul muncii și securității sociale a lucrătorilor migranți în sta-tele de destinație;

Elaborarea și implementarea H. programelor dedicate diasporei;

Consolidarea capacităților I. asociațiilor, comunităților și rețelelor de excelență din diasporă;

Organizarea evenimentelor J. de consolidare a diasporei;

Promovarea activităților de K. voluntariat, de caritate și filantro-pie;

Facilitarea procedurii de re-L. cunoaștere a calificărilor academice și profesionale la distanță;

Recunoașterea și promo-M. varea meritelor deosebite și de excelență ale membrilor diasporei;

Informarea tinerilor reveniți N. în Moldova despre programele de suport pentru inițativele tinerilor din organizațiile de tineret;

Facilitarea creării mecanis-O. melor de economii și investiții co-lective;

Susținerea și organizarea în P. diasporă a evenimentelor de pro-movare a imaginii și potențialului investițional al Republicii Moldo-va;

Organizarea în Republica Q. Moldova a Forumului de Afaceri al Diasporei;

Reducerea costurilor directe R. și indirecte pentru recrutarea forței de muncă peste hotare;

Diversificarea programelor S. de susținere a inițiativelor inovati-ve și de afaceri ale diasporei și ale migranților reîntorși[9].

Ulterior, la 10 iunie 2016, Guver-nul a aprobat un nou plan de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind im-plementarea strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020), care prevedea realiza-rea următoarelor obiective:

Participarea la inițiativele globale și regionale în domeniul migrației;

Consolidarea și dezvoltarea Sistemului informațional integrat automatizat ,,Migrație și Azil”;

Consolidarea și dezvoltarea continuă a sistemelor informaționale integrate ale organelor de drept naționale;

Consolidarea și moderniza-rea activității Ministerului Afaceri-lor Externe și Integrării Europene;

Consolidarea capacităților de colectare, agregare a datelor, sis-tematizare și utilizare a lor de către beneficiari;

Dezvoltarea și actualizarea politicilor migraționale conform da-telor privind migrația, în contextul informațiilor obținute la actualiza-rea Profilului Migrațional Extins și al cercetărilor în domeniu;

Consolidarea mecanismelor de migrație legală a cetățenilor Re-publicii Moldova;

Asigurarea protecției drep-turilor sociale ale lucrătorilor migranți;

Asigurarea compatibilității studiilor și recunoașterea com-petențelor migranților;

Facilitarea admiterii și șederii în Republica Moldova a in-vestitorilor străini, precum și a per-soanelor care gestionează investițiile străine;

Admiterea străinilor în scop de muncă în corespundere cu necesitățile identificate pe piața in-ternă a muncii, încurajarea admiterii străinilor cu o calificare înaltă;

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (42)

44 SEPTEMBRIE 2018

Asigurarea dreptului străini-lor aflați în mod legal în Republica Moldova;

Consolidarea capacităților personalului ce activează în dome-niul migrației și azilului;

Promovarea modelului mig-rației circulare, cu maximizarea efectelor pozitive ale migrației pen-tru persoană, societatea-gazdă și co-munitate în ansamblu;

Consolidarea sistemului de azil;

Consolidarea capacităților personalului antrenat în procedura de azil;

Consolidarea instituției apa-tridiei, tipizarea procedurilor privind recunoașterea statutului de apatrid;

Consolidarea și dezvolta-rea la nivel central a conceptului abordării integrate a reintegrării migranților moldoveni și integrării străinilor; extinderea acestui con-cept la nivel local;

Implementarea eficientă a măsurilor pentru reintegrarea migranților;

Crearea (pre)condițiilor pen-tru integrarea străinilor;

Consolidarea capacităților autorităților publice de a implica migrația în procesele de dezvoltare;

Dezvoltarea legăturilor cu diaspora;

Implicarea directă și indirec-tă a diasporei în dezvoltarea econo-mică durabilă a Republici Moldo-va;

Elaborarea instrumente-lor de evaluare și coordonare a acțiunilor autorităților statului în cazul situațiilor de flux sporit de migranți;

Implementarea mecanisme-lor de cooperare interinstituțională și combatere a migrației ilegale;

Dezvoltarea și aplicarea me-todologiilor de lucru bazate pe do-vezi și analiza riscurilor;

Consolidarea capacităților resurselor umane din structurile cu competențe în domeniu, inclusiv te-ritoriale;

Consolidarea managemen-tului integrat al frontierei de stat;

Alinierea politicilor națio-nale în materie de vize la cerințele și standardele Uniunii Europene;

Îmbunătățirea mecanismelor de reîntoarcere și readmisie a străi-nilor și a propriilor cetățeni, dezvol-tarea politicilor de returnare;

Asigurarea drepturilor mig-ranților ilegali[10].

În final, putem reitera că migrația în Republica Moldova reprezintă o problemă cu o importanță deosebită. Pașii fermi întreprinși de instituțiile de drept din RM, prin aprobarea pla-nurilor și strategiilor sus-menționate, au drept scop controlul și evidența exclusivă a: cetățenilor care traver-sează frontiera de stat, dezvoltarea politicilor de integrare socială, pre-venirea migrației ilegale, precum și combaterea traficului de ființe umane. Latura pozitivă a emigrării cetățenilor noștri o constituie faptul că procesul migraționist le oferă po-sibilitatea creșterii resurselor finan-ciare, îmbunătățirea condițiilor de viață și îngrijirea familiilor rămase în Republica Moldova. De aseme-nea, un aport major de susținere a emigranților moldoveni în țările gazdă, îi revine diasporei din străi-nătate, care în primul rând îi ajută pe aceștia să se legalizeze în țara re-spectivă. Așadar, în lumina conside-rentelor de mai sus, putem reitera că de la proclamarea independenței și până în prezent, statul – Republica Moldova, a depus eforturi conside-rabile în vederea abordării legitime a problematecii migraționiste.

Referințe bibliografice1. Legea nr. 352 din 24.11.2006 cu pri-

vire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova // Monitorul Oficial nr. 14-17 din 02.02.2007.

2. Legea nr. 215 din 04.11.2011 cu privi-re la frontiera de stat a Republici Moldova // Monitorul Oficial nr. 76-80 din 20.04.2012, în vigoare din 01.07.201.

3. Legea nr. 1518 din 06.12.2002 cu pri-vire la migrație // Monitorul Oficial nr. 1-2 din 15.01.2003, art. 32(1), (Abrogată – a se vedea modificările la art. 62 din legea nr.200 din 16.07.2010).

4. Hotărârea Parlamentului RM nr. 1386 din 11.10.2002 privind aprobarea Concepției politicii migraționale a Republicii Moldova // Monitorul Oficial nr. 146 din 31.10.2002.

5. Hotărârea Guvernului nr. 746 din 21.06.2003 despre aprobarea Regulamen-tului cu privire la instruirea străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova // Monitorul Oficial nr. 138-140 din 08.07.2003.

6. Horărârea Guvernului RM nr. 1401 din 13.12.2007 privind aprobarea Concepției Sistemului informațional integrat automati-zat ,Migrație și azil” // Monitorul Oficial nr. 203-206 din 28.12.2007.

7. Hotărârea Guvernului RM nr. 331 din 05.05.2011 cu privire la eliberarea invitațiilor pentru străini // Monitorul Ofici-al nr. 78-81 din 13.05.2011.

8. Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 26.12.2011 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei naţionale în do-meniul migraţiei şi azilului (2011-2020) // Monitorul Oficial nr. 1-6 din 06.01.2012.

9. Hotărârea Guvernului nr. 200 din 26.02.2016 cu privire la aprobarea Strategi-ei naţionale „Diaspora-2025” şi a Planului de acţiuni pentru anii 2016-2018 privind implementarea Strategiei naţionale „Di-aspora-2025” // Monitorul Oficial nr. 49-54 din 04.03.2016.

10. Hotărârea Guvernului nr. 736 din 10 iunie 2016 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind im-plementarea Strategiei naţionale în dome-niul migraţiei şi azilului (2011-2020) // Mo-nitorul Oficial nr. 163-168 din 17.06.2016.

11. Manolo Abella, Cum să gestionăm migrația forței de muncă, Chișinău, 2005.

12. Ghencea Boris, Gudumac Igor, Migrația de muncă și remitențele în Repu-blica Moldova, Chișinău, 2005.

13. Gloria Moreno-Fontes Chammartin, Fernando Cantu-Bazaldua, Perspectivele migrației după extinderea Uniunii Europene din 2004, Chișinău, 2005.

14. Cicala Alexandru, Soroceanu Igor, Migrația – factor de destabilizare a securității naționale. În: Legea și Viața, Chișinău, nr.1, 2018.

15. Cebotari Mihail, Probleme actuale ale legislației Republici Moldova cu pri-vire la definirea termenului de ,,muncitor migrant”. În: Revista Națională de Drept, Chișinău, nr.6, 2004.

INFORMAȚII DESPRE AUTOR:Igor SOROCEANU,

studental Academiei ,,Ștefan cel Mare”a MAI al RM,

email: [emailprotected], tel. 068578205.

Igor SOROCEANU,étudiant en Académie ,,Ştefan cel Mare’’, du

Ministere de l’Intérieur de la République Moldova,

émail: [emailprotected],tel. 068578205.

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (43)

45SEPTEMBRIE 2018

Problem statement: The right to health protection as

the constitutional right of every-one is ensured through a number of measures taken at the state level on the basis of an integrated ap-proach. As a priority direction of social policy development, health protection and solving problems in the field of public health attract at-

tention of both legal scientists and specialists in other fields of sci-entific knowledge. Nevertheless, the most complete disclosure of the problem of the right to health care realization is obtained mainly in the framework of field stud-ies. The attribution of the right to health care and medical care to the number of constitutional social

rights allows us, in our opinion, to disclose its specificity in terms of security mechanisms, as well as the guarantee of protection in the process of its implementation.

The relevance of the research topic is confirmed by the lack of unity in scientists views - lawyers in place of the constitutional right to protect health and medical care

УДК 342.7

THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO HEALTH PROTECTION AND MEDICAL CARE: THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION

Natalia SCIUCHINA, PhD in Law, associate professor, competitor of the Institute of Legal and Political Studies (The Republic of Moldova)

SUMMARYThe article deals with constitutional rights to health protection and medical care within the framework of the system of social human

rights. The special features of the right to health protection and medical assistance in the national legislation of the Republic of Moldova, as well as at the level of international acts, are disclosed. The author ‘s position on the content of the right to health care and medical care is substantiated, attention is paid to the analysis of state policy in the field of health protection of citizens. Attention is drawn to the special features of this group of constitutional human rights’ protecting. Proposals on increasing the efficiency of the legal regulation of the provision and protection of the constitutional right to protect health and medical care in the Republic of Moldova are formulated.

Keywords: right to health protection, medical care, social human rights, guarantees of protection of the right to health protection.

DREPTUL CONSTITUȚIONAL LA OCROTIREA SĂNĂTĂȚII ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ: PROBLEMA PUNERII ÎN APLICARE

Natalia SCIUCHINA, doctor în drept, conferențiar universitar, solicitant, Institutul de Cercetări Juridice și Politice (Republica Moldova)

REZUMATArticolul se referă la drepturile constituționale pentru protecția sănătății și asistența medicală în cadrul sistemului drepturilor

sociale ale omului. Se dezvăluie particularitățile dreptului la ocrotirea sănătății și asistența medicală în legislația națională a Republicii Moldova, precum și la nivelul actelor internaționale. Poziția autorului cu privire la conținutul dreptului la protecția sănătății și asistență medicală este fundamentată, se acordă atenție analizei politicii de stat în domeniul protecției sănătății cetățenilor. Se atrage atenția asupra particularităților de protecție a caracteristici drepturilor constituționale ale omului. Sunt formulate propuneri privind creșterea eficienței reglementării legale a furnizării și protecției dreptului constituțional de protecție a sănătății și asistența medicale în Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: dreptul la protecție a sănătății, asistența medicală, drepturile sociale ale omului, garantarea protecției dreptului la ocrotirea sănătății.

Конституционное право на охрану здоровья и медицинсКую помощь: проблемы реализации

наталья щуКина, доктор права, доцент, соискатель института юридических и политических исследований

аннотацияВ статье рассматривается конституционное прав на охрану здоровья и медицинскую помощь в рамках системы социальных

прав человека. Раскрываются особенности закрепления права на охрану здоровья и медицинскую помощь в национальном за-конодательстве Республики Молдова, а также на уровне международных актов. Обосновывается позиция автора относительно содержания права на охрану здоровья и медицинскую помощь, уделяется внимание анализу государственной политики в сфере охраны здоровья граждан. Обращается внимание на особенности защиты данных конституционных прав человека. Формулиру-ются предложения по повышению эффективности правового регулирования обеспечения и защиты конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь в Республике Молдова.

Ключевые слова: право на охрану здоровья, медицинская помощь, социальные права человека, гарантии защиты права на охрану здоровья.

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (44)

46 SEPTEMBRIE 2018

in the human rights system. The attribution of this constitutional law to an independent group of so-cial rights predetermines the spe-cifics of its implementation and guarantee, as well as the features of protection.

The state of the research: the protection of the constitutional right to health care and medi-cal care has been given some at-tention in the scientific literature of the Republic of Moldova. In their works, scholars such as A. Smokine, I. Guchak, T. Kyrnac, B. Sosna, A. Sosna and others consulted the legal analysis of this right. However, most of the work is devoted to the consideration of this constitutional law within the framework of questions of the constitutional rights classification, as well as the legal status of the individual.

The purpose of the article is to determine the place of the consti-tutional right to protect health and medical assistance in the system of constitutional rights, to disclose the problems of legal regulation, both within the framework of con-stitutional law and other branches of law, formulating proposals for introducing amendments and ad-ditions to the current legislation of the Republic of Moldova.

Statement of the main mate-rial: Human health is one of the main social values and prefer-ences of modern civilized society, the greatest public and personal wealth, the foundation of the na-tional security of the country. The Constitution of the World Health Organization (New York, July 22, 1946) [23] defines human health as a state of complete physical, mental and social well-being, and not only the absence of disease or infirmity. This definition has be-come widespread and has already become a standard in the concept of human health.

The right to health protection, fixed in Article 36 of the Republic

of Moldova Constitution [16], is an important element of a person’s legal status, which largely deter-mines the relationship between a person and a modern state. The right to medical care is not direct-ly spelled out in the basic law, but part 2 of Art. 36 of the Constitu-tion of the Republic of Moldova speaks about the minimum level of state medical provision provid-ed on a non-reimbursable basis.

These definitions are not iden-tical and, based on the reference norm of part 3 of the article of the Republic of Moldova Consti-tution concerning the definition at the level of the organic law of the national health system and the means intended for the protection of the individual’s physical and mental health, the right to medical care can be regarded as guaranteed at the level of special legislation [19]. Nevertheless, taking into ac-count the content of the right to medical care and its consolidation at the level of international acts, it seems advisable to consider the issue of making appropriate addi-tions to Article 36 of the Republic of Moldova Constitution regard-ing the constitutional consolida-tion of this social law.

Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights of December 10, 1948 states: “Ev-eryone has the right to a standard of living, including food, clothing, housing, medical care and the nec-essary social services necessary to maintain the health and well-being of himself and his families…”[5]

In the Covenant on Econom-ic, Social and Cultural Rights of December 19, 1966, the rules on health protection were further de-veloped (Article 12) [18].

Some conventions of the Inter-national Labor Organization relate to the protection of health and the promotion of a healthy lifestyle and the development of everyone. Conventions such as ILO Con-vention No. 127 on the maximum

cargo allowed for carrying by one worker [14]; ILO Convention No. 115 on the Protection of Workers against Ionizing Radiation [13]; The ILO Convention No.148 on the protection of workers against occupational hazards caused by air pollution, noise and vibra-tion in the workplace, is aimed at health protecting of workers and employees [15].

The consolidation of human rights at the level of international regional acts is usually called the second level of the consolidation of human rights. In the field of healthcare, such an act is, first of all, the European Social Charter, which contains two articles on the right to health protection. These are articles 11 and 13 [6, 2].

At present, the health protec-tion system in Moldova is in the process of reforming and bringing it in line with European standards. New normative acts are being re-vised and adopted. Their whose task is to implement changes in this sector, provide primary health care of high quality and improve management in health care and its financing. Health presupposes economic and social security, har-monious interpersonal and social relations, by providing safe and healthy working and living condi-tions, adequate water, air and soil quality, adequate and rational nu-trition, supplemented by a healthy lifestyle and access to quality medical services.

The Convention on the Protec-tion of Human Rights and Dignity of Man in Connection with the Application of Biology and Medi-cine (the Convention on Human Rights and Biomedicine, ratified by the Republic of Moldova on 26.11.2002 [10]) is the first inter-national legal instrument that gen-erates an obligation to protect dig-nity, human rights and freedoms from any improper application of advances in biology and medicine - establishes a set of principles and

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (45)

47SEPTEMBRIE 2018

prohibitions relating to genetics, medical research, the consent of a person, in questions relating to interventions in health rights, the right to privacy and the right to in-formation, the right to consent to organs and tissues removal.

Having ratified this Conven-tion (Law of the Republic of Mol-dova No. 1256 of 19.07.2002), the Republic of Moldova undertook to “take adequate measures for equi-table access to adequate medical services”.

At the request of the Secretary General of the Council of Europe, the State must provide explana-tions for domestic legal instru-ments that ensure the effective ap-plication of any of the provisions of this Convention [3].

Nowadays, the analysis of the health care situation and the pro-vision of medical care allows ex-perts to assume by a number of signs that the reform program has raised the level of quality of medi-cal care in the country (especially in the primary care sector), the ef-ficiency of resource allocation in the health care system and The nature of the distribution of costs and benefits among the population has become more equitable [4, p. 34].

To fully implement the con-stitutional right to health care, as well as medical care, a clear un-derstanding of the concept of this right and its content is necessary.

In legal science there is no unity of opinion on this issue. T.G. Zhdanovich and E.A. Mikhe-eva determine the constitutional right of citizens to health care as an inalienable right of every per-son and citizen to receive the re-quired adequate protection of his health and provide him medical assistance in the forms established and guaranteed by the Constitu-tion and current legislation. This right, in their opinion, is one of the main social rights of citizens, has a complex character and includes

the right of citizens to receive re-liable and timely information on factors affecting health; the right to normal housing conditions; to a decent wage, which allows to ensure a full and balanced diet; on safe working conditions and labor protection, the right to rest and a favorable environment; the right to special protection of the citizens health, engaged in certain types of harmful occupational ac-tivities and activities associated with a source of increased danger; the right to care of the state for the protection of the family members health; the right to special health care for pregnant women and mothers, minors, disabled people, elderly citizens, citizens affected by emergencies and in ecological-ly disadvantaged areas; the right to medical and social insurance; to receive timely qualified medi-cal care, for rehabilitation, which is necessary for the full restoration of health; the right to judicial and other forms of protection of their rights [12, p. 5].

M.I. Litovkina asserts that, based on the normative fixing of the right to health protection with-in the healthcare system at the lev-el of the basic law, one can speak of the recognition by the state of the constitutionality of the right to health protection only under cer-tain conditions, namely, within the framework of the formed health-care system, which, in turn, is due to the multidimensional nature of the content of the right to health protection [21, p.12].

In the content of the right to health protection, priority is giv-en to the possibility of receiving free medical care [22, p. 25], or a combination of therapeutic and preventive measures provided to healthy and sick people for the pur-pose of preserving and restoring their health by persons who have a medical (higher or secondary) education, [8, p. 24] or approach his understanding more widely,

including also the right to protect the inviolability of life and health; the right to ensure the possibility of a long active life; the right to the highest attainable standard of physical and mental health [20, p. 264].

If the above-mentioned posi-tions can be taken into account, considering the specifics of the implementation of the constitu-tional law in question, then with the position of N.V. Kosolapova, who claims that the right to health also includes “the right to rehabil-itation; the right to environmental, sanitary and epidemiological wel-fare and radiation safety; the right to receive medical, pharmaceuti-cal, prosthetic and orthopedic as-sistance in foreign medical orga-nizations; the right of mother and children to health care “[17, p. 21] it is difficult to agree.

In our opinion, the right to en-vironmental well-being, in our view, should be considered in con-junction with the declared provi-sions of Article 37 of the Republic of Moldova Constitution the right to a favorable environment, as the right of everyone to an environ-ment that is environmentally safe for life and health.

Of course, there are grounds for considering these constitution-al rights together when it comes to harmful and dangerous natural factors that influence health and, as a consequence, are grounds for obtaining additional measures of social support.

In view of the foregoing, we can speak about the characteris-tic features of the right to health in the system of constitutional so-cial rights, among which the inte-grated nature of the right to health protection; the guarantee of the provision of medical care (as an element of the right to health pro-tection, the guarantee of protec-tion of the right to health care.

The position of E.V. Kapralova and E.S. Sergeeva is controversial.

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (46)

48 SEPTEMBRIE 2018

They consider the right of citizens to medical care as an integral el-ement of the right to health care, taking into account inherent rela-tive independence and an impor-tant place in the system of human and citizen rights [11, p. 295].

The right to medical care in-cludes the possibility of receiving free medical care, as well as paid medical care and is, in our opinion, one of the elements of the right to health protection.

In the commentary to Article 36 of the Constitution of the Republic of Moldova, the authors, revealing the content of the right to health protection, give explanations of the Constitutional Court of the Re-public of Moldova, given in Deci-sion of the Constitutional Court of the Republic of Moldova No. 28 / 14.12.2004 on the control of the constitutionality of certain provi-sions of the Law on Health Pro-tection No. 481 -XIII of 28 March 1995 and the Law on Mandatory Health Insurance No. 1585-XIII of 27 February 1998 [9], where the right to health is disclosed in the aggregate of rights and powers, in particular the right to choose or to change and the right to receive assistance of appropriate quality, the responsibility for ensuring the right of citizens to health care, ul-timately, as the court points out, lies with the state [1, p. 155].

Today in the Republic of Mol-dova, the main goal of health care reform is to build an effective health care system that ensures the realization of the fundamental hu-man and citizen’s rights to life, to health care, and to medical care.

In connection with this di-rection of reform, one can call a reasonable ratio of the state’s fi-nancial costs and the maximum coverage of the population with medical assistance.

Specialists propose to restore the balance between the state guarantees of medical assistance to the population and their finan-

cial provision by reviewing the contents of these guarantees in the following areas: withdraw certain types of medical assistance from the guaranteed package; remove certain types of diseases from the package, under which medical care is guaranteed; reduce the number of recipients of the guaranteed package; to provide for legal pay-ments of patients for the services provided to them [24, p. 34].

But in a number of countries they decided to radically revise the guarantees inherited from the Soviet system. In Armenia, Geor-gia, Moldova, the first three ways of revision of guarantees were ap-plied. In Kyrgyzstan - all four. In Armenia, Georgia, Moldova, a re-duction in the number of medical care guarantees to the population was legislatively done [24, p. 28].

This was a forced measure - the scale of the economic crisis and, accordingly, the size of the reduction in budget revenues in the first years of the transition pe-riod in these countries were made governments unable to finance the maintenance of health facilities at a level allowing at least decency to preserve declarative guarantees of free medical care .

A law on the guaranteed mini-mum of medical care was adopted in the Republic of Moldova, but the list of types of medical servic-es contained in it was too broad in comparison with the possibilities of its financial provision by the state. In reality, these guarantees were not met. In 2003, the coun-try introduced a system of social health insurance [9]. The law was abolished and the program of compulsory medical insurance was adopted instead, providing for the provision of emergency outpa-tient and inpatient medical care to the insured, as well as hospitaliza-tion and treatment in hospitals in non-urgent cases on the basis of the waiting list.

In today’s environment, the is-

sue of understanding the right to health protection in connection with the definition of a healthy lifestyle is relevant. Positive in this case is the experience of ac-cepting at the state level programs to prevent a healthy lifestyle and encouraging activities to promote healthy lifestyles among various groups of the population. For ex-ample, the Recommendations ad-opted in 2016 for healthy nutrition and physical activity in educa-tional institutions in the Republic of Moldova [3] serve as a basis for the formation of pupils and students’ interest in maintaining a healthy lifestyle and maintaining health.

States have different approach-es to securing the right to health in legislation, including at the level of constitutions. However, consid-ering this constitutional law in the second generation of human rights groups, we believe it possible to talk about some similar provisions of the legislation of foreign states regarding the normative fixing of this right at the level of the funda-mental law. The French Constitu-tion guarantees the protection of health, and specifies along with all citizens such as children, moth-ers and elderly workers [10]. The constitutional states the right to protect the health in such states as Greece, Portugal, Belgium, Spain. Netherlands. For example, part 3 of Article 21 of the Constitution of Greece proclaims that the state cares about the health of citizens and takes special measures aimed at protecting youth, old age, dis-ability, and also to help those in need [10].

The right to health is regulated in sufficient detail by the basic law of Portugal. Along with the right to health, Article 64 of the Consti-tution of Portugal establishes obli-gations to protect and promote the health of citizens (Part 1, Article 64) [10].

It can be said that in the nation-

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (47)

49SEPTEMBRIE 2018

al health care system of the Re-public of Moldova, which ensures the implementation of the consti-tutional right to health protection, the common features and features inherent in other states have been reflected. This is, first of all, a com-bination of guaranteed and pro-vided by the state and its medical services, as well as the possibility of contacting non-governmental organizations for receiving medi-cal services. An important guaran-tee of the implementation of this constitutional right is the exis-tence of international legal means and mechanisms for protecting the violated rights of citizens to pro-tect their health.

Conclusions: The analysis shows that the effectiveness of the implementation of the consti-tutional right to health depends on the state’s social policy aimed at preserving the individual, his physical and moral health. The problem of the effectiveness of legislative regulation of the real-ization of the right to health care remains acute.

In this regard, it requires more detailed regulation of the rights of citizens to receive free and quali-fied medical care and the concreti-zation of the mechanism for im-plementing this right. At the same time, any normative act in the field of health care can’t properly fulfill its social task apart from others. In connection with which it is nec-essary to improve the norms and provisions of the main branches of law affecting the healthcare indus-try for the purpose of their inter-nal consistency and effectiveness of law enforcement, and to fix the right to medical care at the level of the Constitution of the Republic of Moldova in Article 36.

The further development of the legal social state doctrine and the law-based and law-enforcement practice based on it should proceed from the interpretation of social rights not only as certain general

guidelines for the legislator and law enforcement, but precisely as fundamental rights equal in im-portance to civil and political hu-man and citizen rights guaranteed by the state based on the principle of fairness and generally accepted international standards.

At the legislative level, the fol-lowing problematic issues need to be addressed: the problem of in-equality in access to health care, which entails serious consequences for the health status of vulnerable groups and serious social strains; the problem of minimal protection of the population against the risks of catastrophic costs in diseases.

The state’s obligations in the field of guaranteeing the right to health care are implemented on certain principles and in different ways.

The principle of free minimum level of medical support is consti-tutionally fixed, however, taking into account the development of legislation in the field of medical insurance, individualization in de-termining the needs for medical care and treatment, the perspec-tive participation of the state and citizen in financing medical care and treatment costs is promising. Moreover, part 3 of Article 36 of the Constitution of the Republic of Moldova [16] provides for leg-islative regulation at the level of the organic law of the procedure for allocating funds for measures to protect the physical and mental health of citizens.

The compulsory health insur-ance program [9], implemented in the Republic of Moldova, which provides for financial protection of the population in the field of health protection by creating trust funds on the basis of solidarity principles (Article 1 of the law) allows to solve these problems consistently, thus ensuring consti-tutional right to health protection.

An important element of the system of measures to ensure

health protection is a system of control and supervisory measures, both domestic and in the frame-work of international agreements and treaties aimed at identifying and minimizing factors that ad-versely affect human health.

Thus, according to the Euro-pean Committee of Social Rights, set out in the report for 2017 on the observance by the participat-ing States of the European Social Charter [7], the main problems in the field of health care in Moldova are pointed out.

An important determinant condition for ensuring the real-ization of the right to health care and medical care is a legal, social state. The priority direction of the social state must be the develop-ment of public health, the national health structure, on the basis of the recognition of the state’s primary value in protecting the health of citizens.

References

Constituția Republicii Moldova: 1. comentariu/ coord. de proiect: Klaus Soll-frank; red.: Nina Pârțac, Lucia Țurcanu. Комментарий к ст. 47 – И. Крянгэ. Ch.: Arc, Tipogr. „Europress“, 2012. 576 р.

Legea Republicii Moldova pentru 2. ratificarea parţială a Cartei sociale euro-pene revizuite. Nr.484 din 28.09.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 26.10.2001, nr.130. [online] http://lex.jus-tice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312836 (дата обращения: 5.12.2017)

Raport privind respectarea drep-3. turilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în anul 2016. Oficiul Avocatul Poporului „Ombudsman”. Chişinău: S. n., (Tipogr. „Elan Poligraf”), 2017. 306 р.

Аtun R, Riсhаrdsоn E, Shishkin S, 4. Kасeviсius G, Сiосаnu M, Sаvа V аnd Аnсker S. Mоldоvа: Heаlth system review. Heаlth Systems in Trаnsitiоn. 2008; 10(5): 1–138.

Всеобщая Декларация прав че-5. ловека. Принята резолюцией 217 (III) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Париже 10 декабря 1948 года [online] httр://www.

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (48)

50 SEPTEMBRIE 2018

un.оrg/ru/universаl-deсlаrаtiоn-humаn-rights/ (дата обращения: 21.11.2017)

Европейская социальная хар-6. тия от 18 октября 1961 г. в редакции от 3 мая 1996 г. [online] www.соe.int/ru/web/соnventiоns/full-list/-/соnventiоns/treаty/035 (дата обращения: 4.12.2017)

Ежегодное заключение Ев-7. ропейского комитета по социаль-ным правам за 2017 год. [online].https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168077ffed (дата обращения: 28.01.2018)

Еникеев О.А. Конституционное 8. право на медицинскую помощь: теория и практика: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 230 с.

Закон Республики Молдова об 9. обязательном медицинском страхова-нии. Nr. 1585 от 27.02.1998. В: Mоnitоrul Оfiсiаl al Republicii Moldova, 30.04.1998, nr. 38-39 (280); [online] httр://leх.justiсe.md/ (дата обращения: 15.11.2016)

Информационная система по 10. документам по правам человека и тема-тическим публикациям. [online] http://www.echr-base.ru/pravo59.jsp (дата об-ращения: 20.09.2017) 95

Капралова Е.В., Сергеева Е.С. 11. Конституционное право граждан на охрану здоровья: Его содержание и за-конодательное обеспечение. В: Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского.2010, № 1, с. 295-302.

Колоцей И. А. Право на охрану 12. здоровья и медицинскую помощь как конституционная ценность: автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2010. 22 с.

Конвенция МОТ №115 о защите 13. трудящихся от ионизирующей радиа-ции. [online] httр://www.ilо.оrg/wсmsр5/grоuрs/рubliс/ed_nоrm (дата обращения: 14.11.2016)

Конвенция МОТ №127 о мак-14. симальном грузе, допустимом для пере-носки одним трудящимся [online] httр://www.un.оrg/ru/dосuments/deсl_соnv/соnventiоns/расteсоn.shtml (дата обра-щения: 14.11.2016)

Конвенция МОТ №148 о за-15. щите работников от профессиональ-ного риска, вызываемого загрязнени-ем воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах [online] http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/normativeinstrument/wcms_c148_ru.htm (дата обращения: 14.11.2017)

Конституция Республики Мол-16. дова от 29.07.1994. В: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 12.08.1994, nr.1 [online] http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=additional&id=311496&lang=2 (дата обращения: 4.11.2017)

Косолапова Н.В. Конституцион-17. ное обеспечение права граждан на меди-цинскую помощь: Дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000.181 с.

Международный пакт об эко-18. номических, социальных и культур-ных правах. Принят резолюцией 2200 А (ХХI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года [online] httр://www.un.оrg/ru/dосuments/deсl_соnv/соnventiоns/расteсоn.shtml (дата обра-щения: 17.11.2016)

Постановление Правитель-19. ства Республики Молдова № 1471 от 24.12.2007 Об утверждении Стратегии развития системы здравоохранения в пе-риод 2008-2017 гг. В: Mоnitоrul Оfiсiаl al Republicii Moldova, 15.01.2008, nr. 8-10 (43) с изм. ПП672 от 25.09.15, МО267-273/02.10.15 ст.765[online] httр://leх.justiсe.md/ (дата обращения: 14.11.2016)

Рудинский Ф.М. Наука прав чело-20. века и проблемы конституционного права. М.: Мир, 2006. 1234 с.

Сергеев А. И. Реализация кон-21. ституционного права каждого на охра-ну здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации. авторефе-рат дисс….. канд. юр. наук. М., 2007. [online] httр://www.mоsgu.ru/nаuсhnаyа/рubliсаtiоns/2007/аbstrасt/Sergeev_АI/(дата обращения: 14.11.2016)

Сергеев А.И. К вопросу о по-22. нятии и содержании конституционного права каждого на охрану здоровья и ме-дицинскую помощь как неотчуждаемого права человека и гражданина. В: Право и жизнь. 2007. № 109 (4), с. 25 - 26.

Устав (Конституция) принят 23. Международной конференцией здраво-охранения, проходившей в Нью-Йорке с 19 июня по 22 июля 1946 г., подписан 22 июля 1946 г. представителями 61 стра-ны и вступил в силу 7 апреля 1948 года. С поправками (резолюции WHА26.37, WHА29.38, WHА39.6 и WHА51.23), вступили в силу 3 февраля 1977 г., 20 января 1984 г., 11 июля 1994 г. и 15 сентября 2005 г. [online] www.whо.int/gоvernаnсe/eb/whо_соnstitutiоn_ru.рdf (дата обращения: 14.11.2017)

Шишкин С.В. Стратегии транс-24. формации государственных гаран-тий оказания бесплатной медицин-

ской помощи. В: «SРERО» 2007, №7, с. 27-50. [online] httр://demоsсорe.ru/weekly/2008/0331/аnаlit03.рhр (дата об-ращения: 07.11.2016)

Natalia SCIUCHINA, doctor în drept, conferențiar

universitar, solicitant, Institutul de Cercetări Juridice și Politice

(Republica Moldova)

Наталья ЩУКИНА, доктор права, доцент, соискатель

института юридических и политических исследований [emailprotected]

+0037377795499

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (49)

51SEPTEMBRIE 2018

актуальность темы обу-словлена изменениями

Трудового кодекса РМ, которые существенно ухудшили положе-ние работника. В частности, за-коном РМ № 188 от 12.09.2017

года часть (1) ст. 86 Трудового кодекса РМ была дополнена пун-ктом y1), позволяющим уволить работника, имеющего статус пенсионера по возрасту.

Эта новелла, противоречащая

Конституции РМ, вызвала недо-вольство общественности.

изложение основного мате-риала. Под увольнением при-нято понимать прекращение тру-дового договора (контракта) по

CZU: 349.22

увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не зависящим от виновного

поведения работниКаалександр сосна,

доктор права, преподаватель Молдавского Государственного Университета

аннотацияВ современных условиях социально-экономических преобразований в РМ и развития рынка труда приобретает особое зна-

чение расторжения трудового договора по инициативе работодателя по различным причинам.В статье освещены основания увольнения по инициативе работодателя по основаниям, не зависящим от виновного поведе-

ния работника, а также порядок увольнения по этим основаниям.Эта статья была подготовлена Институтом демократии (Молдова). Данная статья финансируется Европейским Союзом в

рамках Программы мер по укреплению доверия – СВМ IV. Мнения, выраженные в статье, не обязательно отражают точку зре-ния Европейского Союза.

Ключевые слова: работодатель, работник, индивидуальный трудовой договор, увольнение, преимущественное право на оставление на работе, выходное пособие.

DISMISSAL ON THE INITIATIVE OF THE EMPLOYER ON GROUNDS NOT DEPENDENT ON THE GUILTY BEHAVIOR OF THE EMPLOYEE

Alexandru SOSNA, doctor of law, Moldova State University lector

SUMMARYIn the current conditions of socioeconomic transformations in the Republic of Moldova and the development of the labor market, it

becomes particularly important to terminate the employment contract at the initiative of the employer for various reasons, at the initiative of the employer.

The article covers the grounds for dismissal on the initiative of the employer on grounds not depending on the guilty behavior of the employee, as well as the procedure for dismissal on these grounds.

This article was prepared by the Institute for Democracy (Moldova). This article is funded by the European Union (European Union’s Confidence Building Measures Programme – СВМ IV). Opinions expressed in the article do not necessarily represent those of the European Union.

Keywords: employer, employee, individual labor contract, dismissal, preferential right to leave at work, severance pay.

RENUNŢAREA LA INIŢIATIVA ANGAJATORULUI PE MOTIVE CARE NU DEPIND DE COMPORTAMENTUL VINOVAT AL ANGAJATULUI

Alexandru SOSNA, doctor în drept, lector Universitatea de Stat din Moldova

REZUMATÎn condiţiile actuale de transformări socio-economice în Republica Moldova şi dezvoltarea pieţei muncii, devine deosebit de impor-

tantă rezilierea contractului de muncă la iniţiativa angajatorului din diverse motive.Articolul se referă la motivele concedierii la iniţiativa angajatorului pe motive care nu depind de comportamentul vinovat al angaja-

tului, precum şi procedura de concediere din aceste motive.Acest articol a fost elaborat de Institutul pentru Democraţie (Moldova). Acest articol este finanţat de Uniunea Europeană în cadrul

Programului de măsuri de consolidare a încrederii - CBM IV. Opiniile exprimate în prezeuntul articol nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Cuvinte-cheie: angajator, angajat, contract individual de muncă, concediere, dreptul preferenţial de a fi lăsaţi la lucru, indemnizaţia de eliberare din serviciu.

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (50)

52 SEPTEMBRIE 2018

основаниям, предусмотренным законом.[1]

Основания увольнения по инициативе работодателя уста-новлены частью (1) ст. 86 Трудо-вого кодекса Республики Мол-дова (далее – ТК РМ) № 154-XV от 28.03.2003 года.[2]

Все установленные законом основания увольнения работни-ков по инициативе работодателя можно подразделить на 2 груп-пы:

основания, не зависящие 1. от виновного поведения работ-ника,

основания, зависящие от 2. виновного поведения работни-ка.

К основаниям увольнения, не зависящим от виновного пове-дения работника, относятся:

а) неудовлетворительный ре-зультат испытательного срока работника (пункт а) части (1) ст. 86 ТК РМ),

б) ликвидация предприятия либо прекращение деятельно-сти работодателя – физического лица (пункт b) части (1) ст. 86 ТК РМ),

в) сокращение численности или штата работников предпри-ятия (пункт с) части (1) ст. 86 ТК РМ),

г) установление факта несо-ответствия работника занимае-мой должности или выполняе-мой работе по состоянию здо-ровья согласно медицинскому заключению (пункт d) части (1) ст. 86 ТК РМ),

д) установление факта несоот-ветствия работника занимаемой должности или выполняемой ра-боте вследствие недостаточной квалификации, установленной в результате аттестации, осущест-вленной в предусмотренном Пра-вительством порядке (пункт е) части (1) ст. 86 ТК РМ),

е) смена собственника пред-приятия (в отношении руково-дителя предприятия, его заме-стителей и главного бухгалте-

ра) (пункт f) части (1) ст. 86 ТК РМ),

ё) в отношении работников, работающих по совместитель-ству, – заключение индивиду-ального трудового договора с другим лицом, для которого дан-ная профессия, специальность или должность будет являться основной (пункт s) части (1) ст. 86 ТК РМ),

ж) отказ работника продол-жать работу в связи со сменой собственника или реорганизаци-ей предприятия, а также перехо-дом предприятия в подчинение другого органа (пункт v) части (1) ст. 86 ТК РМ),

з) отказ работника от перево-да на другую работу по состоя-нию здоровья на основании ме-дицинского заключения (пункт x) части (1) ст. 86 ТК РМ),

и) отказ работника от перево-да в другую местность в связи с перемещением в эту местность предприятия (пункт y) части (1) ст. 86 ТК РМ),

к) наличие у работника ста-туса пенсионера по возрасту (пункт y1) части (1) ст. 86 ТК РМ).

Пункт y1) части (1) ст. 86 ТК РМ, введенный законом РМ № 188 от 12.09.2017 года, позволя-ет работодателю уволить любо-го работника, имеющего статус пенсионера по возрасту.[3]

вывод. По нашему мнению, пункт y1) части (1) ст. 86 ТК РМ противоречит Конституции РМ, закону РМ «Об обеспечении ра-венства» № 121 от 25.05.2012 года, Конвенциям Международ-ной организации труда (далее – МОТ) № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» и № 158 «О прекращении трудовых отношений по инициативе пред-принимателя».

Согласно части (2) ст. 16 Конституции РМ, принятой 29 июля 1994 года, все граждане Республики Молдова равны пе-ред законом и властями незави-

симо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения или социального происхождения.[4]

В статье 1.1 Конвенции МОТ № 111 от 4 июня 1958 года «О дискриминации в области труда и занятий», запрещающей дис-криминацию, указано: В целях настоящей Конвенции термин «дискриминация» включает:

а) всякое различие, недопу-щение или предпочтение, прово-димое по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политиче-ских убеждений, национального происхождения или социальной принадлежности, приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей или об-ращения в области труда и заня-тий;

b) всякое другое различие, недопущение или предпочтение, приводящее к уничтожению или нарушению равенства возмож-ностей или обращения в области труда и занятий, определяемое соответствующим членом по консультации с представитель-ными организациями предпри-нимателей и трудящихся, где та-ковые существуют, и с другими соответствующими органами.

Статья 2 этой Конвенции МОТ обязывает каждого члена Международной организации труда определить и проводить национальную политику, на-правленную на поощрение, со-вместимыми с национальными условиями и практикой метода-ми, равенства возможностей и обращения в отношении труда и занятий с целью искоренения всякой дискриминации в отно-шении таковых.

Конвенция МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» ратифицирована по-становлением Парламента РМ № 593-XIII от 26.09.1993 года.[5]

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (51)

53SEPTEMBRIE 2018

Постановлением № 994-XIII от 15.10.1996 года ратифициро-вана Конвенция МОТ № 158 от 2 июня 1982 года «О прекращении трудовых отношений по инициа-тиве предпринимателя».[6]

Согласно ст. 4 Конвенции МОТ № 158 от 2 июня 1982 года трудовые отношения с работ-никами не прекращаются, если только не имеется законных оснований для такого прекраще-ния, связанного со способностя-ми или поведением работника или вызванного производствен-ной необходимостью предприя-тия, учреждения или службы.

Следует иметь в виду, что со-гласно ст. 2 Конвенции МОТ № 158 от 2 июня 1982 года член Организации может исключать из сферы применения всех или некоторых положений настоя-щей Конвенции следующие ка-тегории работающих по найму лиц:

a) работников, нанятых по договору о найме на определен-ный срок или для выполнения определенной работы;

б) работников, проходящих испытательный срок или приоб-ретающих необходимый стаж, заранее установленный и имею-щий разумную продолжитель-ность;

в) работников, нанятых на непродолжительный срок для выполнения случайной работы.

вывод. Таким образом, пункт y1) части (1) ст. 86 ТК РМ противоречит Конвенциям МОТ № 111 «О дискриминации в об-ласти труда и занятий» и № 158 «О прекращении трудовых от-ношений по инициативе пред-принимателя».

Согласно ст. 13 ТК РМ если международными договорами, соглашениями, конвенциями или иными международными актами, одной из сторон кото-рых является Республика Мол-дова, предусмотрены иные по-ложения, чем содержащиеся в

настоящем кодексе, приоритет имеют международные нормы.

По прямому смыслу Конвен-ций МОТ № 111 и № 158 уволь-нение по пункту y1) части (1) ст. 86 ТК РМ является незаконным и дискриминационным.

Дискриминация при уволь-нении запрещается также ча-стью (1) ст. 8 ТК РМ и частью (1) ст. 7 закона РМ «Об обеспе-чении равенства».

Согласно части (1) ст. 8 ТК РМ в рамках трудовых отноше-ний действует принцип равно-правия всех работников. За-прещается любая прямая или косвенная дискриминация ра-ботника по признаку пола, воз-раста, расы, цвета кожи, нацио-нальности, вероисповедания, политических убеждений, соци-ального происхождения, места жительства, наличия ограниче-ния возможностей, ВИЧ/СПИД-инфицирования, членства в про-фсоюзе или участия в профсо-юзной деятельности, а также по иным критериям, не связанным с профессиональными качества-ми работника.

Согласно части (1) ст. 7 зако-на РМ «Об обеспечении равен-ства» запрещается любое разли-чие, исключение, ограничение или предпочтение по установ-ленным настоящим законом признакам, следствием которых являются ограничение или под-рыв равных возможностей или отношения при найме на рабо-ту или увольнении, в непосред-ственной трудовой деятельно-сти и профессиональной подго-товке. Запрет дискриминации на основе сексуальной ориентации применяется в сфере занятости и трудоустройства.[7]

предложение. По нашему мнению, пункт y1) части (1) ст. 86 ТК РМ следует отменить как противоречащий части (2) ст. 16 Конституции РМ , Конвенциям МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» и №

158 «О прекращении трудовых отношений по инициативе пред-принимателя».

Пункт y1) части (1) ст. 86 ТК РМ противоречит также ст. 4 и 8 Конституции РМ, пунктам b) и е) ст. 5, ст. 8 и 13 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 4 Кон-ституции РМ конституционные положения о правах и свободах человека толкуются и применя-ются в соответствии со Всеоб-щей декларацией прав человека, пактами и другими договорами, одной из сторон которых являет-ся Республика Молдова.

Согласно части (2) ст. 4 Кон-ституции РМ при наличии не-соответствий между пактами и договорами об основных правах человека, одной из сторон кото-рых является Республика Мол-дова, и внутренними законами приоритет имеют международ-ные нормы.

Согласно части (1) ст. 8 Кон-ституции РМ Республика Мол-дова обязуется соблюдать Устав Организации Объединенных На-ций и договоры, одной из сторон которых она является, строить свои отношения с другими госу-дарствами на общепризнанных принципах и нормах междуна-родного права.

предложение. Пункт y1) ча-сти (1) ст. 86 ТК РМ как противо-речащий Всеобщей декларации прав человека и Конвенциям МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» и № 158 «О прекращении трудо-вых отношений по инициативе предпринимателя» по прямому смыслу ст. 4, 8 и 16 Конститу-ции РМ не должен применяться и должен быть отменен Парла-ментом РМ.

Следует учитывать, что пункт 11 ст. 38 Кодекса законов о труде РМ позволял увольнять работ-ников, достигших пенсионного возраста.

Пленум Высшей судебной па-латы РМ принял постановление

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (52)

54 SEPTEMBRIE 2018

№ 20 от 10 июля 1997 года «О применении судами законода-тельства, регулирующего заклю-чение, изменение и прекраще-ние индивидуального трудового договора».

В этом постановлении указа-но, что пункт 11 ст. 38 Кодекса за-конов о труде РМ, позволяющий уволить работника, достигшего пенсионного возраста и имею-щего право на полную пенсию по возрасту, противоречит Кон-ституции РМ, Всеобщей декла-рации прав человека и другим международным договорам, ра-тифицированным Республикой Молдова. После этого судебные инстанции РМ стали признавать увольнение по пункту 11 ст. 38 Кодекса законов о труде РМ не-законным, а вскоре после этого Парламент РМ отменил пункт 11 ст. 38 Кодекса законов о труде РМ.[8]

Права работников, являю-щихся пенсионерами, были на-рушены законом РМ № 8-XVI от 09.02.2006 года, который обязал работодателей прекращать ин-дивидуальные трудовые догово-ры с работниками, имеющими право на пенсию по возрасту или за выслугу лет.

Этот дискриминационный, антиконституционный закон действовал со 2 июня по 27 июля 2006 года.[9]

Порядок увольнения работ-ников по основаниям, не завися-щим от вины работников, уста-новлен ст. 66, 86, 87, 88, 183, 184, 185, 1851, 186, 251, 257, 388 ТК РМ.

Согласно части (2) ст. 86 ТК РМ не допускается увольнение работника в период пребывания его в медицинском отпуске, еже-годном оплачиваемом отпуске, учебном отпуске, отпуске по бе-ременности и родам, частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, дополнитель-ном отпуске без сохранения

заработной платы по уходу за ребенком в возрасте от трех до четырех лет, в период исполне-ния государственных или обще-ственных обязанностей, а также в период откомандирования, за исключением случаев ликвида-ции предприятия.

Согласно части (1) ст. 87 ТК РМ увольнение работников – членов профсоюза допускается после предварительной консуль-тации с профсоюзным органом (профсоюзным организатором) предприятия.

Согласно части (2) ст. 87 ТК РМ увольнение лица, избран-ного в профсоюзный орган и не освобожденного от основной работы, допускается с соблюде-нием общего порядка и только с предварительного согласия про-фсоюзного органа, членом кото-рого является данное лицо.

Порядок увольнения в случае ликвидации предприятия, сокра-щения численности или штата работников предприятия уста-новлен ст. 88, 183 и 186 ТК РМ.

В случае ликвидации пред-приятия увольняют всех без исключения работников пред-приятия.

В случае сокращения чис-ленности или штата работников предприятия работники, указан-ные в ст. 251 ТК РМ, не подле-жат увольнению.

Согласно ст. 251 ТК РМ за-прещается увольнение беремен-ных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до шести лет, и лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, предусмо-тренном ст. 124, 126 и 127, за исключением случаев, преду-смотренных пунктами b), g) – k) части (1) ст.86.

Согласно части (1) ст. 88 ТК РМ работодатель вправе уво-лить работников в связи с ликви-дацией предприятия либо сокра-щением численности или штата работников (пункты b) и c) части (1) ст. 86) только при условии:

a) издания юридически или экономически обоснованного приказа (распоряжения, реше-ния, постановления) о ликви-дации предприятия либо сокра-щении численности или штата работников;

b) издания приказа (распоря-жения, решения, постановле-ния) об извещении работников под расписку за два месяца до ликвидации предприятия либо сокращения численности или штата работников. В случае со-кращения численности или шта-та работников предприятия из-вещаются только лица, рабочие места которых сокращаются;

c) письменного предложения работнику одновременно с изве-щением об увольнении в связи с сокращением численности или штата работников предприятия другого места работы (долж-ности) на данном предприятии (при условии, что такое место работы (должность) существует на предприятии, а извещенный работник соответствует требо-ваниям, необходимым для его замещения);

d) сокращения в первую оче-редь вакантных рабочих мест;

e) расторжения индивиду-ального трудового договора в первую очередь с работниками, работающими по совместитель-ству;

f) предоставления работни-ку, подлежащему увольнению, одного рабочего дня в неделю с сохранением средней заработ-ной платы для поиска другой работы;

g) представления агентству занятости населения в установ-ленном порядке информации о подлежащих увольнению работ-никах за два месяца до увольне-ния;

h) обращения в профсоюз-ный орган (к профсоюзному ор-ганизатору) за консультативным мнением по поводу увольнения соответствующего работника.

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (53)

55SEPTEMBRIE 2018

При увольнении в связи с сокращением численности или штата работников предприятия работодатель обязан учитывать преимущественное право на оставление на работе, предусмо-тренное ст. 183 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 183 ТК РМ в случае сокращения чис-ленности или штата работни-ков преимущественное право на оставление на работе предостав-ляется работникам, имеющим более высокую квалификацию и производительность труда.

Согласно части (2) ст. 183 ТК РМ при равной квалификации и производительности труда преи-мущественное право на оставле-ние на работе имеют:

a) семейные работники, име-ющие на содержании двух или более лиц и/или лицо с ограни-ченными возможностями;

b) работники, в семьях кото-рых нет других лиц с самостоя-тельным доходом;

c) работники, имеющие боль-ший трудовой стаж на данном предприятии;

d) работники, пострадавшие вследствие несчастного случая на производстве или получив-шие профессиональное заболе-вание на данном предприятии;

e) работники, повышающие свою квалификацию в высших и средних специальных учебных заведениях без отрыва от рабо-ты;

f) лица с ограниченными воз-можностями вследствие войны и члены семей военнослужа-щих, погибших или пропавших без вести;

g) участники боевых дей-ствий по защите территориаль-ной целостности и независимо-сти Республики Молдова;

h) изобретатели;i) лица, получившие или пе-

ренесшие лучевую болезнь или другие заболевания, связанные с облучением вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

j) лица с ограниченными воз-можностями, в отношении ко-торых установлена причинная связь между наступлением огра-ничения возможностей и ава-рией на Чернобыльской АЭС, участники ликвидации послед-ствий аварии на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;

k) работники, имеющие не-сколько поощрений за успехи в труде и не имеющие дисципли-нарных взысканий (ст. 211);

l) работники, которым оста-лось не более пяти лет до уста-новления пенсии по возрасту. Согласно части (3) ст. 187 ТК РМ в случае, когда отдельные лица, перечисленные в части (2), соот-ветствуют нескольким критери-ям из предусмотренных в дан-ной части, преимущественное право на оставление на работе имеют лица, соответствующие большему числу критериев. При равенстве их количества преи-мущественное право на остав-ление на работе принадлежит лицу, имеющему больший стаж работы на данном предприятии.

Главными критериями явля-ются квалификация и произво-дительность труда. например, если сокращена одна штатная единица водителя, а на предпри-ятии работают водитель первого класса и водитель второго клас-са, то преимущественное право на оставление на работе будет иметь водитель первого класса.

В случае коллективных увольнений применяются гаран-тии, установленные ст. 1851 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 1851 ТК РМ коллективные увольне-ния – увольнения, производи-мые работодателем по одному или нескольким основаниям, не связанным с личностью работ-ника, когда на протяжении 30-дневного периода число уволь-нений составляет:

a) не менее 10 на предприяти-

ях с числом работников от 20 до 99;

b) не менее 10 % общего чис-ла работников на предприятиях с числом работников от 100 до 299;

c) не менее 30 на предприя-тиях с числом работников 300 и более.

Согласно части (1) ст. 186 ТК РМ работникам, уволенным с предприятия в связи с его лик-видацией или прекращением деятельности работодателя – физического лица (пункт b) ча-сти (1) ст. 86) либо сокращением численности или штата работ-ников (пункт c) части (1) ст. 86), гарантируется:

а) выплата за первый месяц выходного пособия в размере суммированного среднего раз-мера одной недельной заработ-ной платы за каждый полный год, проработанный на данном предприятии, но не более шести средних месячных заработных плат и не менее одной средней месячной заработной платы. Если предприятие является пра-вопреемником ранее реоргани-зованного предприятия и инди-видуальный трудовой договор с данными работниками ранее не был прекращен (ст. 81), учиты-ваются все годы работы;

b) выплата за второй месяц выходного пособия в разме-ре среднемесячной заработной платы, если уволенное лицо не было трудоустроено;

с) выплата за третий месяц выходного пособия в разме-ре среднемесячной заработной платы, если уволенное лицо не было трудоустроено;

d) выплата при ликвидации предприятия по письменному соглашению сторон сумм, свя-занных с увольнением работни-ка, полностью за все три месяца в день его увольнения.

Согласно части (2) ст. 186 ТК РМ выходное пособие в размере средней двухнедельной заработ-

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (54)

56 SEPTEMBRIE 2018

ной платы выплачивается работ-никам при прекращении инди-видуального трудового договора в связи с:

а) установлением факта не-соответствия работника зани-маемой должности или выпол-няемой работе по состоянию здоровья согласно медицинско-му заключению либо вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной решением ат-тестационной комиссии (пункты d) и e) части (1) ст. 86);

b) восстановлением на рабо-те согласно судебному решению работника, выполнявшего ранее данную работу (пункт t) части (1) ст. 86);

с) отказом работника от пере-езда в другую местность в связи с перемещением в эту местность предприятия (пункт y) части (1) ст. 86).

Средний заработок для вы-платы выходного пособия опре-деляется в соответствии с поста-новлением Правительства РМ № 426 от 26 апреля 2004 года «Об утверждении Порядка исчисле-ния средней заработной платы».[10]

Согласно подпункту 2) пункта 14 Порядка исчисления средней заработной платы общая сумма средней заработной платы, при-читающейся к выплате работ-нику, определяется следующим образом:

для выплаты выходного по-собия, выраженного в средних недельных заработных платах, - путем умножения средней зара-ботной платы за один календар-ный день на 7 дней или средне-часовой заработной платы на 40 часов (35 часов, 30 часов - в слу-чае сокращенной продолжитель-ности рабочего времени) и на количество полных лет, отрабо-танных на данном предприятии с даты последнего поступления на работу.

В случае установления вы-ходного пособия в средних ме-

сячных заработных платах, а также для установления средней месячной заработной платы, со-храняемой на период трудоу-стройства, и в остальных случаях ее сохранения, перечисленных в подпункте 1 пункта 6 настояще-го порядка исчисления, указан-ные суммы определяются путем умножения средней заработной платы за один календарный день на 29,4 дня или среднечасовой заработной платы на 169 часов (148 часов, 126,8 часа - в случае сокращенной продолжительно-сти рабочего времени).

вывод. Подпункт 2) пункта 14 Порядка исчисления средней заработной платы противоречит пункту а) части (1) ст. 186 ТК РМ, согласно которой выходное пособие выплачивается в раз-мере одной недельной заработ-ной платы за каждый полный год, проработанный на данном предприятии, но не более шести средних месячных заработных плат и не менее одной средней месячной заработной платы.

предложение.Это противо-речие должно разрешаться со-гласно части (2) ст. 12 Граждан-ского процессуального кодекса Республики Молдова № 225-XV от 30.05.2003 года, согласно ко-торой если при рассмотрении гражданских дел установлено, что закон или другой норматив-ный акт противоречит закону или другому нормативному акту, имеющему большую юридиче-скую силу, судебная инстанция применяет нормы закона или другого нормативного акта, име-ющего большую юридическую силу.[11]

библиография

Энциклопедический словарь, под 1. ред. Сухарева А.Я., Крутских В.Е., Мо-сква, 2004 г., стр. 638; см. также: Юри-дический энциклопедический словарь. Под. ред. Малько А.В, Москва, 2017, стр. 679

Официальный монитор РМ № 2. 159-162 от 23.07.2003 г.

Официальный монитор РМ № 3. 364-370 от 20.10.2017 г.

Официальный монитор РМ № 1 4. от 12.08.1994 г.

Официальный монитор РМ № 59-5. 60 от 26.10.1995 г.

Официальный монитор РМ № 75-6. 76 от 21.11.1996 г.

Официальный монитор РМ № 103 7. от 29.05.2012 г.

Капша Т., Сосна Б., Захария С., 8. Трудовое право Молдовы. Учебно-практическое пособие, Германия, 2016, стр. 152-154

Сосна Б., Сосна А., Мыца О., 9. «Трудовые книжки. Комментированное научно-практическое, справочное посо-бие», Кишинэу, 2012, стр. 118

Официальный монитор РМ № 10. 73-76 от 07.05.2004 г.

Официальный монитор РМ № 11. 130-134 от 21.06.2013 г.

CВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕАлександр СОСНА,

доктор права, преподаватель Молдавского Государственного

Университета, alexandru_[emailprotected],

(+373)79422103

Alexandru SOSNA, doctor of law, Professor, Moldova

State University, [emailprotected],

(+373)79422103Sosna Alexandru, doctor în drept,

profesor de la Universitatea de Stat din Moldova,

[emailprotected], (+373)79422103

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (55)

57SEPTEMBRIE 2018

рецензируемая книга отличается новизной структурно-содержательного изложения ма-

териала, а также концептуальных подходов оценки развития правовых понятий и институтов совре-менного конституционного права. Материал моно-графии основывается на современных нормативно-правовых документах (действующих нормативно-правовых актах Республики Молдова, универсаль-ных и региональных международных договорах, актах международных организаций), материалах судебной практики, доктринальных источниках и отражает важные структурные, концептуальные и содержательные положения современного консти-туционного права.

В настоящее время в отечественной правовой науке имеется массив работ, посвященных исследо-ванию различных аспектов конституционных прав человека и гражданина, однако недостаточно изуче-ны проблемы социальных прав человека, особенно-сти механизма их реализации, а также специфика защиты данной группы конституционных прав. В настоящей монографии автор проводит исследова-ние социальных конституционных прав с позиции концепции социального государства, определяет место конституционных социальных прав в систе-ме основных прав и свобод человека и гражданина.

Актуальность тематики монографического ис-следования определяется многоаспектностью и

рецензия на монографию н.в. щукиной «социальные права человека и гражданина

в республике молдова», Кишинэу, 2018, F.E.-P. „Tipografia Centrală”. - 328 с.

REVIZUIREA monografiei de N.V. Sciuchina «Drepturile sociale ale omului și ale cetățenilor în Republica

Moldova», Chișinău, 2018, F.E.-P. „Tipografia Centrală”. - 328 с.

REZUMATÎn cadrul studiului, conținutul monografiei de doctor în drept, profesor asociat N.V. Sciuchina “Drepturile sociale ale omului și ale

cetățenilor în Republica Moldova”. Autorul remarcă relevanța și semnificația teoretică și metodologică a cercetării monografice pentru dezvoltarea științei juridice modernе.

Cuvinte-cheie: drepturi constituționale sociale, protecția drepturilor omului, garanții de protecție juridică, eficiența reglementării legale.

аннотацияВ рецензии проанализировано содержание монографии доктора права, доцента Н.В. Щукиной «Социальные права человека

и гражданина в Республике Молдова». Автор отмечает актуальность и высокую теоретико-методологическую значимость монографического исследования для развития современной юридической науки.

Ключевые слова: социальные конституционные права, защита прав человека, гарантии правовой защиты, эффективность правового регулирования.

SUMMARY

The review analyzed the content of the monograph of Doctor of Laws, assistant professor N. V. Sciuchina “Social Rights of Man and Citizen in the Republic of Moldova”. The author notes the relevance and high theoretical and methodological significance of monographic research for the development of modern legal science.

Keywords: social constitutional rights, protection of human rights, guarantees of legal protection, efficiency of legal regulation.

значимостью проблемы конституционно-правовой гарантированности социальных прав человека и гражданина, и подтверждается вниманием к рас-сматриваемой группе конституционных прав чело-века, уделяемым законодателем и организациями гражданского общества. Автором детально анали-зируются помимо нормативно-правовых актов Ре-спублики Молдова и материалов судебной практи-ки многочисленные доклады и обзоры соблюдения прав человека, подготовленные НПО, работающи-ми в сфере защиты прав человека.

Оригинальность данной работы состоит в том, что она имеет комплексный межотраслевой харак-тер, в частности, написана на стыке конституцион-ного права, международного права и трудового права и права социального обеспечения. Автор опирается в исследовании на многочисленные работы по фило-софии, истории государства и права, социологии.

Структура монографии логична, ее содержание представлено в четырех главах:

Конституционно-правовое регулирование со-1. циальных прав человека и гражданина: история и современность

Конституционно-правовая природа социаль-2. ных прав: понимание социальных прав в контексте реализации концепции социального государства

Правовое регулирование и гарантии социаль-3. ных прав человека, обеспечиваемые государством

LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR - legeasiviata.in.ua· maximă sau un concept simplu. Aceste principii sunt considerate a fi partea dreptului pozitiv, chiar dacă acestea sunt utilizate doar - [PDF Document] (56)

58 SEPTEMBRIE 2018

Право на защиту основных социальных прав 4. человека и гражданина.

Н. В. Щукина анализирует качественные ха-рактеристики социальных прав, уделяет внимание историко-правовому аспекту становления конститу-ционного регулирования социальных прав в Респу-блике Молдова, определяет основные направления трансформации в правовом регулировании социаль-ных прав с учетом евроинтеграционных процессов и присоединения Республики Молдова к основным международным правовым актам, регламентирую-щим гарантии и способы обеспечения и защиты социальных прав человека. Весьма примечательно, что при рассмотрении проблем гарантированности социальных прав человека, автор уделяет внимание особенностям защиты данной группы прав, под-робно анализирует практику Европейского суда по правам человека в совокупности с правовым ана-лизом европейских стандартов социальных прав, а также знакомит читателя с позицией относительно специализированных судов и собственного видения перспектив расширения общественного контроля за соблюдением социальных прав.

Рецензируемая монография имеет важное теоретико-методологическое и прикладное значе-ние для современной юридической науки и прак-тики. Так, автор четко определяет методологию ис-следования, проводит анализ социальных консти-туционных прав на основе исследования проблем правового положения личности, формулирует опре-деления и раскрывает содержание ряда правовых категорий: «социальные конституционные права» (с. 77), «принципы обеспечения социальных прав человека» (с. 81), «механизм реализации социаль-ных прав и свобод человека» (с. 99), «гарантии и средства защиты социальных прав» (с. 193), «стан-дарты социальных прав» (с. 275) и многие другие.

Исследование отличает своеобразие в подходе к вопросу о соотношении понятий «социально-экономические права человека» и «социальные права человека». Автор аргументирует собствен-ную позицию, которая заключается в том, что со-циальные права следует рассматривать как само-стоятельную группу в системе прав человека. В монографии излагается взгляд автора и форму-лируются особенности данной группы прав че-ловека, позволяющие проводить разграничение социальных, культурных и экономических прав (с. 90). В целом, можно констатировать, что поло-жения, изложенные в работе, отличаются научной новизной. Предложения, высказанные автором в достаточной степени обоснованы, представляют интерес с методологической точки зрения и с уче-

том достаточно обширного перечня используемых источников литературы.

Практическая значимость монографического ис-следования состоит в том, что его материалы могут быть использованы при определении направлений деятельности государственных и общественных структур в социальной сфере, принятии мер по по-вышению уровня гарантированности социальных конституционных прав, выработке изменений и дополнений в действующее законодательство Ре-спублики Молдова. Результаты работы применимы в образовательной сфере при создании учебных, учебно-методических пособий, в процессе препо-давания правовых дисциплин, а также спецкурсов при подготовке специалистов различных уровней образования и направлений подготовки.

Конечно, в монографии имеются положения, ко-торые можно считать спорными (например, в части отнесения к социальным правам права на труд, пра-ва на объединение в профсоюзы, в части эффек-тивности применения квазисудебных органов для защиты социальных прав и др.). Вместе с тем, сле-дует отметить убедительность автора в приведении доводов в обоснование изложенных положений.

Следует отметить, что дополнительный интерес монографии придало бы обращение автора к анали-зу эффективности социальной политики зарубежных государств, провозгласивших себя социальными на уровне Конституций. Кроме того, желательно было бы более детально показать соотношение понятий «социальное государство» и «социальная политика».

Однако высказанные замечания не влияют на по-ложительную оценку рецензируемой монографии.

Работа доктора права, доцента Н.В. Щукиной «Социальные права человека и гражданина в Респу-блике Молдова» является законченным творческим авторским трудом, написана грамотным литератур-ным языком, посвящена актуальным проблемам со-временного конституционного права Республики Молдова, вносит значительный вклад в отечествен-ную юридическую науку.

Данное исследование будет весьма полезно для ученых, преподавателей, юристов-практиков, со-трудников государственной власти и органов мест-ного самоуправления, студентов и докторантов юридических вузов и всех интересующихся про-блемами гарантий обеспечения и защиты конститу-ционных прав человека и гражданина.

александру буриан, доктор хабилитат права, профессор, директор Института стратегических

исследований Европейского университета Молдовы

Culegere şi paginare computerizată. Bun de tipar 03.09.2018. Formatul 60x84-1/8. Tipar ofset. Coli tipar conv. 11,75. Imprimat la „Tipocart Print” SRL, mun. Chişinău.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 29/03/2023

Views: 5997

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.